Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

Publikováno: 14.12.2017
Rubrika: Železniční infrastruktura

Jako první z celého souboru staveb přestavby železničního Uzlu Plzeň byla v letošním roce dokončena stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“. Stavba byla oceněná titulem Česká dopravní stavba a technologie roku 2016.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Projekt: SUDOP PRAHA a. s.
 • Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Langer
 • Profesní garanti a rozhodující zpracovatelé dokumentace:

Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Pechman

 • Kolejové řešení: Ing. Petr Mahdal, Ing. Jitka Doubková
 • Mostní a inženýrské objekty: Ing. László Szíkora, kooperace fy IKP CE s. r. o. a Vin Consult s. r. o.
 • Pozemní komunikace: Miroslav Funda
 • Pozemní objekty: Ing. Jaroslava Šudová, Ing. Rostislav Husek
 • Potrubní vedení: Ing. Monika Škardová
 • Zabezpečovací zařízení: Ing. Jaroslav Dytrych
 • Sdělovací zařízení: Ing. Petr Poupa, Vratislav Hůla, Ing. Oldřich Hora a kol.
 • Silnoproud: Jindřich Mašín, Ing. Vladimír Puš
 • Silnoproudá technologie: Ing. Lukáš Franc, Ing. Miroslav Nezkusil, Ing. Jiří Velebil
 • Trakční vedení: Ing. Jaroslav Peroutka, Ing. Jiří Straka a kol.
 • Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
 • Hlavní inženýr stavby: Ing. Miloš Kosán
 • Zhotovitel: SKANSKA, a. s.
 • Ředitel stavby: Ing. Jan Mitlöhner
 • Investiční náklady: 2,880 mld. Kč
 • Schválený příspěvek EU: 1,400 mld. Kč
 • Realizace: 04/2014–04/2017

Stavbu lze prostorově vymezit úpravami kolejiště v následujícím rozsahu:

 • chebské zhlaví seřaďovacího nádraží a průjezd seřaďovacím nádražím ve směru na Žatec
 • pražské zhlaví osobního nádraží včetně navázání na souběžně realizovanou stavbu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ ve směru na Prahu
 • celé kolejiště Lobzy a jeho propojení se seřaďovacím nádražím v prostoru Ústředního stavědla
 • českobudějovické zhlaví osobního nádraží
 • severní a střední část kolejiště osobního nádraží včetně ostrovních nástupišť 1–4

V prostoru seřaďovacího nádraží bylo kompletně přestavěno jeho chebské zhlaví včetně změny konfigurace výhybek. Součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce průjezdných kolejí ve směru na Žatec na rychlost 70 km/hod. Rozsah úprav seřaďovacího nádraží byl minimalizován s ohledem na připravovanou rekonstrukci celého seřaďovacího nádraží v rámci samostatné 4. stavby uzlu Plzeň. Proto stavební úpravy v této lokalitě řešily jen navázání stávajícího kolejiště na novou konfiguraci kolejí pražského zhlaví osobního nádraží a rekonstrukci technicky nevyhovujících staveb a zařízení.

Souběžně s tratí ve směru Žatec vychází z pražského zhlaví osobního nádraží také dvojkolejná trať ve směru na Prahu. Součástí stavby byla rekonstrukce kolejí v oblouku od mostu „Gambrinus“ až k mostu přes řeku Úslavu, kde stavba navazuje na již zrekonstruovaný úsek ze stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“.

Podstatné změny prodělalo kolejiště Lobzy. Do doby přestavby se jednalo o rozsáhlé odstavné kolejiště ve velmi špatném technickém stavu s průjezdem dvoukolejné trati ve směru na České Budějovice. V rámci stavby zde byla provedena rekonstrukce celého kolejiště s cílem zvýšit rychlost vlaků ve směru na České Budějovice na 90 km/h. Mimo tyto průjezdné koleje bylo vybudováno šest odstavných kolejí pro soupravy osobních vlaků. Dále došlo k výrazné redukci kolejiště s cílem uvolnit prostor pro budoucí přeložku silnice I/20.

Kolejiště Lobzy navazuje na budějovické zhlaví osobního nádraží a kolejí č. 922 je napojeno na seřaďovací nádraží, depo kolejových vodidel a tím i na tratě ve směru na Žatec a Prahu. Oproti původnímu stavu leží propojovací kolej č. 922 v odsunuté poloze, což si vyžádalo demolici obytné zástavby v Ostruhové ulici, kterou stavba zrušila. Konfigurace kolejí zde tvoří „triangl“; do takto vzniklého prostoru byl umístěn uzavřený areál budovy Ústředního stavědla a dalších provozních objektů jako je garáž pro vozidla údržby tratí a objekt pro předtápění vlakových souprav. Vlastní budovu Ústředního stavědla tvoří rozsáhlý dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru, sloužící k umístění rozhodujících technologických zařízení, technického i pracovního zázemí provozních zaměstnanců SŽDC a v neposlední řadě pro umístění prostor, ze kterých bude řízen provoz celého uzlu Plzeň.

Soustředění pracovníků do jednoho objektu umožnilo odstranit řadu původních nevzhledných a dnešní době již nevyhovujících objektů nesystematicky rozmístěných po celém prostoru železniční stanice.

Výrazných změn oproti původnímu stavu doznalo i vlastní osobní nádraží železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, a to jak z pohledu vedení drážní dopravy, tak z pohledu cestujících. Kolejiště je upraveno tak, že v jeho severní části vznikl prostor pro jedno nové ostrovní nástupiště č. 1. Stávající nástupiště č. 2 a 3 byla rekonstruovaná v původní poloze. Z východní strany jsou k výpravní budově přivedeny čtyři kusé koleje uprostřed s dalším novým ostrovním nástupištěm č. 4. Stanice tak v cílovém stavu má šest ostrovních nástupišť, z toho nástupiště č. 5 a 6 budou rekonstruovaná v rámci navazující 2. stavby uzlu Plzeň.

V celém rozsahu rekonstruovaných kolejí byla provedena sanace železničního spodku včetně výstavby nových odvodňovacích zařízení. Do kolejiště byl vložen převážně nový železniční svršek. O rozsahu úprav kolejiště vypovídá 94 ks vložených výhybek a téměř 23 km kolejí.

Nápadným prvkem celé stavby jsou rekonstruovaná či nová nástupiště. Všechna nástupiště jsou s výškou hrany 550 mm na temenem kolejnice. Povrch nástupišť je opatřen velkoformátovou žulovou dlažbou. Na původní zastřešení nástupišť č. 2 a 3 se vztahuje památková ochrana, proto byla provedena repase jednotlivých prvků a zastřešení bylo následně umístěno zpět na rekonstruovaná nástupiště. Repasí prošla také příčná hala spojující zastřešení nástupišť č. 3, 4 a 5. Odlišná situace byla u nových nástupišť č. 1 a 4. Zde byla použita nová moderní konstrukce zastřešení. Určitým specifikem nástupiště č. 4 je jeho funkce pro příjezd složek záchranného integrovaného systému. Vlastní konstrukce nástupiště je ve vymezeném prostoru zesílena a zastřešení nástupiště je prostorově navrženo tak, aby byl umožněn příjezd hasičské technicky až k výpravní budově.

Přístup na rekonstruovaná či nová nástupiště je podchodem z výpravní budovy postaveným v rámci samostatné stavby „Průjezd uzlem Plzeň“. Ve východní části nástupišť byl vybudován nový podchod pro cestující s výstupem do ulice Šumavské. Zde město Plzeň v letošním roce zahájí výstavbu nového autobusového terminálu, čímž vznikne přestupní uzel mezi železniční dopravou a MHD. Přístup na jednotlivá nástupiště železniční stanice a nástupiště autobusového terminálu je řešen schodišti a výtahy. Vlastní podchod má šířku 8 m a délku 108 m s tím, že v rámci 2. stavby uzlu Plzeň bude o dalších 29 m prodloužen.

Z hlediska mostních objektů je nezbytné se zmínit také o rekonstrukci zavazadlového podchodu. S ohledem na konfiguraci kolejiště není možný úrovňový přístup od výpravní budovy na ostrovní nástupiště č. 1 a 2. Proto byla provedena přestavba a prodloužení stávajícího zavazadlového podchodu s tím, že na jednotlivá nástupiště je přístup zajištěn nákladními výtahy. Tyto výtahy zajistí jak dopravu kusových zásilek od výpravní budovy k vlakovým soupravám, tak přístup malé mechanizace pro údržbu a čistění nástupišť. Význam zavazadlového podchodu vzroste při realizaci 2. stavby uzlu Plzeň, kdy bude dobudován jeho úsek od výpravní budovy až za kolejiště směrem k ulici Železniční. Po následném zrušení dnešního úrovňového přístupu k výpravní budově přes jižní skupinu kolejí osobního nádraží, bude zavazadlovým podchodem zásobována část výpravní budovy.

Dalším významným mostním objektem byla rekonstrukce železničního mostu přes čtyřpruhovou ulici U Prazdroje. Most s pracovním názvem „Gambrinus“ – jak jinak v Plzni – tvoří ocelová konstrukce svařená ze 13 ocelových nosníků. Část kolejí na mostě byla již v minulosti snesena a k další redukci kolejiště došlo v rámci stavby. V průběhu stavby bylo rozhodnuto, že bude provedena rekonstrukce jen té části mostu, na kterém je kolejiště. Zbývající část ocelové konstrukce byla oddělena s tím, že bude snesena v následující 2. stavbě uzlu Plzeň. Rekonstrukce nosné konstrukce mostu i spodní stavby si vyžádala složité stavební postupy, neboť probíhala při zachování železničního provozu na mostě a při zachování silničního provozu pod mostem.

Přestavba železničního uzlu Plzeň nejsou jen koleje, mosty a nástupiště. Je to také napájení všech staveb, zařízení a trakčního vedení elektrickou energií. Technologie napájení je umístěna v budovách Ústředního stavědla, trafostanice a objektech EPZ. V rozsahu celé stanice je provedeno nové osvětlení, včetně osvětlení nástupišť a ostatních prostor pro cestující veřejnost. S ní souvisí i nové rozvody nn, které jsou stejně jako ostatní kabeláž vedeny novým kabelovodem. Dostatečně dimenzovaná páteřní trasa kabelovodu prochází prakticky celou stavbou. Díky ní byl minimalizován rozsah kabeláží vedený přímo v kolejišti a současně kabelovod umožní postupné doplňování kabelů při realizaci následných staveb uzlu Plzeň.

Byla provedena kompletní rekonstrukce trakčního vedení.

Stěžejní částí stavby byla výstavba nového zabezpečovacího zařízení. V rámci této stavby byl vybudován rozsáhlý komplex moderního zařízení umožňující ovládání a řízení celého uzlu Plzeň. Zařízení včetně obsluhujícího personálu je umístěno v budově Ústředního stavědla.

Zabezpečovací zařízení bylo již od počátku navrhováno na cílový stav všech staveb uzlu Plzeň s tím, že dílčí část zařízení instalovaná v 1. stavbě umožní jeho následné doplnění v průběhu navazujících staveb. Pro budoucí rozšíření zabezpečovacího zařízení je ve stavědlové ústředně ponechána prostorová rezerva. Ostatní technologická zařízení umístěná v budově Ústředního stavědla, jako je sdělovací zařízení a napájení, jsou dimenzována již na cílový stav uzlu Plzeň.

Nové sdělovací zařízení do sebe integruje informační systém pro cestující, diagnostická zařízení, protipožární signalizace, kamerové systémy a především přenosové systémy pro další nadstavby, jako je např. dálkové řízení. Je nezbytnou součástí řízení provozu a prostředkem pro informování cestujících.

Celkový návrh technického řešení stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ si dal za cíl vybudovat v Plzni moderní železniční stanici při respektování dnešního historického rázu výpravní budovy a navazujících staveb. Jak se nám to povedlo je vidět z připojených snímků.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci této stavby podíleli. Při pohledu na hotové dílo a s odstupem času se vše jeví jako jednoduché a samozřejmé. Není tomu tak. V celém dlouhém procesu od projekční přípravy až po realizaci stavby bylo nutné vyřešit množství často „neřešitelných“ problémů. Že jsme se s nimi společně dokázali vypořádat, svědčí úspěšné uvedení stavby do provozu a příznivé reakce cestující veřejnosti. Lze očekávat, že výsledek práce všech zainteresovaných bude umocněn na konci příštího roku, kdy bude dokončena navazující stavba „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášské“, a železniční stanice Plzeň hlavní nádraží bude uvedena do provozu v celém rozsahu.

“Crossing Pilsen, Initial Construction – Reconstruction of Prague Gridiron”
Awarded the Title of Czech Transportation Structure and Technology of the Year 2016 The construction of “Crossing Pilsen, Initial Construction – Reconstruction of Prague Gridiron” has been completed this year as the first one among the whole set of structures being reconstructed as a part of the Crossing Pilsen. The design of technical solution of “Crossing Pilsen, Initial Construction – Reconstruction of Prague Gridiron” aimed at building up a new Pilsen railway station respecting the historical character of the dispatching building and adjacent structures.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Koleje směr Žatec a PrahaKoleje Lobzy a Ústřední stavědloÚstřední stavědloRepasované zastřešeníMost GambrinusTrakční vedení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (1057x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (1042x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (996x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – JohanngeorgenstadtRevitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt (5 b.)
Trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a...
Swietelsky Rail CZ vyjel na hlavní trať, lemují ji zakázky v Plzni, Praze, Brně i LounechSwietelsky Rail CZ vyjel na hlavní trať, lemují ji zakázky v Plzni, Praze, Brně i Lounech (5 b.)
Zatímco během posledních tří let se tržby společnosti Swietelsky Rail CZ ročně pohybovaly na úrovní tří set milionů koru...
Oprava železničního náspu Červený potokOprava železničního náspu Červený potok (5 b.)
Projekt „Oprava železničního náspu Červený potok“ měl za cíl navrátit úsek zdejší tratě do původního stavu z roku 2010, ...

NEJdiskutovanější související články

Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadloPrůjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo (1x)
Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož...
Nová podbíječka Unimat ve stáji SkanskaNová podbíječka Unimat ve stáji Skanska (1x)
Skanska rozšířila své portfolio kolejové mechanizace o nejmodernější typ podbíječky od firmy Plasser & Theurer....
Zavřít [x]