Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    Mosty na jihozápadní části Silničního okruhu kolem Prahy

Mosty na jihozápadní části Silničního okruhu kolem Prahy

Publikováno: 25.9.2010
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy, Mosty

Nově otevřené stavby silničního okruhu 512, 513, 514 a opravená část 515 vytvářejí jihozápadní část Pražského silničního okruhu (SOKP), který propojuje dálnici D5 s dálnicí D1. Zprovozněním těchto staveb dojde k odlehčení nejzatíženější části Jižní spojky a Barrandovskému mostu přes Vltavu.

V tomto článku vás seznámíme s několika mosty v křižovatce silničního okruhu s dálnicí D1 u Jesenice (SOKP 512), dále s některými nadjezdy na úseku Vestec – Lahovice (SOKP 513) a s nejdelším mostem přes údolí Berounky na úseku Lahovice – Slivenec (SOKP 514).

Na těchto stavbách projekční firma NOVÁK & PARTNER, s. r. o., vypracovala řadu projektů mostních staveb ve spolupráci s firmami Valbek, spol. s r. o., a PRAGOPROJEKT, a. s. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na mostech pracovala řada zhotovitelů z České republiky a ze zahraničí.

STAVBA 512
Na stavbě 512 se jedná o tři monolitické mostní objekty v dálniční křižovatce s dálnicí D1, postavené na pevné skruži.

SO 218 převádí větev 1 MÚK s D1 přes kolektor K3, SOKP a větev 4 MÚK s D1. Rozpětí jednotlivých polí je 23,0 + 31,0 + 23,0 m. Celková délka mostu je 90,15 m. Tloušťka nosné konstrukce je 1,50 m. Betonáž nosné konstrukce proběhla v jedné betonážní etapě. Založení je hlubinné na pilotách vetknutých do horizontu mírně zvětralých až navětralých břidlic v hloubce 8,0–15,0 m pod terénem.

SO 220 převádí větev 1 MÚK s D1 přes větev 5 a větev 65 MÚK s D1. Rozpětí jednotlivých polí je 23,0 + 33,0 + 23,0 m. Celková délka mostu je 93,83 m. Tloušťka nosné konstrukce je 1,50 m. Betonáž nosné konstrukce proběhla v jedné betonážní etapě. Založení mostu je hlubinné na pilotách vetknutých do horizontu mírně zvětralých až navětralých břidlic v hloubce do 14,00 m pod terénem.

SO 222 převádí větev 5 MÚK s D1 přes kolektor SOKP, kolektor K3 a větev 8 MÚK s D1. Rozpětí jednotlivých polí je 23,0 + 33,0 + 33,0 + 23,0 m. Celková délka mostu je 124,50 m. Tloušťka nosné konstrukce je konstantní hodnoty 1,50 m. Betonáž nosné konstrukce proběhla ve dvou betonážních etapách. Na základě průběhu sond je založení objektu navrženo kombinované, na opěře 00 hlubinné na pilotách vetknutých 1,5 m do zdravé prachovité břidlice třídy R3, případně 2,5 m do navětralých břidlic třídy R4 v hloubce 13,8 m pod terénem. Ostatní podpory budou založeny plošně na navětralé až zdravé břidlici.

Tyto mosty jsou vedeny na křižovatkových větvích a jsou sjednoceny ve tvaru spodní stavby, nosné konstrukce a příslušenství. Zhotovitelem této části křižovatky a mostů jsou Dálniční stavby Praha, a. s., Skanska a. s, a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.

STAVBA 513
Na stavbě 513 Vám představíme tři nadjezdy řešené jako monolitické mostní objekty, SO 226, SO 228 a SO 232. Zhotovitelem této části objektů jsou firmy Skanska a. s., a ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o.

SO 226 převádí silnici II. třídy Písnice – Dolní Břežany přes SOKP. Most je dvoupolový o rozpětí 2 × 26 m. Jednotrámová nosná konstrukce má tloušťku 1,25 m. Stěnový pilíř rozměrů 3 × 1 m je s nosnou konstrukcí spojený pomocí vrubového kloubu. Most je založený hlubinně na pilotách, vetknutých do mírně zvětralých břidlic.

SO 228 převádí polní cestu s přiléhajícím zeleným pásem přes SOKP. Most je dvoupolový o rozpětí 2 × 35 m. Jednotrámová nosná konstrukce má proměnnou tloušťku od 1,20 m do 2,20 m. Betonovaná byla v jedné etapě. Stěnový pilíř rozměrů 3,3 × 1,4 m je s nosnou konstrukcí spojený pomocí vrubového kloubu. Most je založený hlubinně na pilotách, vetknutých do mírně zvětralých břidlic.

SO 232 převádí silnici II. třídy Jesenice – Zlatníky přes výhledové odbočení dálnice D3 od SOKP. Most je pětipolový o rozpětí 14 + 3 × 17,5 + 14 m. Dvoutrámová nosná konstrukce má tloušťku 1,00 m. Pilíře o rozměrech 2,2 × 1 m se zaoblenými rohy jsou s nosnou konstrukcí spojené pomocí vrubových kloubů. Most je založený hlubinně na pilotách, vetknutých do mírně zvětralých břidlic.

STAVBA 514
Na stavbě 514 jsme zpracovávali novou dokumentaci pro stavební povolení celé 2,0 km dlouhé estakády přes Berounku a RDS 570 m dlouhé letmo betonované části přes železniční tratě. Změna DSP a RDS spočívala ve změně křižovatky MÚK Strakonická vypracované firmou Valbek, spol. s r. o.

Mostní estakáda se s ohledem na svoji celkovou délku více než 2 km a přemosťované překážky dělí na pět samostatných dilatačních celků, které byly realizovány různými technologiemi. Část mostu přes MÚK Strakonická a dilatační díl přes Berounku se stavěly na pevné skruži, opakovatelné a pravidelné části mostu pro rozpětí až 50 m na posuvné skruži.

Poslední část mostu s rozpětím až 114 m a výškou až 40 m nad terénem v Radotíně přes železniční trať Praha – Beroun probíhala pomocí letmé betonáže. Celou estakádu tvoří předpjaté komorové konstrukce. Na nosné konstrukci hlavního pole mostu přes Berounku bude zavěšená lávka pro pěší a cyklisty.

Nosná konstrukce mostu délky 559 m je navržená jako sdružený rám, komorového příčného řezu, z předpjatého betonu o rozpětích 72,0 + 84,0 + 101,0 + 2 × 114,0 + 72,0 m. Délka polí je navržena s ohledem na přemostění železniční tratě Praha – Beroun, vlečky Pražských pivovarů a silničních komunikací Výpadová a Vrážská. Výška průřezu nosné konstrukce je proměnná od 3,0 m do 6,5 m. Pro každý dopravní směr je navržena samostatná konstrukce v jiném půdorysném oblouku, jízdní pásy SOKP se oddalují s ohledem na zaústění do tunelu. Nosná konstrukce je rámově spojena s pilíři a na krajních podporách je uložena pomocí hrncových ložisek. Postup výstavby celého mostu je dán harmonogramem výstavby, který byl zhotovitelem sestaven podle přístupnosti k jednotlivým podporám. Mostní objekt je letmo betonovaný po lamelách délky 5,0 m. Délka zárodků uložených nad dvojici štíhlých pilířů je 12,0 m.

Nosné konstrukce byly zhotoveny již v loňském roce. Letos byly prováděny dokončovací práce, tj. vozovky, odvodnění, montáž svodidel, protihlukové stěny, dopravní portály, veřejné osvětlení, úpravy pod mostem apod. V květnu proběhly statické a v červnu dynamické zatěžovací zkoušky. Výsledky zkoušek prokázaly dobrou shodu mezi teoretickými a naměřenými deformacemi.

Zhotovitelem této části stavby je sdružení STRABAG – HOCHTIEF – BÖGL. Zhotovitelem mostní estakády přes Berounku je firma BÖGL a KRÝSL, k. s. Detailní popis stavby 514 najdete v článku „Vybrané mostní stavby a tunely SOKP, části 514 Lahovice – Slivenec“ v čísle 4/2009 časopisu SILNICE ŽELEZNICE.

ZÁVĚR
Soubor staveb 512, 513, 514 je jednou z nejdůležitějších dokončených staveb dálničního typu u nás. Mostní objekty byly stavěny různými nejmodernějšími technologiemi – jedná se o běžné mosty až po estakády přes údolí Vltavy a Berounky, dále Lochkovské a Slavičí údolí. Několik mostů bylo stavěno za provozu v místě složitých křižovatek v MÚK Strakonická a v MÚK s dálnicí D1. Během zpracování projektu došlo několikrát ke změně postupu výstavby mostních objektů. Velký dík patří všem pracovníkům investora, dodavatele, projektanta a dozoru stavby.

Bridges on the South-western Part of the Ring Road Around Prague
The article contains information about bridge objects on the newly open structures of the Ring Road Around Prague (RRAP). Specifically, it concerns several bridges in the crossing of the ring road with motorway D1 near Jesenice (RRAP 512), some overpasses in section Vestec – Lahovice (RRAP 513) and the longest bridge over the valley of Berounka in section Lahovice – Slivenec (RRAP 514). The bridge objects were built using various latest technologies – from regular bridges to scaffold bridges over the valley of Vltava and Berounka, then Lochkovské and Slavičí valleys. Several bridges were built under operation in the places of difficult crossroads in MÚK Strakonická and in MÚK with motorway D1. During the project preparation there have been several changes what concerns the procedure of bridge object construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
SOKP, stavba 512 – SO 218SOKP, stavba 512 – SO 220SOKP, stavba 512 – SO 220SOKP, stavba 512 – SO 222SOKP, stavba 513 – SO 226SOKP, stavba 513 – SO 226SOKP, stavba 513 – SO 228SOKP, stavba 513 – SO 232SO 204/1.4 – pohled na dokončenou mostní estakádu přes údolí BerounkySOKP, stavba 514 – SO 204/1.4 – pohled z ulice PřeštínskáSOKP, stavba 514 – SO 204/1.4 – statická zatěžovací zkouška letmo betonované části

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (838x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (820x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Tunelem mezi Lahovicemi a Slivencem budou auta jezdit v roce 2010 (815x)
Tunelem mezi Lahovicemi a Slivencem budou auta pravděpodobně jezdit od května roku 2010, řekl dnes ČTK projektový manaže...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu