Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Vybrané mostní objekty na stavbě I/66 – Obchvat Brezna, I. etapa

Vybrané mostní objekty na stavbě I/66 – Obchvat Brezna, I. etapa

Publikováno: 28.11.2017
Rubrika: Mosty

Obyvatelům slovenského Brezna se zase o něco uleví. V srpnu letošního roku byl zprovozněn první 2,5 kilometrový úsek obchvatu města. Významné je dokončení této stavby také pro dálkovou dopravu, protože trasa I/66 v ose hranice MR/SR – Šahy – Banská Bystrica – Brezno – Telgárt představuje ve směru na severovýchod celostátně důležitou spojnicí navazující na mezinárodní tah E 77. Investorem stavby byla Slovenská správa ciest, projektovou dokumentaci mostních objektů ve stupni RDS přímo pro investora zpracovala brněnská společnost Link projekt, konkrétně její slovenská pobočka se sídlem v Banské Bystrici. Ta také zajišťovala autorský dozor během stavby. Zhotovitelem stavby je Alpine Slovakia spol. s r. o.

POPIS STAVBY

Obchvat města Brezno – I. etapa je řešen jako dvoupruhová obousměrná komunikace v šířkovém uspořádání kategorie C 9,5/80. Trasa obchází centrum města z jihu a odvádí dopravu silnice I/66 z centra města. Začátek obchvatu je v Banisku a končí na křižovatce Mazorníkovo. Celková délka úseku je 2 541 m.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

  • Délka úseku: 2,5 km (intravilán města Brezno, SK)
  • Počet stavebních objektů: 67
  • Počet mostů + zdí: 5 + 9
  • Termín realizace: 4/2015 – 08/2017
  • Investor: Slovenská správa ciest
  • Generální projektant: HBH projekt spol. s r. o.
  • Projektant mostů a zdí: Link projekt s. r. o.
  • Zhotovitel: Alpine Slovakia spol. s r. o.

POPIS MOSTŮ A OPĚRNÝCH ZDÍ

Na stavbě I. etapy obchvatu Brezna je celkem 5 mostních objektů různých typů z hlediska materiálového (železobeton, předpjatý beton) a konstrukčního (zavěšená, rámová, desková nebo trámová konstrukce). Ve čtyřech případech se jedná o silniční mosty, pátým mostním objektem je lávka pro pěší. Nejdelší most je SO 201 převádějící hlavní trasu přes přivaděč I/66, železniční trať a řeku Hron. Je řešený jako komorová předpjatá konstrukce délky 270 m s konstantní výškou a s rozpětím hlavního pole 50 m.

Konstrukčně nejzajímavější mostní stavbou je však zmíněná lávka SO 221 v okružní křižovatce Mazorníkovo. Ta je řešena jako zavěšená betonová, architektonicky ztvárněná subtilní konstrukce s atraktivním nočním osvětlením a délkou 120 m. Kromě zavěšení hlavního pole na ocelové pylony prostřednictvím tyčových táhel zaujme také spirálovou rampou na straně města, která zajišťuje bezbariérový přístup na lávku.

Kromě mostních objektů je na stavbě také 9 opěrných a zárubních zdí různých typů (gabionové opěrné, železobetonové úhlové, železobetonové kotvené) s celkovou délkou cca 990 m. Výstavba některých zárubní zdí se potýkala s problémy způsobenými zastiženými geologickými podmínkami. Během výstavby bylo zjištěno, že v některých úsecích byly předpokládané geologické profily změněny výbuchy těžké munice za 2. světové války. Výsledkem byly dílčí změny nebo úpravy konstrukčního systému zdí.

SO 201 – Most na silnici I/66 v km 0,472 nad řekou Hron a ŽSR

Mostní objekt je tvořen spojitou konstrukcí z předpjatého betonu o 6 polích s rozpětími 35 + 47 + 50 + 43 + 43 + 34 = 252 m. Příčný řez mostu tvoří jednokomorový průřez o výšce 2,70 m. Most přemosťuje v druhém poli větev „A“ křižovatky Brezno – město (SO 102A) a upravené koryto potoka Lazná (SO 261). Ve svém třetím poli most překlenuje řeku Hron. V pátém poli pak přechází přes frekventovanou železniční trať Banská Bystrica – Červená Skala. Volná šířka mostu odpovídá C9,5/80. Niveleta je na mostě ve vrcholovém oblouku s poloměrem R = 5 000 m, podélný sklon mostu je proměnný. Směrově je most ve dvou protisměrných obloucích (750 m a 450 m) spojených na inflexi. Spodní stavba zahrnuje krajní opěry a 5 architektonicky řešených vnitřních podpěr s hlavicemi, které šířkově plynule navazují průřez podpěry na dno komorového průřezu nosné konstrukce. Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách. 

Začátek výstavy mostu zdržela překládka vedení vysokého napětí (SO 604). Realizace stavby tak probíhala od září 2015 do května 2017. Pevnosti betonů pro spodní stavbu, i pro nosnou konstrukci bylo nutno vzhledem k místním podmínkám průběžně pečlivě sledovat. Prováděly se doplňující zkoušky z vývrtů, případně upřesnění výpočtu pro mostní pilíře. Výstavba nosné konstrukce probíhala ve 3 etapách. Při přemosťování nejdelšího pole mostu přes řeku Hron bylo potřeba vybudovat násypové kužely v řece. Během realizace 2. etapy došlo k úpravě předpínací výztuže s doplňujícím statický výpočtem na základě požadavků zhotovitele. Statická zatěžovací zkouška na jaře 2017 prokázala shodu modelu konstrukce s reálnou konstrukcí.

SO 221 – Lávka pro pěší na Cestě osvoboditelů

Lávka je tvořena zavěšenou konstrukcí ze železobetonu o 6 polích s rozpětími 12,0 + 12,5 + 13,5 + 19,0 + 32,5 + 24,5 = 114,0 m. Průřez je tvořen lichoběžníkovou deskou o konstantní výšce 0,5 m se zaoblením spodního líce. Lávka v pátém poli překlenuje nově budovanou silnici I/66 (SO 101). V šestém poli pak přemosťuje rekonstruovanou Mostárenskou ulici (SO 114), která přímo navazuje na kruhovou křižovatku. Volná šířka lávky je 3,0 m. Vzhledem k dostatečnému podélnému spádu mostovky je horní povrch navržen v příčném směru bez příčného sklonu.

Niveleta je na lávce ve vrcholových zakružovacích obloucích s poloměry 200 a 500 m. Směrové vedení chodníku na lávce je sestaveno ze čtyřech směrových oblouků (15,5 m, 10,0 m, 15,0 m a 38,6 m) navazujících na sebe přes inflexní body. Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami, dvěma ocelovými pylonovými podpěrami a třemi ocelovými pilíři. Založení lávky je hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Výstavba lávky proběhla podle zvoleného plánu výstavby. Na začátku roku 2016 proběhla výstavba založení a části spodní stavby. Mezitím byly připraveny ocelové části konstrukce – podpěry, pylony a příčky. Jejich osazení proběhlo koncem roku 2016. Betonáž nosné konstrukce byla provedena na jaře 2017. Jako poměrně složitý problém se ukázalo určení potřebného nadvýšení nosné konstrukce vzhledem ke geometrické složitosti (protisměrné oblouky malých poloměrů), složitosti statického modelu (zohlednění tuhosti průřezu v kroucení) a reologickým vlastnostem betonu. Při jeho určení bylo nutné ze zkoušek betonu určit reálný modul pružnosti betonu a zohlednit proměnnost ohybové a torzní tuhosti průřezu nosné konstrukce v různých řezech a současně v čase (vývoj trhlin, změna momentu setrvačnosti v čase). Při výstavbě lávky se také prováděly kontrolní zkoušky betonu (C40/50) na reálné konstrukci pro zjištění všech pevnostních a reologických vlastností zabudovaného betonu. Napínání závěsů proběhlo podle projektu a síly v táhlech odpovídaly teoretickému výpočtovému modelu. Na lanech byly osazeny tenzometry, které zaznamenávaly vývoj sil v čase. Statická a dynamická zatěžovací zkouška byla provedena v létě 2017. I přes složitou geometrii a atypický nosný systém byla prokázána shoda teoretického
výpočtového modelu MKP se skutečnou konstrukcí (95% shoda tvarů a frekvencí).

Kromě vlastních tvarů nosné konstrukce byla měřena i odezva konstrukce na dynamické zatížení vyvolané pohybem skupin chodců. Zkouškou bylo potvrzeno, že navržená konstrukce splňuje normové požadavky na pohodu chodců při užívání lávky. Na lávku v intravilánu města Brezna bylo následně instalováno osvětlení do zábradlí a výrazně tak esteticky dotváří podobu celé městské kruhové křižovatky. Subtilní moderní konstrukce oblých tvarů výrazně doplňuje obraz celého prostoru a dokazuje, že i inženýrská stavba může při správné volbě tvaru a materiálu vytvářet výraznou územní krajinotvornou dominantu.

ZÁVĚR

Výstavba I. etapy obchvatu Brezna výrazně zlepšila dopravní situaci v centru města. Stavba pokrývá řešení dopravy ve dvou směrech – na Tisovec a Čierny Balog. K úplnému odklonění dopravy z centra města i ve směru na Telgárt dojde až po dokončení II. etapy. Realizace prvního úseku druhé etapy je plánována na období 2018 – 2020. Na druhý úsek je zatím zpracována technická studie.

Selected Bridges of the I/66 Road – Brezno Bypass Section, Stage 1
Again, the inhabitants of Brezno will be relieved a bit. In August, the first section (2.5 km) of the city bypass was put into operation. The completion of this construction is important also from the view point of long-distance transport, because the I/66 route, which connects the Hungarian and Slovak border – Šahy – Banská Bystrica – Brezno – Telgárt, serves in the north-east direction also as a connecting road of a statewide significance, which follows the European route E77. The project was funded by Slovenská správa ciest (Slovak Road Administration). The project execution documents for the bridges were prepared by Brno-based company Link project, in particular by its Slovak branch in Banská Bystrica. This company also provided on-site supervision during the construction. The construction contractor is Alpine Slovakia spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
SO201 – 2. etapa výstavbySO201 – Finální stavSO221 – Po odskružení NK – západní pohledSO221 – Finální stav

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (1087x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (1056x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (996x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498 (5 b.)
Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty...
63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA (5 b.)
Skupině MCE se podařilo získat a realizovat zakázku na výrobu ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů v rám...
Nečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem KouckýmNečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem Kouckým (5 b.)
„Most je absolutní esencí architektury, protože je do jisté míry nejčistší konstrukcí. Most nemůže být jen design nebo s...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Zavřít [x]