Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Nová lávka přes Sázavu ve Zruči nad Sázavou

Nová lávka přes Sázavu ve Zruči nad Sázavou

Publikováno: 3.6.2008, Aktualizováno: 1.10.2009 23:44
Rubrika: Mosty

Převáděnou komunikací je stávající pěší trasa spojující městskou zástavbu na obou březích řeky Sázavy. Původní lávka byla postavena v roce 1961. Konstrukčně se jednalo o spojitý zábradelní nosník o třech polích 11 + 38 + 11 m z prefabrikovaných dílů z předem  předpjatého betonu. Založení lávky bylo plošné. Lávka však už byla v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavebním stavu, způsobeném nejen jejím stářím, ale zejména častými povodněmi. Lávka se nacházela pod úrovní stoletého průtoku řeky, nesplňovala hydrotechnické požadavky povodí, během povodní byla zaplavována a došlo i k podemletí a náklonu krajní opěry.

Nová lávka přes Sázavu ve Zruči nad Sázavou

Takový stav byl neúnosný, a proto správce lávky rozhodl o jejím nahrazení lávkou novou, která svými výškovými a směrovými poměry bude vyhovovat hydrotechnickým požadavkům. Základní koncepcí návrhu bylo přemostění řeky Sázavy a její inundace jedním mostním otvorem. Pro rozpětí pole délky 59 m zvolili autoři projektu adekvátní a účelnou konstrukci s ocelovými oblouky a dolní spřaženou deskou mostovky. Hlavní nosníky jsou vzájemně skloněny a na několika místech spojeny. Jako nejvhodnější byla vybrána konstrukce se zkříženými závěsy, tzv. síťový oblouk s menším počtem závěsů.

SPODNÍ STAVBA
Opěry z monolitického železobetonu jsou založeny na dvojici jednořadých pilot Ø 880 mm dl. cca 6 až 6,5 m. Piloty jsou vetknuté do skalního podloží z horniny R4 a zabraňují podemletí opěr při povodních. Šikmá zavěšená křídla opěr mají půdorysně zakřivený tvar. Pro spodní stavbu byl použit beton C30/37 – XF2 a XF4, na vrtané piloty C25/30 – XA2. U všech ŽB konstrukcí byla použita výztuž z oceli 10 505 (R). Vzhledem k tomu, že bylo nutné zvednout niveletu převáděné komunikace o zhruba 1 m, byly na obou březích vytvořeny rampy. Na pravém břehu byly vlivem nepříznivé konfigurace terénu postaveny gabionové nábřežní zídky s železobetonovými římsami. Sklon a uspořádání komunikace byly navrženy tak, aby vyhovovaly i tělesně postiženým spoluobčanům.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Vodorovná nosná konstrukce se skládá z dvojice oblouků se šikmými závěsy. Rozpětí mostu činí 59,0 m. Vzdálenost hlavních nosníků v místě mostovky je 4,7 m a jsou navzájem spojeny příčníky a spřaženou ŽB deskou mostovky. Oblouky kruhového tvaru jsou vyrobeny z ocelových silnostěnných trubek TR Ø 355 × 16 sklánějící se směrem do středu mostu pod úhlem 10,4 °, vzepětí oblouků činí 9,272 m a navzájem jsou propojeny ocelovými profily TR Ø 245 × 16 ve vrcholu a v cca jedné čtvrtině oblouku.

Dolní pás oblouku je vyroben ze silnostěnné trubky TR Ø 406 × 20 sledující tvar mostovky, která nejprve stoupá ve sklonu 3 % a ve středu mostu přechází zakružovacím obloukem do klesajícího sklonu 3 %. Dolní a horní pásy jsou nad opěrami spojeny dvojicí trojúhelníkových plechů, které tvoří uzavřenou komoru. Příčníky jsou spřaženy s železobetonovou deskou mostovky a jsou voleny v modulu 2,5 a 1,75 m.

Podporové příčníky uzavřeného komorového průřezu jsou dimenzovány jak na provozní stav, tak na reakce působící při zvedání mostu. Pro spřažení ocelové konstrukce a železobetonové desky byly navrženy spřahovací trny Ø 16 mm, dl. 100 mm. Železobetonová monolitická deska má konstantní tloušťku 140 mm s dostředným sklonem 1,5 %. Deska mostovky je z betonu C30/37-XF1 a hlavní výztuž z oceli 10 505 (R). Tyčové závěsy (táhla) jsou vedeny šikmo vůči svislé, tak i vodorovné rovině a jsou tvořeny kruhovými tyčemi Ø 22 mm z korozivzdorné oceli S460 (systém táhel Macalloy S460 M24).

VYBAVENÍ MOSTU
Na opěře O1 jsou umístěna dvě pevná a na opěře O2 dvě příčně pevná hrncová ložiska s posunem ±50 mm, vybavená dolními kotevními deskami. Nad opěrou O2 je osazen povrchový lamelový mostní závěr pro celkový posun 80 mm. Mostní závěr opisuje tvar mostovky a na líci konstrukce je šikmo skloněn směrem k úložnému prahu. Nad opěrou O1 je osazena dvojice úhelníků obdobného tvaru, mezi které je vložen těsnící pryžový profil a doplněn trvale pružnou modifikovanou zálivkou.

Na mostě, křídlech opěr a gabionových zdech je ocelové zábradlí se svislou výplní, s jedním madlem ve výšce 1,1 m (pro chodce) a s druhým ve výšce 1,3 m (pro cyklisty). Ve všech sloupcích zábradlí na NK (2 × 25 ks) je osazeno svítidlo veřejného osvětlení. Světelným zdrojem jsou LED diody, které zajišťují dostatečné osvětlení mostovky, nízkou spotřebu elektrické energie (4,5 W na jedno svítidlo tzn. 225 W na celý most) a dlouhou životnost. Odvodnění mostovky je řešeno dostředným sklonem k atypickým odvodňovačům a voda z mostovky je odvedena svislými svod přímo do řeky Sázavy a navazujících inundací.

MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Ocelová konstrukce byla na stavbu dopravena v několika montážních dílech, maximální délka montážního celku byla 21 m. Dolní pasy hlavních nosníků se zárodky horních oblouků byly na stavbu dopravovány již vzájemně spojené příčníky. Horní oblouky byly dopraveny po jednotlivých kusech délky zhruba 18 m. Celá konstrukce byla následně svařena na montážní plošině u opěry O1.

Po svaření konstrukce byla provedena montáž závěsů a jejich napnutí. Smontovaná ocelová konstrukce byla geodeticky zaměřena a následovalo její umístění do mostního otvoru. S ohledem na již těžko přístupný (podmáčený) břeh u opěry O2, hmotnost konstrukce (55 t) a vyložení jeřábu musel být použit jeden z největších kolových jeřábů Terex Demag 2800. Konstrukce byla usazena na ložiska, která byla podlita plastbetonem.

BETONÁŽ DESKY MOSTOVKY
Betonáž desky byla provedena v prosinci 2007, kdy se teploty několik dní pohybovaly pod bodem mrazu. Z tohoto důvodu byla zhotovitelem mostu přijata mimořádná opatření, spočívající v předehřátí betonové směsi a především vložením sítě odporového vyhřívání
do bednění. Deska byla po betonáži několik dnů vyhřívána tak, aby se docílilo patřičného zrání betonu. S ohledem na statické působení konstrukce byla deska betonována symetricky od středu mostu. Hmotnost železobetonové desky je taková, že vnese několikanásobně větší síly do závěsů, než které v nich byly při montáži ocelové konstrukce. Tím teprve došlo ke stabilizaci oblouku i celé konstrukce. Vzhledem k tomu, že celá mostovka působí jako táhlo oblouku, nedošlo zvoleným postupem výstavby k nepříznivému zatížení desky tahem od vlastní hmotnosti konstrukce.

ZÁVĚR
Na první pohled se zdá, že konstrukce není příliš složitá. Vzhledem ke skloněným obloukům a vzájemně se míjejícím závěsům jde ale o prostorově náročnou konstrukci, vyžadující patřičnou přesnost výroby a montáže. O tomto faktu se přesvědčili všichni účastníci stavby.

HLAVNÍ ÚČASTNÍCÍ VÝSTAVBY
Generální zhotovitel: JHP
Investor: Město Zruč nad Sázavou
Projektant: Top Con servis
Hlavní podzhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby

A new pedestrian bridge over the river Sázava is connecting the urban built-up area in Zruč nad Sázavou. The original one was built in 1961. It was in an inconvenient and even deteriorating condition caused by not only its age but also by frequent floods. This state was unbearable, therefore the bridge administrator decided on its exchange for a new bridge. For the purpose of field span with the length of 59 m, the project authors have chosen a suitable and purposeful construction with steel curves and bottom composite slab of bridge covering. The main girders are mutually inclined and connected on several places. The most suitable construction was chosen with crossed suspensions, so-called network curve with smaller number of suspensions.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Vrtání pilot do skalního podložíUsazování lávky na opěryPříprava lávky pro betonáž mostovkyDokončená lávka přes Sázavu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce klenbového mostu ve Slaném (680x)
Rekonstrukce a statické zajištění kamenného klenbového mostu s přesypávkou, který se nachází v intravilánu města Slaný, ...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (439x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (425x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google