Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Mosty ev. č. 1403-1 A 1403-2 Zátaví

Mosty ev. č. 1403-1 A 1403-2 Zátaví

Publikováno: 1.11.2017
Rubrika: Mosty

Mosty ev. č. 1403-1 1403-2 byly postaveny v roce 1927. Most ev. č. 1403-1 (viz obr. 1) převádí sil. III/1403 přes řeku Otavu. Most je kolmý a přímý, má 2 pole o světlosti 32,0 + 32,0 m. Původní nosná konstrukce každého mostního pole byla tvořena monolitickým trojkloubovým obloukem z prostého betonu a krajními žlb. konzolami. Most ev. č. 1403-2 (viz obr. 2) převádí sil. III/1403 přes inundační otvor, je kolmý a přímý. Má 1 pole o světlosti 10,0 m. Původní nosná konstrukce byla tvořena monolitickým obloukem z prostého betonu a krajními žlb. konzolami.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

  • Investor: Jihočeský kraj
  • Projektant: Pontex, s. r. o.
  • Zhotovitel: Porr a. s., o. z. Stavby mostů
  • Stavební dozor: INBEST s. r. o.

Původní poprsní zdi obou mostů byly betonové, obložené lomovým kamenem, vozovka na mostě byla živičná, zábradlí železobetonové, povrch chodníků byl tvořený drobnou kamennou mozaikou. Původní opěry byly betonové s rovnoběžnými tížnými křídly. Křídla byla obložena kamenným kyklopským zdivem. Rohy opěr jsou obložené kamennými kvádry. Střední pilíř mostu přes Otavu je betonový s oboustranným trojúhelníkovým zaobleným zhlavím, které je obloženo kamenným kvádrovým řádkovým zdivem.

Původní mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 nevyhovovaly současným požadavků z hlediska stavebního stavu, zatížitelnosti, šířkového uspořádání a záchytného systému.

V průběhu stavebního řízení, na základě požadavku Města Písek, bylo dohodnuto, že nosná konstrukce a horní část spodní stavby obou mostů budou odstraněny a bude provedena, pokud možno, co nejvěrnější kopie původních mostů. Na rekonstrukci mostů se Město Písek finančně podílelo částkou 15 % z celkových nákladů stavby.

Na konci 2. světové války řeka Otava tvořila demarkační čáru mezi Americkou a Rudou armádou. Na křídlech pravobřežní a levobřežní opěry jsou osazeny pamětní desky.

U obou mostů byla odstraněna původní nosná konstrukce, horní část původních opěr s rovnoběžnými křídly a středního pilíře u mostu přes Otavu byly odstraněny. Byla provedena nová železobetonová horní část spodní stavby a nová nosná konstrukce tvořená železobetonovým vetknutým obloukem, podélnými a příčnými stěnami, výplňovým betonem a oboustranně konzolovitě vyloženou horní deskou.

Vozovka na mostě je kategorie S 6,5 šířky 6,50 m mezi ocelovými svodidly. Na obou stranách mostu je provedeno monolitické železobetonové zábradlí. Na levé straně (ve směru staničení komunikace z Písku do Zátaví) je služební chodník šířky 0,50 m, na pravé straně je veřejný chodník šířky 1,25 m. Mezi mosty byla v délce cca 35,0 m provedena nová konstrukce vozovky. Vpravo mezi mosty byl provedený veřejný chodník šířky 1,25 m, na násypu komunikace byly provedeny monolitické železobetonové úhlové zdi.

Mosty byla navrženy na nahodilé zatížení dle ČSN EN 1991-2, změna Z3/2012 : regulační součinitel = 0,8, souprava LM3 6 × 150 = 900 kN. Provedení stoleté vody mostními otvory vyhovuje dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů.

MOST PŘES OTAVU

Nejprve byly základy původního mostu zesíleny mikropilotami. Mikropiloty byly vrtány z úrovně původní vozovky, jsou ukončeny ve skalním podloží.

Ubourání původní obloukové betonové nosné konstrukce bylo provedeno podle projektové dokumentace RDS, vystřídané postupně symetricky z obou stran oblouku. Nesmělo dojít k nekontrolovanému zřícení původního betonového oblouku vlivem jednostranného zatížení. Horní část původních opěr pilíře byla odstraněna. Byla staticky posouzena stabilita ponechané dolní části středního pilíře při odstranění původního oblouku jednoho mostního pole. Poté byla odstraněna horní část původních opěr, rovnoběžných křídel a středního pilíře.

Nová spodní stavba je železobetonová, monolitická, k původní spodní stavbě mostu byla přikotvena vlepenou betonářskou výztuží. Opěry jsou tvořeny úložným prahem, čelní stěnou, dříkem opěr a křídel a horní konzolovou deskou na křídlech. Střední pilíř je tvořený úložným prahem, podélnou a příčnou stěnou. Nekvalitní beton na horním líci obou zhlaví středního pilíře byl odstraněný, a byl nahrazený novým žlb. zhlavím.

Tloušťka oblouku je 0,70 m, resp. 0,625 m ve vrcholu 2. mostního pole. Střednice oblouku má tvar paraboly 2,4. stupně. Beton oblouků je C 35/45-XF2, horní desky C 30/37-XF2,, beton stěn C 30/37-XF4, výplňový beton je C 12/15-XO. Výztuž je B500B.

Oblouky obou mostních polí byly betonovány na podpěrné skruži, jež byla tvořena stojkami z materiálu PIŽMO a horními ocelovými příhradovými nosníky. Bednění oblouku bylo zavěšeno na ocelových táhlech.

INUNDAČNÍ MOST

Nejprve byly základy původního mostu zesíleny mikropilotami. Mikropiloty byly vrtány z úrovně původní vozovky, jsou ukončeny ve skalním podloží.

Ubourání původní obloukové betonové nosné konstrukce bylo provedeno podle projektové dokumentace RDS, vystřídané postupně symetricky z obou stran oblouku, nesmělo dojít k nekontrolovanému zřícení původního betonového oblouku vlivem jednostranného zatížení. Poté byla odstraněna horní část původních opěr, rovnoběžných
křídel.

Nová spodní stavba je železobetonová, monolitická, k původní spodní stavbě mostu byla přikotvena vlepenou betonářskou výztuží. Opěry jsou tvořeny úložným prahem, čelní stěnou, dříkem opěr a křídel a horní konzolovou deskou na křídlech.

Tloušťka oblouku je 0,52 m, střednice oblouku má tvar kružnice. Beton oblouku je C 30/37-XF2, horní desky C 30/37-XF2,, beton stěn C 30/37-XF4, výplňový beton je C 12/15-XO. Výztuž je B500B. Oblouk byl betonovaný na prostorové skruži.

MOSTNÍ VYBAVENÍ

Niveleta komunikace na mostě přes Otavu má podélný sklon min. 0,50 %, na inundačním mostě cca 2,0 % (nachází se v zakružovacím oblouku). Příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Vozovka na mostech je živičná, třívrstvá. Římsy jsou monolitické železobetonové, s kotvenými kamennými obrubníky.

Na mostě přes Otavu jsou osazeny 4 povrchové mostní dilatační závěry s jednoduchým těsněním spáry pro rozsah pohybu 80 mm. Na inundačním mostě je nad konci nosné konstrukce v živičné vozovce provedena řezaná spára vyplněná těsnící zálivkou. 

Povrch vozovky na mostech je odvodněný litinovými odvodňovači 300 × 500 mm s uzamykatelnou mříží a bočním odtokem. Odvodňovací trubičky povrchu izolace a rubu oblouku jsou provedeny z nerezové oceli.

Při výstavbě byla věnována zvýšená pozornost estetickému vhledu mostu, zejména se jednalo o monolitické železobetonové zábradlí. Pohledové plochy křídel a čelních zdí jsou obloženy kamenným kotveným kyklopským zdivem. Svahové kužely a svahy podél pravobřežní opěry mostu přes Otavu jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu.

ZÁVĚR

Stavba byla zahájena v dubnu 2016, do provozu byla uvedena v prosinci 2016. Stavba byla v zimě přerušena, kompletně byla dokončena v květnu 2017.

Nový most přes Otavu a nový inundační most vyhovují současným požadavkům ČSN, TP, TKP, přičemž při pohledu budou vypadat jako původní mosty. Projekt klade důraz na estetické začlenění do krajiny a dlouhodobou trvanlivost konstrukce.

Bridges with reg. No. 1403-1 and 1403-2 Zátaví
Bridges with reg. No. 1403-1 and 1403-2 were constructed in 1927. 1403-1 bridge (see picture 1) leads the III/1403 road across the Otava River. The bridge is perpendicular and straight; it has two spans of clearance 32.0 + 32.0 m. The original loadbearing structure of each span consisted of a monolithic threehinged arch made of plain concrete and of lateral reinforced concrete corbels. 1403-2 bridge (see picture 2) leads the III/1403 road across an inundation opening; it is perpendicular and straight. It has one span of clearance 10.0 m. The original load-bearing structure consisted of a monolithic arch made of plain concrete and of lateral reinforced concrete corbels.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Původní most přes OtavuObr. 2 – Původní inundační mostObr. 3 – Podpěrná skruž mostu přes OtavuObr. 4 – Podélný řez mostu přes OtavuObr. 5 – Příčný řez mostu přes OtavuObr. 6 – Podélný řez inundačního mostuObr. 7 – Most přes Otavu, pohledObr. 8 – Most přes Otavu, detail nad středním pilířemObr. 9 – Most přes Otavu, pohled na střední pilířObr. 10 – Most přes Otavu, detail železobetonového zábradlíObr. 11 – Inundační most, pohled

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (1121x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (1099x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (1025x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – BezdružiceRekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice (5 b.)
Ke konci minulého roku vypsala Správa železniční dopravní cesty společně s Plzeňským krajem veřejnou soutěž na dodavatel...
Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498 (5 b.)
Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty...
63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA (5 b.)
Skupině MCE se podařilo získat a realizovat zakázku na výrobu ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů v rám...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...