Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Silniční obchvat města Várpalota

Silniční obchvat města Várpalota

Publikováno: 28.12.2017
Rubrika: Zajímavosti

Maďarská silnice č. 8 patří k vytíženým tahům. Ze Székesfehérváru, vzdáleného půl hodiny jízdy od Budapešti, vede až na hranici s Rakouskem, do Szentgotthárdu. Součástí postupné přestavby na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci je rovněž obchvat města Várpalota o délce 9,2 km. Realizace projektu pro Národní infrastrukturní fond probíhá od roku 2014 a bude ukončena v příštím roce. Dodavatelem obou etap je SDD Konzorcium, které tvoří společnosti Dömper, Pannon-Doprastav a Subterra-Raab.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Název: Obchvat města Várpalota, silnice č. 8
 • Investor: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztö Zrt.
 • Dodavatel: SDD Konzorcium – Subterra-Raab Kft. (40 %), Dömper Kft. (30 %), Pannon-Doprastav Kft. (30 %)
 • Návrhová rychlost: 110 km/h
 • Šířka silnice: 22,5 m (2 + 2 pruhy, nezpevněná krajnice)

I. etapa: 23,900 – 29,700 km

 • Rychlostní silnice: 5,8 km
 • Korekce přilehlých silnic: 4,7 km
 • Protihluková stěna: 392 m
 • Mosty: 3 silniční, 2 železniční
 • Mimoúrovňové křížení: 1

II. etapa: 29,700 – 33,100 km

 • Rychlostní silnice: 3,4 km
 • Korekce přilehlých silnic: 1,4 km
 • Okružní křížení: 2
 • Mosty: 1 silniční, 1 pěší
 • Rekon. mosty: 1 silniční, 1 železniční

Dvacetitisícová Várpalota, ležící 85 km jihozápadně od maďarské metropole, má bohatou historii, dominantou města je Thuryho hrad ze 14. století. Frekventovaná silnice č. 8 prochází samotným centrem, její přeložka proto byla dlouho plánována a očekávána.

V červnu 2014 zvítězilo SDD Konzorcium v soutěži na výstavbu I. etapy obchvatu, jejíž délka činí 5,8 km. Přípravné práce byly zahájeny ještě na podzim, stavební činnost pak probíhá od roku 2015.

O více než dva roky později pak stejný dodavatel uspěl ve výběrovém řízení na navazující II. etapu měřící 3,4 km. Od října 2016 se tak dceřiná společnost Subterra – Raab Kft. podílí na souběžné realizaci obou úseků obchvatu, které mají společný také termín dokončení.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Kromě samotné stavby zahrnovala smlouva s investorem rovněž dodávku kompletní realizační dokumentace a několikaměsíční období potřebné k jejímu vypracování bylo využito pro přípravné práce.

Na podzim 2014 na staveništi probíhal kromě kácení stromů, pyrotechnické kontroly a dalších běžných činností také rozsáhlý archeologický průzkum. Při odstraňování ornice byla hned na začátku trasy objevena dvě pohřebiště z 2. století, která musela být pečlivě zmapována. Odkrývání zeminy na ploše přibližně 3 hektarů mělo v podstatě charakter ruční práce. K nálezu významných artefaktů z období římské říše však nedošlo a pohřebiště ležící mimo násep bylo zakonzervováno.

V zemi se ovšem ukrývala připomínka II. světové války v podobě kulometného hnízda s ostatky sovětského vojáka, které byly pracovníky ministerstva obrany vyzvednuty a důstojně pohřbeny v Budapešti.

NÁROČNÝ TERÉN

Po dokončení realizační dokumentace pro první úsek obchvatu a jejím schválení investorem a inženýrem stavby byly na jaře 2015 zahájeny zemní práce.

Zářezy dosahovaly hloubky až čtyř metrů, naopak náspy tří metrů. Celkem byl v I. etapě, jež kromě 5,8 km vlastního obchvatu zahrnovala též rekonstrukci přilehlých silnic v délce 4,7 km, přemístěn bezmála milion metrů krychlových materiálu. Rozsah zemních prací oproti původnímu projektu ještě zvětšily další okolnosti, které se objevily až při realizaci.

Komplikací při výstavbě obchvatu byla rovněž hornická historie Várpaloty, území poznamenala těžba hnědého i černého uhlí. Měření potvrdila na řadě míst nízkou únosnost podloží, pláň tam proto byla založena na štěrkových matracích s geomříží.

Při těžbě zářezů musel být také odstraněn nefunkční vysokotlaký vodovod, jehož materiál obsahoval azbest. Likvidace potrubí probíhala pod přísným dohledem místních i státních úřadů pro životní prostředí, bez větších potíží se však podařilo dodržet harmonogram.

SILNIČNÍ I ŽELEZNIČNÍ MOSTY

Část trasy obchvatu vede podél železniční trati, silnice ji křižuje na dvou místech. Součástí I. etapy proto byla i pětice mostů, z nichž dva jsou určeny vlakům.

Aby železniční doprava nemusela být přerušena, byly mimo prací na samotné silnici vybudovány také dva železniční náspy o délce kolem 700 m a objemu zeminy přibližně 70 tisíc m3. Zatímco vlaky jezdily po provizorní trati, která byla napojena při výluce trvající pouze několik hodin, v původní trase byly po odtěžení náspů postaveny dva mosty měřící 58 a 66 m. Jejich konstrukci tvoří železobetonové podpěry, jejichž největší rozpětí činí 22 m, a na místě svařované ocelové nosníky spřažené s monolitickou deskou.

Tři silniční mosty pak mají nosníky z předpjatého železobetonu, jejich přesun z místního nádraží na stavbu zajišťovaly speciální dopravníky. Mosty doplňuje osmnáct propustků, na obou koncích prvního úseku byly rovněž vybudovány mimoúrovňové křižovatky.

Díky příznivému počasí i dobré organizaci prací byly ještě v roce 2015 dokončeny nejen zemní práce včetně odvodnění, ale i podkladní betonová a spodní nosná asfaltová vrstva samotné vozovky.

REKULTIVACE SKLÁDKY A NESTABILNÍ JEZERO

Začátkem roku 2016 vydal investor povolení k zahájení další ze speciálních činností, jíž byla rekultivace rozsáhlé skládky. Rozhodnutí předcházelo několik průzkumů oblasti, které určily polohu a množství komunálního odpadu.

Pro rekultivaci platily přísné hygienické podmínky, včetně toho, že všichni pracovníci od mistra přes techniky a geodety až po řidiče nákladních aut a bagrů museli projít očkováním. Přemístění a zabezpečení skládky, celkem 65 tisíc m3 odpadu, se podařilo dokončit za pouhé dva měsíce. Jedna z největších překážek na trase byla odstraněna.

Dalším problematickým místem se stal 200metrový koncový úsek I. etapy, jenž ležel uprostřed jezera. Satelitní snímky datované od roku 2006 prokázaly, že vodní hladina se pravidelně zvětšuje a hladina výrazně stoupá. Plánovaná niveleta silnice proto byla zvýšena o 1 m, aby jezero neohrožovalo nejvyšší konstrukční vrstvu silnice a úsek byl řádně odvodněn.

POKRAČOVÁNÍ DÍKY KVALITĚ

Začátkem roku 2016 došlo k vydání stavebního povolení na II. etapu obchvatu Várpaloty. Další úsek silnice č. 8 měří 3,4 km, úprava navazující silnice nižší třídy 1,5 km a další 2 km představují servisní komunikace.

Investor, inženýr projektu i zástupci města byli s kvalitou i postupem prací v I. etapě spokojeni a po ekonomicko-technické analýze přímo oslovili SDD Konzorcium jako možného dodavatele II. etapy. Národní infrastrukturní fond se tedy po zvážení všech okolností rozhodl pro soutěž bez uveřejnění. Po podání nabídky a konzultaci možných úspor byla zakázka dojednána a na konci září 2016 stvrzena smlouvou o dílo. Únor 2018 zůstal termínem dokončení, jenž platí pro obě části projektu.

Strojní i personální kapacity byly navýšeny a celkový harmonogram upraven tak, aby práce na navazujícím úseku začaly neprodleně. Do konce roku 2016 skončily veškeré terénní úpravy.

V ZÁVĚREČNÉ FÁZI

Začátkem letošního roku započala v rámci II. etapy výstavba dvou mostů, kromě nadjezdu jde o lávku pro pěší. Další dva mosty, silniční a železniční, procházejí rekonstrukcí. Celkově je realizace obchvatu v roce 2017 především ve znamení realizace asfaltových vrstev a dokončovacích prací.

Dnes jsou na mostech provedeny všechny ochranné nástřiky a dopravní značení, silnice má z větší části svodidla a další prvky. Na svazích zakrytých humusem probíhá výsadba keřů a další zeleně. Nový úsek obchvatu byl na východním i západním konci již napojen na stávající trasu.

Na počátku listopadu přesáhla rozestavěnost obou etap 97, resp. 90 %. Projekt tak směřuje ke svému dokončení a dodavatel chce požádat investora o zahájení přejímky ještě v letošním roce.

Obchvat Várpaloty včetně dokladové části bude dokončen do 25. února 2018.

Situace stavby Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, II. etapa v PDF

Situace stavby Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, I. etapa v PDF

Motorway Bypass of the Town of Várpalota
The Hungarian Motorway No. 8 is one of the busy roads. It leads from Székesfehérvár, which is half an hour away from Budapest, to Szentgotthárdu close to the border with Austria. The gradual reconstruction of the motorway into a four-line two-direction motorway also includes the construction of a bypass of the town of Várpalota having a length of 9.2 km. The project for the National Infrastructure Fund started in 2014 and it will be finished next year. SDD Konzorcium, which consists of the companies: Dömper, Pannon-Doprastav and Subterra-Raab, is a contractor of the both stages.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Silnice č. 8 v km 25+096,27 směrem k Székesfehérváru, most B1 v km 24+718,13 a MÚK se silnicí č. 7204Silnice č. 8 a železniční most B2 v km 25+096,27Válcování čerstvě položené podkladní vrstvy asfaltu na silnici č. 8Silnice č. 8 a silniční most B3 v km 27+935,25Silnice č. 8 směrem k Várpalotě a železniční most v km 25+096,27Okružní křižovatka v km 24+718,13 silnice č. 8

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (1004x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (996x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (994x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Zavřít [x]