Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Systémy zálivek a kotvení podle ČSN EN 1504-6 v praxi

Systémy zálivek a kotvení podle ČSN EN 1504-6 v praxi

Publikováno: 15.3.2018
Rubrika: Zajímavosti

Zálivkové a kotevní malty nacházejí ve stavební praxi mnoho účelných a důležitých využití. Materiály BASF jsou v oblasti přesného zalévání, kotvení a osazování známy již více než 75 let. Následující článek předkládá základní přehled zálivkových a kotvicích materiálů a popisuje jejich funkční parametry a rozsah použití. Na trhu se stavební chemií se můžeme setkávat s dvěma brandovými názvy, a to jak pod značkou PCI, tak i pod značkou Master Builders Solution.

Zálivkové a kotevní malty se používají také pro stavby na drahách, a to pro různá použití a v různých systémech, jako např.:

 • zalévání kalichů trakčních stožárů, sloupů, osvětlovacích těles apod.,
 • zalévání a kotvení zábradlí a pomocných bezpečnostních prvků na železnici,
 • zalévání a kotvení kolejnic jeřábových drah a kolejnic v myčkách vagonů apod.,
 • zalévání a podlití tramvajových drah a panelů v městských aglomeracích,
 • podlévání ložisek žel. mostů a konstrukcí mostům podobným,
 • kotvení a uchycení tubosiderů do podkl. žb. konstrukcí, 
 • spec. zálivky a kotvení proti bludným proudům na mostních konstrukcích.

PODLÉVÁNÍ KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGIÍ – ÚVOD

Zálivkové hmoty jsou určeny k dokonalému vyplnění prostoru mezi základovým betonem a ocelovou konstrukcí/technologií nebo jiným železobetonovým konstrukčním prvkem. Mnohdy se podlévají také rozsáhlé technologické celky, jejichž odstávka je v případě špatně provedeného podlití velmi drahá, a proto je výběr kvalitního produktu zásadní. Zálivkové hmoty od BASF mají za sebou několik desetiletí intenzivního vývoje a jsou prostředkem, jak tuto stavební disciplínu dobře zvládnout. BASF nabízí několik speciálních zálivek řady PCI Repaflow®, které dlouhodobě reprezentují velmi spolehlivou značku.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZÁLIVKOVÝCH HMOT BASF

V rámci aplikace zálivkové hmoty je její výběr klíčovým momentem a je třeba při něm sledovat několik rozhodujících parametrů. Především tekutost, finální pevnost, objemovou stálost/nesmrštivost, chemickou odolnost, rychlost dosáhnutí provozních parametrů, odolnost proti případnému dynamickému zatížení apod.

Následuje základní přehled materiálů BASF pro podlévání a fixaci v závislosti na bázi nebo rychlosti tuhnutí (tabulka 1).

Tabulka 1 – přehled materiálů BASF pro podlévání a fixaci v závislosti na bázi nebo rychlosti tuhnutí

Cementové zálivky s objemovou stálostí určené pro přesné podlévání

PCI Repaflow® Uni 
(MasterFlow 928)

Univerzální, tekutá, čerpatelná zálivka pro nejběžnější aplikace, která vytvrzuje bez smrštění a dosahuje vysokých finálních pevností. Tloušťka podlití 20 – 80 mm, s využitím speciálního plniva až 180 mm. Lze použít jako zavlhlou, plastickou i tekutou směs a je určena pro všechny standardní typy zálivek pod stroje a zařízení, mostní ložiska, betonové prvky, prefabrikáty, stěny či sloupy. Zachovává dobrou zpracovatelnost po dobu cca 45 min. (+20 °C). Splňuje požadavky evropské normy ČSN EN 1504-6 pro kotvení do betonu.

PCI Repaflow®

Vysokopevnostní, vysoce tekutá, čerpatelná, jemná zálivka vhodná i pro velmi malé vrstvy podlití (5 – 100 mm). Nesmrštivá malta poskytuje dokonalé zalití a vyplnění dutin. Vykazuje vysokou počáteční i konečnou pevnost. Zpracovatelnost až 90 min. (+20 °C). Splňuje požadavky evropské normy ČSN EN 1504-6 pro kotvení do betonu.

Tekuté opravné malty s kompenzovaným smrštěním

PCI Nanocret® R4 Fluid
(MEmaco S5450PG)

Tekutá nebo roztékavá konstrukční opravná malta na cementové bázi. Vysokopevnostní s kompenzovaným smrštěním. Splňuje požadavky evropské normy ČSN EN 1504-3 třídy R4 pro opravy se statickou funkcí. Tloušťka vrstvy 20 – 200 mm a nad 200 mm s využitím speciálního plniva.

Rychlé fixační a montážní cementové malty

PCI Verguss-Fix
(MasterFlow 960)

Tekutá rychletuhnoucí fixační a zálivková malta na cementové bázi pro šrouby, kotvy, dopravní značky apod. Zpracovatelná cca 12 min. (+20 °C), vytvrzení již po 1 hod (+20 °C). Tloušťka vrstvy 5 – 50 mm a do 100 mm s využitím speciálního plniva.

PCI Polyfix® plus
(MasterSeal 590)

Tixotropní rychletuhnoucí fixační malta, určená pro rychlé montážní práce v pozemním i inženýrském stavitelství. Dodávaná ve dvou variantách pro vytvrzení po 5 a 25 min. (+20 °C). Pro rychlé osazování ocelových profilů, skruží, šachet a jiných prvků. Tloušťka vrstvy 5 – 50 mm, nebo do 100 mm s využitím speciálního plniva. Splňuje požadavky evropské normy ČSN EN 1504-3 třídy R3 pro opravy se statickou funkcí.

Epoxidové zálivky

PCI Repaflow® EP plus
(MasterFlow 648)

Speciální tekutá nebo zavlhlá epoxidová zálivková malta s vybraným plnivem. Pro podlévání staticky a dynamicky extrémně namáhaných dopravních a průmyslových konstrukcí. Vysoká konečná pevnost v tlaku, tahu a ohybu, vysoce chemicky odolná, pro teploty do 70 °C. Elektricky izoluje, chrání před bludnými proudy. S průkazními zkouškami pro podlévání mostních ložisek. Tloušťka vrstvy 10 – 100 mm. Zpracovatelná po dobu 90 – 100 min. (+20 °C). Splňuje požadavky evropské normy ČSN EN 1504-6 pro kotvení do betonu.

PCI REPAFLOW® UNI – ZÁLIVKOVÁ A KOTEVNÍ MALTA

Cementová nesmrštivá vysokopevnostní zálivka PCI Repaflow® Uni je spolehlivým produktem, který má velmi široký záběr.

Rozsah použití:

 • Pro přesné zálivky strojů a strojních technologií v doporučené minimální tloušťce vrstvy 20 mm (obsahuje plnivo s max. zrnem 4 mm).
 • Pro vrstvy nad 80 mm při velkých objemech je doporučeno pro úsporu vlastní suché směsi přimíchat specifické křemičité plnivo frakce 4/8 mm v maximálním množství do 30 % hmotnosti (např. na 25 kg PCI Repaflow® Uni max. 8 kg plniva).
 • Pro nesmrštivé zálivky prefabrikovaných prvků opěrných zdí, trámů a sloupů.
 • Jako vysokopevnostní základ pod plastbetony mostních ložisek apod.
 • Pro kotvení šroubů a výztuže do betonu podle ČSN EN 1504-6.
 • Pro kotvení ocelového zábradlí, sloupů do betonu apod.

Vlastnosti:

 • Produkt je certifikován jako kotevní malta podle ČSN EN 1504-6 a jako vysokopevnostní nesmrštivá zálivková malta se statickou funkcí podle ČSN EN 1504-3 (tř. R4).
 • Má výtečnou odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám (CHRL).
 • Vykazuje dostatečnou tekutost po celou dobu zpracovatelnosti (cca 45 minut, +20 °C).
 • Má vynikající soudržnost s podkladem a vysoké finální pevnosti (tabulka 2).

Tabulka 2 – Finální pevnosti

Dny

Pevnost v tlaku (N/mm2)

Pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

1 ≥ 30 ≥ 5
3 ≥ 50 ≥ 6
7 ≥ 65 ≥ 7
28 ≥ 80 ≥ 8

Produkt vyhovuje všem požadavkům na funkční vlastnosti normy ČSN EN 1504-3, která je výchozí normou pro opravy žb. konstrukcí. Malta je určena především pro podlévání technologií a konstrukcí. Zálivkovou maltu PCI Repaflow® Uni lze ale s úspěchem použít také např. pro lokální dolití základových konstrukcí do bednění, doplnění profilů žb. konstrukčních prvků do bednění v doporučených tloušťkách vrstvy, tedy ve funkci tekuté konstrukční opravné malty.

Široký záběr produktu podporuje také certifikace podle ČSN EN 1504-6, kde hmota splňuje funkční požadavky normy jako kotevní malta, především tahové pevnosti při kotvení výztuže. Lze ji tedy s úspěchem použít pro kotvení do vodorovných konstrukcí, kde není třeba žádné opatření pro únik zálivky z vrtaných otvorů.

Tabulka 3 – Charakteristická pevnost – vytržení (orientační hodnoty)

Výztuž (mm) ∅ otvoru Hloubka Vytržení
∅ 10 mm 25 mm 150 mm 70 kN
∅ 16 mm (testováno) 30 mm 150 mm 85 kN
∅ 20 mm 40 mm 200 mm 150 kN
∅ 32 mm 60 mm 300 mm 340 kN

Produkt má standardní náběh pevnosti, a tak při potřebě rychlé fixace ocelových prutů je třeba použít produkt na jiné bázi např. chemickou kotvu PCI Barrafix® 920. Veškerá technická data, podmínky pro přípravu podkladu, bednění, míchání a vlastní lití cementových zálivek jsou popsány v technických listech produktů.

OSTATNÍ PRODUKTY PRO PODLÉVÁNÍ NA BÁZI CEMENTU

BASF disponuje také dalšími speciálními produkty pro oblast podlévání technologií a konstrukcí, viz tabulka 1.

Při potřebě podlévat v relativně malých vrstvách vzhledem k ploše podlití se velmi dobře uplatňuje jemnozrnná vysokopevnostní nesmrštivá zálivka PCI Repaflow® vhodná již pro vrstvy od 5 mm. Zálivka má krémovou konzistenci, velmi dobrou tekutost a dlouhou dobu zpracovatelnosti. Vykazuje vysoké finální pevnosti v tlaku (90 – 95 MPa).

RYCHLETUHNOUCÍ FIXAČNÍ MALTY NA BÁZI CEMENTU

V praxi často vzniká potřeba rychlého řešení. Zde lze s výhodou nabídnout PCI Verguss-Fix – rychlou tekutou kotevní maltu pro fixaci šroubů nebo jiných konstrukčních prvků s dobou vytvrzení 60 minut.

Velmi často se v praxi také uplatňuje speciální plastická montážní a těsnící malta PCI Polyfix® Plus s počátkem náběhu pevnosti již po 5 resp. 25 minutách po namíchání (dvě varianty produktu). Umožňuje rychlou a těsnou fixaci např. potrubí ve stěnách nádrží, uplatňuje se jako rychlá montážní malta při osazování prefabrikátů, při potřebě rychlého zhotovení fabionů na bázi cementu apod.

Při rychlé fixaci ocelových rámů do vodorovných žb. konstrukcí nebo komunikací lze také využít speciální produkty s extrémním nárůstem pevnosti v čase. Jedná se o opravné malty řady PCI Repafast® (řada MasterEmaco T) s konzistencí plastickou nebo tekutou, s vysokou finální pevností v tlaku (kolem 80 – 90 MPa) a vynikající soudržností s podkladem. Zpracovatelnost těchto malt je asi 20 minut a již po 2 hodinách vykazují pevnost v tlaku cca 25 MPa (při +20 °C). Certifikovány jsou podle ČSN EN 1504-3 v třídě R4 a umožňují i lokální konstrukční opravy betonových pojížděných ploch. Tyto speciální malty lze používat i za mrazu do teploty –10 °C.

PCI BARRAFIX® 920 (MASTERFLOW 920 AN) – VÝKONNÁ CHEMICKÁ KOTVA

Chemická kotva má platnou certifikaci ETA pro kotvení šroubů i výztuže a zároveň také atest na vytržení podle ČSN EN 1504-6 pro kotvení výztuže. Jedná se o velmi výkonného a spolehlivého pomocníka pro fixace v každodenní stavební praxi, především při rychlém svislém kotvení nad hlavou a do vodorovných otvorů do betonu nebo i dutých bloků. Je ideálním prostředkem pro kotvení dodatečně vkládané výztuže nebo sítí KARI před aplikací opravných malt při sanacích žb. staveb.

PCI Barrafix® 920 je dvousložková, vysoce účinná tixotropní malta na bázi metakrylátové pryskyřice, bez styrenu (tabulka 4, 5). Obě složky jsou baleny v jednom zásobníku s oddělenými komorami a při aplikaci jsou pod tlakem přesně míchány přímo v trysce.

Tabulka 4 – Doba vytvrzení

Teplota materiálu Min. +5 °C +5 °C až +10 °C +10 °C až +20 °C +20 °C až +35 °C
Teplota podkladu –5 °C až 0 °C 0 °C až +5 °C +5 °C až +10 °C +10 °C až +20 °C +20 °C až +35 °C
Doba zpracování Materiál +5 °C 10 min 4 min 1 min 30 s

Doba vytvrzení
(suchý beton)

5 hod 2 hod 30 min 105 min 75 min 45 min

Doba vytvrzení
(vlhký beton)

7 hod 30 min 3 hod 45 min 160 min 110 min 70 min

Tabulka 5 – Charakteristická pevnost v tahu v neporušeném betonu C20/25 až C50/60

Průměr kotvy (mm) M8 M10 M12 M16 M20

Průměr otvoru (mm)

10 12 14 18 22
Hloubka kotvy hef 8 x d (mm) 64 80 96 128 160
Pevnost v tahu (kN) 25 30 40 60 75
Hloubka kotvy hef 12 x d (mm) 96 120 144 192 240
Pevnost v tahu (kN) 35 40 60 95 115
Součinitel bezpečnosti 1,5

ZÁVĚR

Zálivkové a fixační hmoty od BASF vykazují obecně velmi dobré parametry a umožňují všem účastníkům výstavby – projektantům, stavebním firmám i investorům spolehlivou aplikaci zálivek pro většinu stavebních konstrukcí a pro různé druhy technologií a různá zatížení. Materiály splňují velmi náročné požadavky a praxe již mnohokrát prokázala jejich výtečnou funkčnost a trvanlivost.

Systems of Joint Fillers and Anchoring under ČSN EN 1504-6 in Practice
Fillers and anchoring grout can be used in multiple purposeful and important ways in construction practice. BASF materials have been used for filling, anchoring and mounting for more than 75 years. The following article presents a basic overview of filling and anchoring materials and describes their functional parameters and scope of use. There are two brands in the market of substances for civil engineering, namely PCI and Master Builders Solution.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Podlévání patních desek zábradlíPodlévání roznášecích desek zábradlíZalévání patek stožárůPodlévání sloupů branKotvení zábradlí na mostechKotvení ocelových svodidel a sloupkůKotvení trnů pro osazení říms

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (987x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (982x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (957x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Komplexní rekonstrukce autobusového terminálu a přednádražního prostoru v HolešověKomplexní rekonstrukce autobusového terminálu a přednádražního prostoru v Holešově (5 b.)
Holešov je město, které leží na pomezí Hané a Valašska a žije v něm jen něco málo přes deset tisíc obyvatel. Přesto je d...
„Máme v republice spoustu schopných a vzdělaných projektantů a techniků, kteří mohou projekty vysokorychlostních železnic řídit a zpracovávat. Je klíčové, aby u nich byly české firmy“„Máme v republice spoustu schopných a vzdělaných projektantů a techniků, kteří mohou projekty vysokorychlostních železnic řídit a zpracovávat. Je klíčové, aby u nich byly české firmy“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro Silnice-železnice Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel MORAVIA CONS...
Online služba Projektování s katastrem (5 b.)
Liniové stavby a inženýrské sítě mají zpravidla shodné to, že zasahují do velkého množství pozemků. Projektant takové st...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]