Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice

Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice

Publikováno: 1.11.2018
Rubrika: Mosty

Ke konci minulého roku vypsala Správa železniční dopravní cesty společně s Plzeňským krajem veřejnou soutěž na dodavatele rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky u obce Pňovany podle projektu firmy TOP CON SERVIS. V soutěži vyhrálo sdružení firem SMP CZ (lídr) a MCE Slaný. Po podpisu smlouvy o dílo začátkem roku došlo k předání staveniště a zahájení přípravných prací. Nejdůležitější práce proběhnou ve druhé polovině roku a dokončení je plánováno na příští rok.

REKONSTRUKCE MOSTU

Rekonstrukce mostu se týká výměny nosné konstrukce na přechodu trati přes vodní tok Mži ve výšce cca 38 metrů nad běžnou provozní hladinou Hracholuské přehrady. Jedná se o most o 5 polích, z nichž dvě krajní jsou kamenná klenbová a tři vnitřní jsou shodné ocelové příhradové konstrukce s mezilehlou prvkovou mostovkou s rozpětím 3 × 57 m.

Celková délka rekonstruovaného mostu je 208,4 m včetně křídel. Spodní stavba sestává ze dvou vysokých kamenných relativně štíhlých pilířů založených v údolí řeky. Původní stavba tohoto mostu byla realizována před více jak sto lety a před napuštěním Hracholuské přehrady, takže dnes stojí pilíře ve vodě. Další dva pilíře a obě opěry jsou postaveny v horní části údolního svahu a jsou součástí krajních klenbových konstrukcí. Rekonstrukcí dojde k výměně tří hlavních ocelových polí a k zesílení spodní stavby injektážemi. V rámci stavby bude vyměněn kolejový svršek včetně předpolí a na návodní straně mostu bude dobudována lávka pro pěší a cyklisty. Opravený most má být zprovozněn pro železniční dopravu v na konci února 2019 a stavba kompletně stavebně hotová včetně navazujících stezek pro pěší do května 2019.

Stavba začala po dohodě se soukromým majitelem lesa, s nímž byla sepsána smlouva o přístupu a pronájmu pozemků dočasného záboru nezbytně nutných pro realizaci a bylo provedeno nejnutnější kácení stromů v obvodu stavby. Kolem spodní stavby bylo zbudováno lešení pro opravu a zesílení kamenných opěr a pilířů. Po zjištění neúnosného podloží a nekvalitní části stávajícího svahu železničního náspu pod montážní plošinou bylo nutno změnit její založení, a to odtěžením neúnosných vrstev a jejich nahrazením armovanými zeminami. Na takto kaskádovitě zpevněném terénu byla v květnu smontována podpěrná ocelová konstrukce o rozměrech cca 62,2 × 15 m sestávající ze stojek Pižmo a vodorovných nosníků HE 800B, na níž se postupně provede předmontáž všech tří polí nosné konstrukce.

NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Výměna tří hlavních příhradových polí nosné konstrukce proběhne netradičním způsobem montáže. Nová nosná konstrukce o hmotnosti 181 t/jedno pole se kompletně smontuje na předpolí na montážní plošině, příčně a podélně se pomocí speciálního rámu na teflonech v obrácené poloze břichem vzhůru vysune nad budoucí místo trvalého osazení. Zde se vysokopevnostními tyčemi stará i nová konstrukce spojí mostovkami k sobě, obě se pomocí lisů nadzvednou a na konci uchytí do speciálně pro tento účel vyrobených půlených otáčedel opřených o úložný práh opěry a pilíře. Pomocí malých lisů pak dojde k postupnému otočení obou sepnutých konstrukcí o 180° do polohy nová dole, stará nahoře. Obě konstrukce se poté od sebe rozepnou, stará se vysune zase břichem vzhůru na předpolí, kde se rozpálí a nová se spustí na nová kalotová ložiska a usadí do definitivní polohy. Tato operace se postupně identicky zopakuje na dalších dvou polích. Manipulace pomocí otáčedla je vyprojektována tak, aby při otáčení byly v každé poloze obě konstrukce v rovnováze a spodní stavba (speciálně vysoké štíhlé kamenné pilíře) nebyla namáhána ohybem. Pro tento účel bude stará konstrukce po zesílení urezlých příčníků a posílení zavětrování před manipulacemi orientačně zvážena a bude stanovena poloha jejího těžiště. V případě, že se zjistí nerovnováha obou konstrukcí, dojde k jejich dovyvážení. Pro osazení otáčedel budou obě kamenné opěry na svislo odříznuty a ubourány o cca 1,1 m. Po usazení nosných konstrukcí do definitivních poloh s připnutými ložisky a klínovými deskami dojde k podlití ocelových podložiskových bločků plastmaltou, vyarmování a zabetonování nových úložných prahů opěr a pilířů a k betonáži závěrných zídek. U obou opěrových pilířů dojde k přezdění poprsních zdí a spádových betonů pod izolace. Po zaizolování kleneb bude položeno kolejové lože a železniční svršek typu S49 s dřevěnými pražci. Na příhradových mostních polích budou uchyceny dubové mostnice a dokončena výměna kolejového svršku, zábradlí a provedena rekonstrukce úrovňového přejezdu na lesní cestě.

V současné době se realizuje zesílení spodní stavby a krajních kleneb cementovými tlakovými injektážemi, svislé závrtové skalní kotvy pro uchycení krabic pod ložiska a provádí se sestavování nosné konstrukce na montážní plošině. Probíhá příprava pro příčný a podélný přesun nové nosné konstrukce a poté se bude realizovat, po jednotlivých polích, její otočení.

LÁVKA PRO PĚŠÍ

Součástí stavby pro Plzeňský kraj je jako sdružená investice lávka pro pěší, která bude umístěna na návodní straně nového mostu. Její tvar sleduje dolní pasy příhradových nosníků všech tří hlavních polí. Na obou koncových břehových částech jsou pak zakončeny rovnými poli s železobetonovými opěrami založenými na mikropilotách. Podlaha lávky je z ocelových roštů, které nevyžadují žádnou zimní údržbu a zábradlí je ze síťoviny s lankem napnutým do ocelových rámů. Opěry by měly pokračovat rampami, vedenými po terénu obou stávajících břehů, které by měly navazovat na síť místních stezek pro pěší a cyklotras.

Co závěrem popřát této stavbě? Aby se kolektivu pracovníků SMP CZ ve spolupráci s firmou MCE Slaný stavba společně bezpečně podařila a aby se dílo provedené touto mostařsky ojedinělou technologií stalo na dlouhou dobu ozdobou společnosti SMP CZ.

Railway Bridge Reconstructed on Pňovany – Bezdružice Track
At the end of the last year, along with the Plzeň Region, Správa železniční dopravní cesty (Railway Infrastructure Administration, state organisation) announced two public tenders for a supplier of the reconstruction of the bridge crossing the Hracholsky Dam near the municipality of Pňovani according to a project design elaborated by firm TOP CON SERVIS. The association of companies SMP CZ (a leader) and MCE Slaný has won the tender. After an agreement for the work to be done was executed, a construction site was handed over and preparatory works commenced at the beginning of this year. The most important works will be carried out in the second half‑year and completed the next year.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Stará nosná ocelová konstrukce a lešení u pilířů pro sanaci kamenného zdivaStarý stav – železniční svršek na mostěKompletace nové nosné konstrukce na montážní plošiněPohled do připravené nové nosné konstrukce na montážní plošiněUbouraná závěrná zídka odříznutá diamantovou pilou

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce klenbového mostu ve Slaném (680x)
Rekonstrukce a statické zajištění kamenného klenbového mostu s přesypávkou, který se nachází v intravilánu města Slaný, ...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (439x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (425x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google