Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Publikováno: 20.1.2014
Rubrika: Železniční infrastruktura

Strategicky výhodná poloha ve střední Evropě řadí Prahu mezi významné uzly transkontinentální dopravy. Železniční trať mezi jejími městskými částmi Bubeneč a Holešovice je z mezinárodního hlediska součástí IV. multimodálního panevropského koridoru a z pohledu vnitrostátní sítě tvoří část trasy I. tranzitního koridoru. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování podílí Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zhotovitelem díla je Sdružení Bubeneč – Holešovice, jehož účastníky jsou společnosti Metrostav a. s. (vedoucí sdružení) a Subterra a. s. Modernizovaný úsek trati má délku 4,465 km a prochází chráněným územím přírodních památek Pecka a Královská obora (Stromovka). Přípravné práce byly zahájeny v lednu 2013 a kompletní dokončení celé stavby je plánováno na únor 2015.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
Optimalizovaná železniční trať se nachází na katastrálních územích Bubeneč a Holešovice v obvodu městských částí Prahy 6 a Prahy 7. Ze směru od Kralup nad Vltavou je stavba ohraničena mostem přes ulici Pod Paťankou a ze směru od Libně mostem přes Vltavu.

Z mezinárodního hlediska je trať součástí IV. multimodálního panevropského koridoru: (Berlín) – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – (Vídeň/Bratislava), který je zařazený do evropských dopravních sítí TEN, TINA a TERFN. Z pohledu vnitrostátní železniční sítě tvoří část trasy I. tranzitního koridoru: státní hranice DB – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – státní hranice ÖBB/ŽSR a je odbočnou větví pro IV. tranzitní koridor: státní hranice DB – Děčín – Praha – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště – státní hranice ÖBB. Podle Zákona o drahách se jedná o dráhu celostátní.

Modernizovaný úsek trati je v celé své délce 4,465 km dvoukolejný, elektrizovaný stejnosměrnou soustavou 3 kV. Jeho součástí jsou dvě železniční stanice Praha Bubeneč a Praha Holešovice včetně odbočky Stromovka, kde se napojuje dvoukolejná trať ze směru Praha Masarykovo nádraží.

V rámci projektu optimalizace je trať postupně rekonstruována v následujících třech stavebních úsecích:

 • úsek 01: ŽST Praha Bubeneč včetně zastávky Praha Podbaba, staniční koleje,
 • úsek 02: Praha Bubeneč – Praha Holešovice, traťové koleje,
 • úsek 03: ŽST Praha Holešovice včetně odbočky Stromovka, staniční koleje.

CÍLE OPTIMALIZACE
Po dokončení stavby má trať splňovat parametry dané mezinárodně dohodnutými zásadami pro modernizaci transkontinentální železniční sítě. Dojde ke zvýšení traťové rychlosti, bude dosaženo třídy zatížení D4 UIC, zavede se prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC, zajistí se požadovaná propustnost trati a v neposlední řadě se zvýší bezpečnost provozu.

Základní cíle optimalizace ve snaze vyhovět současným technickým požadavkům na železniční tratě a zajistit cestujícím pohodlnější a rychlejší přepravu jsou zejména:

 • úprava zemního tělesa železničního spodku v souvislosti se změnou směrového a sklonového uspořádání trati,
 • modernizace železničního svršku a zlepšení geometrických parametrů koleje,
 • rekonstrukce ŽST Praha Holešovice včetně výpravní budovy, nástupišť a jejich zastřešení, podchodu, zavazadlového tunelu a výtahů,
 • vybudování nové zastávky Praha Podbaba s lepší návazností na spoje Pražské integrované dopravy než v současné době nabízí ŽST Praha Bubeneč,
 • oprava mostů a propustků,
 • sanace opěrných a zárubních zdí,
 • výstavba nových protihlukových stěn,
 • výměna trakčního vedení,
 • instalace moderních zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení, atd.

REALIZACE
Postup výstavby je přesně opačný než je označení stavebních úseků. Začíná se tedy úsekem 03 a končí úsekem 01. Přípravné práce související především se zařízením staveniště a kácením zeleně podél trati byly zahájeny v lednu 2013. Od března 2013 začaly výluky v prostoru ŽST Praha Holešovice. Nejprve probíhala nepřetržitá výluka sudé skupiny staničních kolejí ukončená v červnu 2013 a na ni do září 2013 plynule navázala nepřetržitá výluka liché skupiny staničních kolejí. Během těchto výluk byly provedeny veškeré stavební práce související s optimalizací úseku 03.

Uspořádání kolejiště v ŽST Praha Holešovice včetně připojení vlečky z přístavu a odstavných a výtažných kolejí na roztockém zhlaví zůstalo shodné s předchozím stavem, pouze na libeňském zhlaví ležícím v levostranném složeném oblouku došlo k drobné změně směrového řešení. V hlavních kolejích byl kompletně vyměněn železniční svršek a včetně výhybek jsou zde nově použity kolejnice UIC 60. Předjízdné koleje byly v některých místech směrově i výškově upraveny, zůstaly ovšem se stávajícími kolejnicemi S 49.

Sanace železničního spodku probíhala částečně na obou zhlavích a souvisle se prováděla pouze v oblasti odbočky Stromovka. Zahrnovala zřízení nových konstrukčních vrstev a obnovení funkce odvodňovacího systému.

Všechna tři nástupiště byla rekonstruována na výšku 550 mm nad temenem kolejnice namísto stávajících cca 300 mm. Tato změna vyvolala i nutnost úpravy schodišť a ramp u podchodu a také výtahových šachet u zavazadlového tunelu. Kromě nové nástupištní hrany z konzolových desek a betonové zámkové dlažby byly na nástupištích dále opraveny zástěny, veškerý mobiliář a orientační systém. V podchodu byl vyměněn podhled a osvětlení a zavazadlový tunel byl optimalizován pro přístup imobilních osob, které mohou k přesunu z výpravní budovy na nástupiště využít nové výtahy. Výpravní budova byla upravena pouze v některých místnostech v souvislosti s instalací nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a nové silnoproudé technologie trafostanice.

V prostoru stanice se nacházejí tři mostní objekty – Argentinská, Partyzánská a Za elektrárnou. Na všech byla zvýšena dosud nedostatečná tloušťka štěrkového lože a položena nová izolace mostovky. Most přes Argentinskou ulici si dále vyžádal úpravu říms potřebnou pro osazení nově vybudované protihlukové stěny a je na něm plánováno provést také výměnu všech ložisek.

Aktuálně je optimalizace úseku 03 kompletně dokončena a veškerá stavební činnost je soustředěna mezi ŽST Praha Bubeneč a ŽST Praha Holešovice do úseku 02, tedy do oblasti přírodní památky Královská obora (Stromovka). Od září 2013 zde probíhá výluka traťové koleje č. 2. Modernizuje se železniční svršek, zřizují se nové konstrukční vrstvy železničního spodku, sanují se opěrné zdi stabilizující svahy podél trati, staví se nové protihlukové stěny, vyměňuje se trakční vedení a pokládají se nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé kabely.

Současně se rekonstruuje také klenbový most Stromovka 1, který je jediným mostním objektem v úseku 02. Sanuje se značně degradované stávající zdivo klenby a v prostoru nad klenbou se za účelem důkladného zaizolování objektu zhotovuje železobetonová konstrukce kotvená do zdiva klenby a rubu opěry. Toto řešení nahrazuje původně projektovanou plovoucí desku, která by ovšem ležela přímo na vrcholu klenby a tím by ji velmi nepříznivě lokálně zatěžovala a způsobovala by v ní vznik nepřijatelných tahových napětí. Ještě před zahájením vlastní optimalizace proběhla na mostě také instalace protipovodňového opatření.

ZÁVĚR
Optimalizace traťového úseku mezi Bubenčí a Holešovicemi je jedním z řady projektů, kterými Česká republika plní své mezinárodní závazky spojené se snahou zlepšit úroveň a zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy v oblasti střední Evropy. Pro cestující bude zcela jistě přínosem zejména bezpečnější provoz a komfortnější přeprava. Poprvé se po modernizované trati projedou v únoru 2015, kdy je podle harmonogramu stavby plánováno zahájení zkušebního provozu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
 • Projektant: IKP Consulting Engineers, s. r. o.
 • Zhotovitel: Sdružení Bubeneč – Holešovice: Metrostav a. s. (vedoucí sdružení), Subterra a. s.
 • Termín realizace: 1/2013 – 2/2015
 • Náklady: 738 mil. Kč

Praha Bubeneč – Praha Holešovice Railway Track Optimisation
Thanks to its strategic location in Central Europe, Prague belongs to the important transcontinental transport joints. Railway track between its city districts Bubeneč and Holešovice is from the international perspective a part of the Multimodal Pan-European Corridor IV, and from the point of view of the national network, it constitutes a part of Transition Corridor I. Optimisation of this track is an important European project in the area of railway construction, that is why European Union co-finances the project through the operational program Transport. Bubeneč – Holešovice Association is responsible for the execution of the project, including the participating companies Metrostav a.s. (leading association) and Subterra a.s. The modernised section of the track is 4.465 km long and it runs through the natural preservation areas Pecka and Královská obora (Stromovka). The preparation work started in January 2013 and the completion of the construction is planned for February 2015.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace zastávky Praha PodbabaSituace stavbyŽST Praha Holešovice v průběhu rekonstrukceŽST Praha Holešovice po rekonstrukciOptimalizované libeňské zhlaví ŽST Praha HolešoviceVýstavba nových říms na mostě ArgentinskáŽelezobetonová konstrukce mostu Stromovka 1Stavební práce na železničním spodku a opěrné zdi v prostoru ŽST Praha BubenečMost Argentinská po dokončení ochrany izolace mostovky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (419x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (418x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (386x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google