Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Výstavba GSM‑R v trati Kolín – Všetaty – Děčín

Výstavba GSM‑R v trati Kolín – Všetaty – Děčín

Publikováno: 6.2.2013
Rubrika: Zajímavosti

V roce 2012 získala společnost KAPSCH ve veřejné soutěži realizaci zakázky „Výstavba GSM‑R v trati Kolín – Všetaty – Děčín“. Stavba byla vypsána jako „vyprojektuj a postav“. Tato firma si vybrala SUDOP PRAHA a. s. za zhotovitele projektu stavby. Na úvod bude vhodné popsat co systém GSM‑R zahrnuje.

VŠEOBECNĚ
Výstavba systémů GSM–R probíhá v ČR již od roku 2004. Etapizace výstavby je dána prioritou nasazení GSM‑R na síti celostátních drah, kde jednoznačnou prioritou je vybavení všech národních koridorů, spojujících českou republiku se sítí trans-evropských tratí. Další prioritu tvoří některé tratě AGTC a tratě považované zadavatelem za strategické, propojující národní koridory. Problematikou nasazení GSM‑R se České dráhy zabývaly od roku 1994, kdy se zapojily do projektu EIRENE, který zastřešuje aplikaci GSM‑R u evropských železnic. V roce 2000 byla zpracována „Studie proveditelnosti zavedení GSM‑R do provozu Českých drah“, která byla prvotním krokem pro

nasazení GSM‑R na území České republiky, a byla vstupním podkladem pro zahájení přípravy pilotního projektu. V roce 2002 došlo na základě Transformačního zákona ke zřízení dvou právních nástupců Českých drah, a to ke zřízení společnosti České dráhy, a. s. a společnosti Správa železniční dopravní cesty, s. o., která převzala odpovědnost za budování a údržbu infrastruktury a v důsledku toho i za zajištění výstavby stacionární části GSM‑R.

V letech 2004 – 2005 proběhla realizace pilotního projektu GSM‑R na I. tranzitním koridoru v úseku Děčín, st. hranice – Praha – Kolín, který zahájil výstavbu digitální sítě jak pro mobilní komunikaci, tak pro speciálně vyvinuté aplikace pro potřeby železnic. V případě GSM‑R bylo hlavním cílem pilotního projektu:

 • vybudování ústředny MSC nového komunikačního systému GSM‑R
 • vybavení úseku cca 200 km trati subsystémem základnových radiostanic BTS
 • ověření a získání zkušeností především s organizačním začleněním nově vznikající sítě do stávajícího uspořádání drážních komunikačních systémů, s organizací jejího provozu a získání zkušeností s praktickou realizací jednotlivých subsystémů sítě pro její co nejefektivnější rozšiřování v rámci již rutinních staveb.

Otázky technického charakteru nebyly podstatou řešení pilotního projektu, neboť většina technických problémů má standardní řešení a v rámci výstavby sítě šlo především o získání zkušeností pro jejich praktickou realizaci. Jednalo se zejména o otázky:

 • osvojení si návrhu plánování rádiového pokrytí sítě
 • zajištění dostatečné kapacity, kvality a dostupnosti komunikačních cest pro spojení jednotlivých subsystémů nové sítě
 • stanovení co nejefektivnější technologie při výstavbě jednotlivých BTS
 • vytvoření technologických postupů pro přejímací řízení jednotlivých subsystémů sítě

Stěžejním úkolem aplikační fáze pilotního projektu GSM‑R bylo stanovit a ověřit postupy především organizačního charakteru, tj.

 • začlenění sítě GSM‑R do stávajících komunikačních systémů a následný přechod mezi těmito systémy
 • organizace provozu sítě GSM‑R
 • organizace zajištění provozu sítě GSM‑R

Realizaci pilotního projektu provedla firma KAPSCH, projektovou dokumentaci pro ni zpracovaly společnosti Sudop Brno s. r. o. a SUDOP PRAHA a. s.

V roce 2004 zpracovala firma ITALFERR projekt „Zavedení Směrnice 2001/16/EC o interoperabilitě železnic“, jehož příjemcem byla Česká republika. Cílem projektu bylo zajistit zapojení sítě Českých drah do transevropské železniční sítě zavedením Směrnice 2001/16/EC o interoperabilitě konvenční železniční sítě. Interoperabilní konvenční síť zahrnovala v té době především

 • všechny národní koridory spojující českou síť s trans-evropskými tratěmi
 • některé tratě AGTC a tratě propojující národní koridory, uvedené ministerstvem dopravy jako strategické.

Celkový rozsah interoperabilní konvenční sítě byl 2 441 km, tj. 25,8 % z celkové české železniční sítě.

Závěrem lze konstatovat, že studie ITALFERR stanovila jako jednoznačnou prioritu pro dosažení interoperability železnic zavádění systému ERTMS s tím, že prioritou je budování a rozšiřování systému GSM‑R.

Česká republika je od 1. 5. 2004 členem Evropské unie. Dosažení kompletní funkčnosti a interoperability železniční sítě je pro ni důležitým cílem a významným celoevropským trendem. Do interoperabilního evropského železničního systému byly původně zařazeny tratě transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN). V České Republice je její součástí zatím cca 3 500 km tratí, což představuje zhruba 1/3 železniční sítě. Po vydání směrnice 2004/50/ES v dubnu 2004, která rozšířila rozsah na celý konvenční evropský železniční systém (s některými menšími výjimkami), je závazné v cílovém stavu aplikovat interoperabilitu včetně nasazení GSM‑R na síť celostátních drah v České republice.

Součásti drah evropského železničního systému zahrnují zařízení pro řízení dopravy, k nimž patří zejména sledování pohybu drážních vozidel na železniční dopravní cestě a zabezpečovací systémy, technická zařízení pro zpracování dat a telekomunikační zařízení určená pro osobní a nákladní dopravu na železniční síti s cílem zaručit bezpečný a plynulý provoz systému a účinné řízení dopravy.

TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“ jednoznačně zavazuje k nasazení GSM‑R, jako digitálního radiového systému, sloužícího k hlasové komunikaci a přenosu digitálních dat. Závěrem lze konstatovat, že nasazení GSM‑R na síť celostátních drah v České republice je v souladu s evropskou i národní legislativou.

PROJEKČNÍ PRÁCE NA ÚSEKU KOLÍN - VŠETRATY - DĚČÍN
Pro SUDOP PRAHA a. s. představuje tato stavba kompletní přípravu a realizaci stavby GSM‑R. Spolupracovali jsme sice na přípravě a realizaci pilotního projektu stavby GSM‑R v letech 2004 – 2005, ale od té doby se změnila jak podoba a rozsah projektové dokumentace, tak legislativa a způsob projednávání.

Po vyhodnocení soutěže na zhotovitele stavby, byly začátkem roku 2012 zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. Specifikem staveb GSM‑R je to, že do výběrového řízení na zhotovitele stavby se předkládá územně projednaná dokumentace pro územní řízení. Stavební povolení tedy zajišťuje nikoli investor, ale investorem pověřený dodavatel stavby, a tedy projektant. Rovněž rozsah přípravné dokumentace je jiný, vzhledem k tomu, že je to dokumentace do výběrového řízení, a svým rozsahem odpovídá spíše projektovému souhrnnému řešení podle směrnice SŽDC s. o.

V rámci zpracování dokumentací pro stavební povolení probíhá obvyklá činnost projednávání dokumentace se správci sítí, se státní správou a ostatními dotčenými organizacemi jako je hygiena, úřad pro civilní letectví, hasiči, agentura ochrany přírody a krajiny a další. Při těchto činnostech jsme zjistili zajímavý jev a to, že na rozdíl od správců inženýrských sítí, kteří patrně na základě vlastních zkušeností dodržují termíny odpovědí, státní správa má dodržením termínů problémy a mnohdy jsme dostali odpověď až na urgenci.

Souběžně s probíhajícím stavebním řízením probíhalo i zpracování realizační dokumentace, která obsahuje podrobné podklady pro stavbu stožáru a technologického domku, pro připojení objektu BTS na stávající drážní infrastrukturu a silové napájení. Vlastní výkres stožáru a základu posílá dodavatel stožáru podle statického výpočtu, 
ale napojení na technologický domek, usazení domku, umístění a zapojení antén a vlastní technologie GSM‑R, napojení optických a silových kabelů na stávající rozvody a uzemnění všech konstrukcí navrhuje projektant. Součástí realizační dokumentace jsou dále soubory pro doplnění centrálních částí (ústředny) systému GSM‑R, umístění návěstí – rádiovníků – sítě GSM‑R v odbočných tratích, doplnění a výstavba přenosových systémů, zapojovačů a dispečerských pracovišť pro řízení dopravy v dopravnách. Součástí stavby byla i projektová dokumentace pro pokládku nového optického kabelu v úseku Velký Osek – Nymburk. Další součást stavby bylo i doplnění
stávajících zdrojů venkovních (outdoorových) BTS původního pilotního projektu, kde bylo třeba zvýšit dobu zálohování provozu z náhradního zdroje na 6 hodin, což představuje doplnění další venkovní klimatizované skříně s bateriemi a nabíječem vedle stávající technologie BTS.

Přesné určení polohy základové konstrukce stožáru a technologického domku pro stavbu představuje nutnost zákresu do geodeticky zaměřené situace. Při získávání těchto situací projektant sdělovacího zařízení spolupracuje s odpovědným geodetem stavby, který předá podklad, do něhož je možné vynést jak získané zákresy sítí, tak souřadnice základové konstrukce stožáru a domku. Zpracovaná situace je předána zhotoviteli stavby. Liniová stavba je živý proces, kde dochází ke změnám v důsledku nutnosti posunu některých základů stožárů z různých příčin a tedy novému určení souřadnic. Rovněž v rámci pokládky optického kabelu došlo v několika případech ke změně trasy, kdy bylo třeba řešit opravné kroky se zhotovitelem nebo vlastníky pozemků ve formě věcných břemen.

V současné době stavební práce probíhají a měly by být dokončeny do 06/2013. Předání díla investorovi proběhne po funkčních zkouškách a přeměření pokrytí signálem GSM‑R. Závěrem lze konstatovat, že pro společnost SUDOP PRAHA a. s. je to další zkušenost, kterou rádi využijeme na následných technologických stavbách obdobného zaměření a rozsahu.

PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY

 • Celková délka vykrývaného úseku trati 172 km
 • Celková délka kabelových tras 13 km
 • Celková délka zafukovaných úseků 18,3 km
 • Počet nově budovaných BTS22 ks
 • Počet doplňovaných BTS7 ks
 • Počet nových stožárů 21 ks
 • Počet nových typových technologických domků 25 ks
 • Počet nových přenosových zařízení SDH STM 4 32 ks
 • Počet nahrazovaných přenosových zařízení PDH za SDH STM 4 4 ks
 • Počet nově budovaných zařízení ITZ10 ks
 • Počet terminálů GSM‑R37 ks

Construction of GSM-R in track Kolín – Všetaty – Děčín
In 2012 company KAPSCH in a public tender won the project „Construction of GSM-R in track Kolín – Všetaty – Děčín“. The construction was described as „design it a build it“. This company chose SUDOP PRAHA a. s. to be the construction designer. At the beginning it would be suitable to describe what system GSM-R contains.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pilotní projekt GSM-R BTS RostoklatyPilotní projekt GSM- R BTS Úholičky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (852x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (839x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (836x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostikyZnovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky (5 b.)
Tento článek popisuje poznatky a zkušenosti, získané při posouzení mostu „Malá Hrabovka“, vyrobeného v roce 1991 – 1992 ...
Začíná revitalizace a elektrizace trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova (5 b.)
Celkovou přestavbou projde v následujících dvou letech další trať v Ústeckém kraji. Správa železniční dopravní cesty (SŽ...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu