Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Změny smlouvy o dílo dle FIDIC v předmětu a ceně díla

Změny smlouvy o dílo dle FIDIC v předmětu a ceně díla

Publikováno: 21.8.2018
Rubrika: Zajímavosti

Výstavba pozemních komunikací v České republice je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nicméně z převažující části je zákonná úprava doplňována vzorovými smluvními podmínkami FIDIC. Výstavba pozemních komunikací dálnic a silnic I. třídy je v současné době prováděna pouze dle obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních inženýrských staveb projektovaných objednatelem (tzv. Conditions of Contract for Construction, používaná zkratka CONS nebo i Red Book/Červená kniha; dále jen „obecné podmínky CONS“ nebo „OP“) 1. Tyto obecné podmínky jsou doplněny, měněny a upravovány zvláštními podmínkami, které vydalo Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „ZP“) 2. V současné době se nicméně začínají připravovat i výstavbové projekty, na které bude použit další typ smluvních podmínek FIDIC, a to obecné smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně – technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. Condition of Contract for Plant and Design – Build, používaná zkratka P&DB nebo i Yelow Book/Žlutá kniha; dále jen „obecné podmínky P&DB“ nebo „OP“) 3. Tyto obecné podmínky jsou doplněny, měněny a upravovány zvláštními podmínkami, které vydalo Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „zvláštní podmínky MD ČR“ nebo též „ZP“) 4.

Jako každá stavba, tak i výstavba dálnic a silnic I. třídy bude podléhat změnám díla v průběhu její realizace. Výstavba tak velkých stavebních projektů svým rozsahem prací, výší finančních prostředků k tomu potřebných a jejím veřejným zájmem podléhá a patrně bude vždy podléhat právním předpisům upravujícím zadávání veřejných zakázek, tedy v současné době zákonu č. 134/2016 Sb., zákonu o zadávání veřejných zakázek (dále jen „z.z.v.z.“). Ten samostatně stanovuje podmínky pro případné změny smluv, které byly veřejně soutěženy, tedy i smluv o dílo. Tudíž změny předmětu díla ve smlouvách o dílo podléhají nejenom sjednaným smluvním ustanovením, ale též právním normám.

Dalším důležitým a nedílným aspektem ovlivňujícím stavební veřejné zakázky na výstavbu dálnic a silnic I. třídy je jeho financování. V současné době financování takto velkých celků spadá do sféry veřejného financování, které je zastřešeno Státním fondem dopravní infrastruktury. I tato instituce ovlivňuje svoji metodikou a metodickou činností změnové procesy při samotné výstavbě, a to především Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek (dále jen „Metodika pro správu změn“) 5.

Do konečného výčtu předpisů a metodik ovlivňujících změnové procesy výstavby dálnic a silnic I. třídy v České republice je třeba zařadit též Směrnici generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 18/2017, jakožto jediného objednatele a zadavatele tohoto typu silniční výstavby u nás (dále jen „Směrnice č. 18/2017) 6. Nutno podotknout, že Směrnice č. 18/2017 je jako taková závazná pouze pro subjekt objednatele jako jeho vnitřní normativní akt. Nicméně při zadávání veřejných zakázek se tato směrnice stává součástí kompletní zadávací dokumentace a při sjednávání smlouvy o dílo je též součástí smlouvy, tudíž se pro jakéhokoli zhotovitele stává závaznou. Tato směrnice je zpracována s ohledem na znění Metodiky pro správu změn. Nevztahuje se na změny v případě smluv na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 z.z.v.z., s výjimkou případů veřejných zakázek na stavební práce, u nichž budou použity smlouvy o dílo se smluvními podmínkami FIDIC pro stavby menšího rozsahu (tzv. Green Book), a dále s výjimkou případů, kdy by hodnotou změn došlo k přesahu limitu pro zakázky malého rozsahu stanoveného z.z.v.z.

1) DŮVODY ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA

Dopravní liniové stavby jsou charakteristické značným rozsahem prací, složitostí podmínek i technického řešení, složitými a na sebe navazujícími technologickými postupy a dlouhým časovým obdobím mezi zahájením přípravy a dobou realizace prací. Dle metodiky pro správu změn 7 jsou rozlišovány důvody vyvolávající změnu díla v průběhu realizace, které jsou členěny do několika kategorií.

1) Externí důvody, které vznikají nezávisle na vůli smluvních stran. Je jimi myšleno např. počasí, které dokáže zásadním způsobem ovlivnit rychlost, kvalitu i náklady na průběh výstavby, v podobě záplav, zemětřesení, půdních sesuvů apod. Dále to budou rozdílné skutečnosti zjištěné při stavebních pracích, než které byly deklarovány a popsány v zadávacích podmínkách a na které zhotovitel kalkuloval nabídkovou cenu díla, jako např. objevení neznámé podzemní sítě, odlišné hydrogeologické či geologické podmínky staveniště, archeologické a jiné nálezy. Dalšími takovými důvody, které dokáží podstatně ovlivnit výstavbu a které smluvní strany nedokáží nijak ovlivnit, jsou změny závazné legislativy a vydávání individuálních správních aktů orgánů veřejné správy, bez kterých se výstavba nedá připravit, zahájit a ani v ní pokračovat. Je tím myšleno např. vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení, stanovisek, rozhodnutí spojená s převzetím stavby nebo jejím uvedením do provozu atd.

2) Zájem o zlepšení parametrů zakázky při realizaci, jako jsou technické inovace a urychlení. Přípravné práce na projektu výstavby dálnic či silnic I. třídy trvají běžně mnoho let až desítky let a jsou zdržovány a zpožďovány mimo jiné složitými procesy majetkoprávního vypořádání pozemků nutných k výstavbě, které zahrnují i zdlouhavá vyvlastňovací řízení, či administrativní zátěže při zpracování stanovisek EIA, územního řízení či stavebního řízení. Proto se stává, že vyhotovený projekt může obsahovat zastaralé požadavky na technologie, materiály apod., které v průběhu doby pokročily ve vývoji, inovovaly se a zdokonalily. Proto technické inovace mohou dílo výrazně zhodnotit, umožnit zkrácení doby pro dokončení a snížit provozní či stavební náklady 8.

3) Chyby a prodlení objednatele – nedostatky či chyby v předkládaných dokumentech, v projektové dokumentaci, v průzkumech, ve výkresech nebo absencí pokynů či nevhodnými pokyny, nepřipraveností staveniště při jeho předávání apod., to vše může ovlivnit nutnost změny ceny díla či jeho dobu pro dokončení.

4) Chyby a prodlení zhotovitele mohou též ovlivnit potřebu nezbytné změny např. při neodstranitelné vadě, která nebrání užívání díla a kterou je objednatel ochoten akceptovat.

2) ZMĚNY DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon o zadávání veřejných zakázek z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku rozděluje změny na podstatné (nepovolené bez nového zadávacího řízení) a nepodstatné (povolené). Dle ustanovení § 222 odst. 1 z.z.v.z. nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení, není-li dále uvedeno jinak. Z praktického hlediska, když už je jednou vybrán zhotovitel na výstavbu tak rozsáhlého díla s velkým množstvím stavebních objektů je nemožné a nežádoucí, aby změny v díle prováděl jiný subjekt. Nežádoucí je to z časového hlediska, a to nejen kvůli délce nového zadávacího řízení, ale kvůli časovým prodlevám a narušení postupů výstavby, nedodržením technických a technologických postupů prací, pohybu na staveništi více subjektů, bezpečností práce, rozdělením odpovědnosti za vady a jiných tím způsobených komplikací. Proto smlouvy o dílo dle obecných podmínek CONS, ale i obecných podmínek P&DB se změnami počítají, a nyní i z.z.v.z. změny díla připouští v daleko větším rozsahu při zachování jednoho stejného zhotovitele.

Za změnu podstatnou, která bez nového zadávacího řízení není přípustná, je dle ustanovení § 222 odst. 3 z.z.v.z. považovaná taková, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Za nepodstatné změny, které jsou dle z.z.v.z. povoleny, se považují následující změny.

1) Vyhrazené změny závazku dle ustanovení § 100 odst. 1 z.z. v.z. Zadavatel (v případech výstavby dálnic a silnic I. třídy je zadavatelem vždy ŘSD ČR) si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle § 7 odst. 2 Směrnice č. 18/2017 se za vyhrazenou změnu rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv, tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací vzniká upřesněním provedeným při zpracování realizační dokumentace stavby zhotovitelem nebo upřesněním objemu skutečně provedených prací. Měřením může docházet ke zvýšení a snížení množství hodnot stanovených v jednotlivých položkách. Měřením není využití položkové ceny obsažené v soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění nových prací neobsažených ve veřejné zakázce, dále změna vyplývající z nedostatku projektové dokumentace, a dále neprovedení položky či její podstatné části. Nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro povolené změny.

2) Záměna položek stavebního položkového rozpočtu dle ustanovení § 222 odst. 7 z.z.v.z., tedy záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Tato změna je změnou nepodstatnou pouze za předpokladu, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a ŘSD ČR jakožto zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 222 odst. 7 písmene a) z.z.v.z. a stejné nebo vyšší kvality podle § 222 odst. 7 písmene c) z.z.v.z.

3) Změny z nepředvídatelných důvodů dle ustanovení § 222 odst. 6 z.z.v.z. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v jejich celkovém součtu. Potřeba změn vzniká v průběhu realizace stavby např. upřesněním při zpracováním realizační dokumentace stavby, ale nikoli upřesnění měřením, nebo z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek nebo vyvstalými požadavky třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace stavby a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. Nepředvídatelnost požadovaných změn musí být spojena s tím, že změnám nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče. Hodnota těchto změn se započítává do limitu povolených změn.

4) Dodatečné změny nezbytné k dokončení dle ustanovení § 222 odst. 5 z.z.v.z. Jedná se o dodatečné stavební práce od původního dodavatele (zhotovitele) veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota dodatečných změn se započítává do limitu povolených změn.

5) Změny de minimis dle ustanovení § 222 odst. 4 z.z.v.z. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Rozhodný je součet hodnot všech těchto změn. Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je určen, dle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek pro rok 2018, ve výši 149 224 000 Kč.

Další změnu, kterou z.z.v.z. připouští, ač její procesní režim není tak jednoduchý jako u změn nepodstatných, umožňuje ustanovení § 64 písm. b) a § 66. Na dodatečné dodávky od téhož dodavatele, které jsou určeny jako částečná náhrada předchozí dodávky nebo k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, je možné využít institutu jednacího řízení bez uveřejnění (zkráceně JŘBÚ). Dodatečné dodávky podle tohoto ustanovení mohou být pořizovány nejdéle 3 roky od uzavření původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi. Může se jednat o okolnosti z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani jí nezpůsobil a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení 9.

3) SMLUVNÍ INSTITUTY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZMĚNU CENY NEBO PŘEDMĚTU DÍLA DLE FIDIC

Ve smlouvách o dílo dle obecných podmínek CONS je se změnou ceny díla a změnou předmětu díla počítáno, přičemž jsou nastavené smluvní mechanizmy, jak tyto změny úspěšně provést a dokončit. Obecné podmínky CONS počítají se změnou ceny a předmětu díla prostřednictvím institutů, kterými jsou a) variace dle 13.1 OP, b) claimy dle 20.1 OP a 2.5 OP, c) měřením skutečně provedených prací dle 12.1 OP a 12.2 OP, d) změna ceny vstupních nákladů tzv. valorizací dle 13.8, e) návrhy na zlepšení dle 13.2 OP.

Ad a) Variace
Variace dle pod-článku 13.1 OP jsou nutné změny díla, resp. změny díla nutné pro jeho dokončení. Jsou to specifické změny, bez jejichž provedení, by dílo nebylo moci býti dokončeno. Dle tohoto ustanovení se může jednat o změny v množství položky práce, změny v kvalitě a vlastnostech jakékoli položky prací, změny ve výškách, rozmístění anebo rozměrech částí díla, vypouštění práce, ale pouze v případě, že nemá být vykonána někým jiným, dodatečné práce, technologické zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro stavbu včetně s tím spojených přejímacích zkoušek, vrtů a jiných zkušebních a průzkumných prací nebo změny v posloupnosti a načasování provádění díla. Důležité ujednání týkající se objednatele a zhotovitele je takové, že zhotovitel je povinen každou variaci provést a je jí vázán. Tak jak je tento smluvní institut sjednán, svým obsahem a významem ho lze podřadit pod ustanovení § 222 odst. 4, 5, 6 z.z.v.z.

Ad b) Claimy dle 20.1 OP nebo 2.5 OP
Claim je nárok jedné ze smluvních stran ze smlouvy o dílo při výstavbě. Smlouvy o dílo výstavby dálnic a silnic I. tříd řeší kompenzační nároky stran především z prodlení plnění jejich povinností ze smlouvy anebo při událostech mimo kontrolu stran prostřednictvím uplatnění smluvních nároků (claimů) v průběhu realizace projektu 10.

Ať claim vyplývá z obecných podmínek CONS nebo z obecných podmínek P&DB, jeho typ, uplatňující osoba nebo postup uplatnění je stejný nebo alespoň velmi podobný. Dle osoby, která claim uplatňuje, rozlišuje se claim objednatele a claim zhotovitele. Objednatel uplatňuje claim dle pod-článku 2.5 OP a zhotovitel uplatňuje claim dle pod-článku 20.1 OP. V našem právním prostředí rozeznáváme claimy preventivní, související s konáním zabraňující hrozící újmu, claimy reparační v souvislosti se způsobenou újmou a odstraněním jejích následků a claimy vydávací při vzniku bezdůvodného obohacení a jeho vydání. Obecně se jedná se o kompenzační mechanismus.

Ze strany zhotovitel spočívá claim dle OP v požadavku na prodloužení doby pro dokončení díla nebo zvýšení smluvní ceny díla nebo oba požadavky uplatněné zároveň. Tato škála požadavků ze strany zhotovitele se ještě rozšiřuje zvláštními podmínkami MD ČR o požadavek na prodloužení doby pro uvedení do provozu a prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku. Ze strany objednatele půjde zpravidla o požadavek na prodloužení záruční doby nebo dodatečnou platbu.

S ohledem na velkou škálu možných příčin claimů je nutné uvést, že uplatnění claimů, tudíž uplatnění změny předmětu díla nebo ceny díla, lze přiřadit jak pod vyhrazenou změnu dle ustanovení § 100 z.z.v.z., tak pod ustanovení § 222 z.z.v.z. Týká-li se claim nároku na náhradu škody, změnová ustanovení zákonná a smluvní tím nejsou dotčena.

Ad c) Měření skutečně provedených prací
O měření jsme se již výše zmínili v souvislosti s vyhrazením změn závazku dle ustanovení § 100 z.z.v.z. Měření skutečně provedených prací dle 12.1 OP a 12.2 OP lze provést pouze u položek s jednotkovou cenou, ne u položek s paušální cenou. Musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a metoda měření musí být v souladu s výkazem výměr, který je používán. Smluvní cenu resp. každou cenu položky dohaduje se smluvními stranami nebo určuje správce stavby. Vhodnou cenou je taková cena, která je specifikovaná ve smlouvě; je odvozena z ceny obdobné položky; je stanovena na základě databáze expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací. Nutno doplnit, že v současné době se povaha a metodika měření teprve nastavuje.

Ad d) Změna ceny vstupních nákladů tzv. valorizací
Tento způsob změny ceny díla na základě změny cen vstupních nákladů v čase dle pod-článku 13.8 OP je možné pouze dle obecných podmínek FIDIC. Nicméně současná úprava smluv o dílo dle obecných podmínek CONS, které jsou měněny zvláštními podmínkami MD ČR, počítá se dvěma variantami. Za prvé je možné nastavit zadávací podmínky tak, že úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, krom prodlení objednatele. Za druhé je možné nastavit zadávací podmínky v tom smyslu, že se změny cen vstupních nákladů použijí a částky k zaplacení zhotoviteli musí být upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na věci určené pro dílo a jiné vstupní náklady. Jejich přesné výše se vypočtou dle zvolených vzorců.

Ad e) Návrhy na zlepšení
Za zlepšení neboli návrh na zlepšení dle pod-článku 13.2 OP se má návrh změny, který, když bude přijat, urychlí dokončení díla, sníží náklady objednatele na provedení, údržbu nebo provoz díla, zvýší objednateli výkonnost nebo hodnotu dokončeného díla nebo bude objednateli jinak prospěšný. Zlepšení většinou nelze podřadit pod dodatečné změny nezbytné pro dokončení díla ani změny z nepředvídatelných důvodů. Proto zlepšení dle FIDIC je nutno podřadit pod záměnu položek stavebního položkového rozpočtu dle ustanovení § 222 odst. 7 z.z.v.z. nebo změnu de minimis dle ustanovení § 222 odst. 4 z.z.v.z.

Při variacích, claimech, měření skutečně provedených prací a při změnách cen vstupních nákladů se nevyžaduje pro aktivaci uzavření smluvního dodatku. Uzavření smluvního dodatku o změně smlouvy nemá smysl, protože ve smlouvě je již obsažen dohodnutý mechanismus změny ceny díla známý i všem účastníkům případné veřejné soutěže 11. V případech ad a) až d) neuzavřením písemného dodatku nedochází k porušování zásady rovného zacházení s uchazeči 12. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny (zvýšení jeho kvality) je nezbytná předchozí dohoda objednatele a zhotovitele na vlastním rozšíření díla nebo na jeho kvalitativní změně, čili dohoda o změně smlouvy o dílo 13, 14.

4) ZÁVĚR

Jak je z výše uvedeného právního rozboru patrno, změnové režimy jsou jedny z nejdůležitějších institutů, které jsou ve výstavbě tak rozsáhlých celků, jako jsou dálnice nebo silnice I. třídy, užívány. Představme si, že na každé sebemenší výstavbě dochází ke změnám. Není možné, a to ani při sebelepší a připravenější projektové dokumentaci, úplně a zcela predikovat realitu staveniště a stavby. Vždy se objeví skutečnost, se kterou není v projektové dokumentaci počítáno, která není předpokládána ani v realizační dokumentaci stavby. Proto je dobře, že obchodní podmínky FIDIC s možností změn obecně počítají, umějí změnovým řízením úspěšně projít pomocí zakomponovaných mechanizmů změn. V této souvislosti jsem ráda, že mohu pozitivně hodnotit metodickou činnost Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury. Ale největší zásluhu na dobře nastavených postupech změnových režimů, kterou musím zmínit, je metodická činnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to především v oblasti samotné výstavby a oblasti veřejných zakázek, které jsou se změnovými procesy neodlučně spjaty. Kéž tato prospěšná činnost na tak vysoké a odborné úrovni, která je nastavená, i nadále pokračuje.


1 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky, 1. vydání, 1999, vydaných Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseil (FIDIC)
2 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – zvláštní podmínky, 1. vydání, vydané a schválené Ministerstvem dopravy ČR MD-OPK, č. j.: 5/2016-120-TN/1 ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016
3 Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně – technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – obecné podmínky, 1. vydání, 1999, vydaných Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseil (FIDIC)
4 Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně – technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, 1. vydání, vydané a schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 6. 12. 2016 pod č.j. 401/2016-520-DOP/1 s účinností od 8. 12. 2016
5 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek vydaná Státním fondem dopravní infrastruktury
6 Směrnice generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 18/2017 o změně závazků schválené 31. 5. 2017 s účinností od 1. 6. 2017
7 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek str. 25 – 41
8 Komentář k obecným podmínkám FIDIC CONS/Červené knihy a FIDIC P&DB/Žluté knihy, 1. vydání 2015, Česká Asociace Konzultačních inženýrů (CACE)
9 § 18 odst. 2 Směrnice č. 18/2017
10 KLEE, L. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2015, 233 s. 
11 KLEE, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 99 s.
12 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie SIAC, sp. zn. C-19/00 ze dne 18. 10. 2001
13 KLEE, L. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 101 s.
14 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2856/2009

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Inovace předpisů pro navrhování vozovek – Dodatek TP 170 a Katalog vozovek polních cest – změna č. 2 (551x)
Od roku 2004 platily pro navrhování vozovek pozemních komunikací technické podmínky Ministerstva dopravy TP 170 Navrhová...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (436x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (429x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...

NEJlépe hodnocené související články

„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...
Znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostikyZnovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky (5 b.)
Tento článek popisuje poznatky a zkušenosti, získané při posouzení mostu „Malá Hrabovka“, vyrobeného v roce 1991 – 1992 ...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google