Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Nový silniční most v obci Pouzdřany

Nový silniční most v obci Pouzdřany

Publikováno: 3.11.2014
Rubrika: Mosty

Most na silnici III. třídy č. 4206 přes elektrifikovanou železniční trať SŽDC spojuje obec Pouzdřany s okolními obcemi a umožňuje spojení na Brno. Investorem díla je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, generálním dodavatelem společnost SDS EXMOST spol. s r. o.

Původní stavba z 30. let minulého století byla tvořena rámem o třech polích s délkou přemostění 28,39 m. Nosná konstrukce se sestávala ze železobetonového převislého rámu se sdruženými konci. Podepření z mezilehlých podpěr, z nichž každá byla sestavena z pěti sloupů a úložného prahu. V 60. letech bylo střední pole odbouráno a nahrazeno konstrukcí ze šesti kusů předpjatých prefabrikovaných nosníků typu KA-61. Most byl ve značně nevyhovujícím technickém stavu, kdy kousky odlamujícího se betonu z konstrukce ohrožovaly bezpečnost projíždějících vlakových souprav. Byla proto nutná jeho častá kontrola. Most byl kompletně zdemolován a nahrazen novým. Nový jednopolový most tvoří příhradová trámová ocelová konstrukce se spřaženou ocelobetonovou mostovkou, jejíž součástí je konzolově vyložený chodník pro pěší šířky 1,5 m. Součástí výstavby mostu byly také přeložky inženýrských sítí a drážních kabelů.

Práce byly zahájeny přípravou staveniště, vytýčením inženýrských sítí, zajištěním uzavírky, dopravního opatření, traťové výluky, montáží dočasné lávky pro pěší a převedením provozu na objízdnou komunikaci. Následně proběhla demolice stávajícího mostu. Založení opěr je provedeno mikropilotami průměru 89 mm, každá o délce 8 m s kořenem délky 5 m. Pod každou z opěr bylo provedeno 16 ks mikropilot z oceli jakosti S355, které jsou rozmístěny ve dvou řadách s osovou vzdáleností řad 1,5 m a šikmostí 15 °. Dále byla montována výztuž opěr, bednění, betonáž, izolace proti zemní vlhkosti a postupný zásyp přechodové oblasti. Na úložných bločcích byla osazena hrncová ložiska /1× nepohyblivé typ N3200, 1× příčně pohyblivé NGEq 2900±0/20, 1× podélně pohyblivé NGE 3200±60 a 1× všesměrně pohyblivé NGA 2900±60/30/ dodavatele fy Cedron, s. r. o. Dále proběhla betonáž křídel, závěrných zídek a přechodových oblastí.

Nosná ocelová konstrukce je tvořena dvojicí příhradových nosníků osazených v osové vzdálenosti 9,5 m, rozpětí pole je 30,6 m, výška hlavních nosníků je 4 m. Rám je vyroben z I profilu, který je vyztužený příhradovou konstrukcí svislicové soustavy. Horní pas z uzavřeného truhlíku, diagonály jsou také z I profilu. Vzdálenost příčníků je 1,70 m. Chodník je levostranný. Celková délka mostu je 31,4 m. Hlavní nosníky jsou z oceli S355J2+N. Nosnou konstrukci mostovky tvoří dále svařované ocelové příčníky profilu I. Materiál příčníků i chodníkových konzol je jakosti S355J2+N. Spoje příčníků a chodníkových konzol k hlavním nosníkům jsou svařované. Po zabednění a montáže výztuže mostovky proběhla betonáž betonem třídy C30/37 XF2. Následovalo osazení MZ a jejich betonáž a betonáž desky chodníkových konzol. Další operací byla pásová izolace v tl. 5 mm s kotvícím nátěrem pryskyřicí Ergodur 500 Pro, posypu křemičitým pískem fr. 0,5 – 1,0 mm a, uzavíracím nátěrem Ergodur 500 Pro a modifikovaným pásem Paraplast MA 55. Na přechodovou desku byl pás nataven na penetrační nátěr. Jako ochrana izolace na mostovce byl aplikován LA typ MA 11 IV v tl. 35 mm.

Práce pokračovaly položením konstrukčních vrstev vozovky na mostě, které tvoří asfaltový beton hrubozrnný ACL 16S v tl. 40 mm a asfaltový beton střednězrnný ACO 11 S PMB v tl. 40 mm. Pokračováno bylo úpravami terénu v okolí mostu a osazením mostního příslušenství. Záchytné zařízení chodníku je řešeno mostním zábradlím se svislou výplní a na mostě zábradelním svodidlem ZMS4/H2. Most je opatřen na obou stranách zábranou jako ochranou proti dotyku troleje.

Po demontáží provizoria MS-60 a zrušení dopravních opatření byl most v červenci letošního roku uveden do zkušebního provozu.

New Roadbridge in the Municipality of Pouzdřany
The bridge on the III/4206 road over an electrified rail track of the Railway Infrastructure Administration connects the municipality of Pouzdřany with neighbouring municipalities and Brno, as well. It was funded by the Management and Maintenance of the South Moravian Region’s Roads, statefunded institution of the region. The general supplier of the bridge was the company SDS EXMOST spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Původní most ve směru od BrnaObr. 2 – Rámové bednění opěr Frami XLife; v pozadí konstrukce MS-60Obr. 3 – Na ložiscích osazená nosná ocelová konstrukce výrobce OK-BE, s. r. o. s již zabetonovanou deskou NK. Pohled na chodníkovou konzolu. Vpravo mostní provizorium pro pěší typ MS-60 vybaveno protidotykovou zábranou.Obr. 4 – Po betonáži kapes MZ typ D80 Maurer Soehne, dodavatel firma Cirmon, s. r. o.Obr. 5 – Nový most ve směru na Brno po dokončení všech terénních prací.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v PrazeDvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v Praze (465x)
V říjnu 2017 vyhlásilo hlavní město Praha otevřenou dvoufázovou projektovou architektonicko-konstrukční soutěž o návrh n...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (441x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (428x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google