Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Mostní dílo roku 2015

Mostní dílo roku 2015

Publikováno: 18.4.2017
Rubrika: Mosty

Mezinárodní sympozium MOSTY 2017 se bude konat ve dnech 27. – 28. dubna 2017 v hotelu Voroněž v Brně. Součástí sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2015, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2015, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 14 návrhů, z toho 11 v kategorii novostavba a 3 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 6 mostů. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

KATEGORIE NOVOSTAVBA

1. Dva železniční mosty přes dálnici D3 a údolí u obce Rzavá

Na trati Tábor – Sudoměřice u Tábora jsou dva nové železniční mosty. První v km 91,301 převádí železniční trať přes dálnici D3 a druhý v km 91,569 přes mělké údolí a účelové komunikace. Oba mosty leží na trati, která je součástí IV. železničního tranzitního koridoru. Mosty jsou dvoukolejné a byly navrženy pro traťovou rychlost do 160 km/h. Oba mosty na sebe bezprostředně navazují, na jednom konci jsou uloženy na společné opěře.

Ocelový most přes dálnici D3 má jedno pole o rozpětí 99,0 m. Hlavní nosnou konstrukcí je tuhý trám ztužený obloukem s dolní ortotropní mostovkou s kolejovým ložem. Most je kolmý. Z důvodů statických a dynamických je konstrukce oblouku ztužena čtyřmi šikmými tuhými závěsy. Vzepětí oblouku činí 15 m. Průřez oblouku je uzavřený komorový, výška průřezu je proměnná, ve vrcholu je 1 100 mm a v patě oblouku 2 500 mm a šířka horní pásnice 1 000 mm je konstantní. Mezi oblouky je rámové ztužení. Závěsy vynášejí trám po 9,0 m. Tuhé závěsy jsou svařované průřezu I, ostatní tažené závěsy jsou z plochých profilů, resp. kruhových tyčí. Trám hlavního nosníku je jednostěnný svařovaný I průřez o výšce 3 340 mm. Ortotropní mostovka se skládá z jednostěnných příčných výztuh umístěných po 3 000 mm, z podélných výztuh trapézového průřezu procházejících spojitě stěnou příčné výztuhy a z plechu mostovky tloušťky 16 mm. Hlavní nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska. Přenos vodorovných sil je zajištěn systémem řídících tyčí. Na obou koncích mostu jsou vodotěsné lamelové mostní závěry. Obě opěry jsou založeny hlubině na velkoprůměrových pilotách.

Druhý most má 8 polí. Staticky se jedná o prosté nosníky o rozpětí 54,0 m. Nosná konstrukce je spřažená ocelobetonová komorová s kolmým uložením a s horní mostovkou uloženou v betonovém žlabu s kolejovým ložem. Kolej je na mostě ve směrovém oblouku o poloměru cca 1 400 m. Šířka kolejového lože činí 10,3 m. Ocelová část průřezu má šikmé stěny a výšku 4 250 mm. Šířka dolní dolního pásu je 4 500 mm. Rámová příčná ztužidla v polích jsou po 5,4 m a jsou doplněna příhradovým ztužením. Nad podporami jsou rámová plnostěnná ztužidla s velkým průlezným otvorem. Betonová deska tloušťky 420 až 486 mm je spřažená s ocelovými nosníky pomocí trnů. Celková šířka železobetonové desky je 10,75 m. Mezi jednotlivými nosnými konstrukcemi nad pilíři jsou v dilatačních spárách jednoduché lamelové mostní závěry. Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbě pomocí hrncových ložisek. Část pilířů a jedna opěra je založena hlubině na velkoprůměrových pilotách, zbývající část je založena plošně.

2. Železniční most přes Nežárku

Most přes Nežárku se nachází na dvoukolejné železniční trati v úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí v km 36,389. Ocelový most má jedno pole o rozpětí 77,2 m. Hlavní nosnou konstrukcí je trám ztužený obloukem s dolní ortotropní mostovkou s kolejovým ložem. Kolej na mostě je v oblouku o poloměru cca 1 200 m. Vzepětí oblouku je 10,9 m. Osová vzdálenost oblouků je 12,0 m. Oblouky jsou vzájemně spojeny rámovým ztužením. Oblouk má uzavřený komorový průřez, výška průřezu je proměnná od 1 100 mm ve vrcholu do 1 500 mm v patě oblouku. Horní pásnice má šířku 1 000 mm, stěny komory jsou mírně šikmé. Příčný řez oblouku je ztužen radiálními diafragmaty. Závěsy jsou převážně z plochých tyčí zesílených podélnými výztuhami do tvaru křížového profilu a jsou v osové vzdálenosti 8,58 m. První krajní závěsy jsou z plných kruhových tyčí. Trám hlavního nosníku je jednostěnný svařovaný I průřez o výšce 3 190 mm. Ortotropní mostovka se skládá z příčných výztuh umístěných po 2 850 mm, podélných výztuh trapézového průřezu a plechu mostovky tloušťky 16 mm. Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska. Opěry jsou založeny hlubině na velkoprůměrových pilotách.

3. Železniční most v Otrokovicích

Most se nachází na koridorové železniční trati Břeclav – Přerov v km 157,383. V podjezdu mostu je místní komunikace do průmyslového areálu ve městě Otrokovice. Most má jeden otvor o světlosti 8,5 m a světlou výšku 4,65 m. Pod každou kolejí je samostatná mostní konstrukce. Hlavní nosnou konstrukcí je železobetonový polorám kloubově uložený na základových pasech. Tloušťka stěn rámu je 800 mm a příčle uprostřed rozpětí 590 a v rámovém rohu 760 mm. Nosná konstrukce byla zhotovena z betonu C35/45-XD3+XF4. Železobetonové polorámy, zvlášť pro každou kolej, se zavěšenými rovnoběžnými křídly se vybetonovaly v předstihu vedle železničního násypu a po zhotovení hlubinného založení a základových pasů se příčně přesunuly do definitivní polohy. Mezi horními příčlemi obou polorámů byla podélná spára těsněná pomocí několika vrstev asfaltových pásů. Do samotné dilatační spáry byl vložen polystyren. Horní povrch nosné konstrukce je vyspádován za opěry. Římsy a římsové zídky jsou železobetonové. Svahové kužely jsou odlážděny z lomového kamene.

4. Železniční most na trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí

Most na trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí se nachází v úseku Ševětín – Horusice mezi železničními stanicemi Dynín a Horusice v km 30,920. Most je součástí IV. tranzitního železničního koridoru, je dvoukolejný a je navržen pro rychlost 160 km/h. Most má čtyři pole o rozpětí 17,0 + 2 × 23,0 + 17,0 m. Pod mostem v 1. otvoru je přeložka Bukoveckého potoka, ostatní otvory jsou inundační a slouží jako migrační trasa velkých zvířat, v daném případě losů. Pro každou kolej je samostatná konstrukce. Jedná se o spojitý trámový ocelový most s horní mostovkou. Hlavní nosná konstrukce se skládá ze 4 plnostěnných svařovaných nosníků s ocelovým žlabem pro kolejové lože. Výška nosníků je 1 300 mm a je konstantní po délce mostu. Plech mostovky je 25 mm tlustý a je vyztužen příčnými výztuhami ve vzdálenosti 1/8 rozpětí krajního pole, resp. 1/11 rozpětí vnitřního pole. Příčné výztuhy jsou obráceného T průřezu a mají výšku 360 mm. Nad podporami jsou příčné výztuhy stejné výšky jako hlavní nosníky. Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska. Opěry i pilíře jsou založeny hlubině na velkoprůměrových pilotách ∅ 1 180 mm.

5. Viadukt přes údolí potoka Hrabyňka

Na silnici I/11 Opava – Ostrava jsou blízko sebe dva nové mosty, které mají podobné konstrukční uspořádání. Prvním je most přes údolí potoka Hrabyňka. Most celkové délky 327 m má 6 polí o rozpětí 45,0 + 2 × 60,0 + 66,0 + 57,0 + 39,0 m. Osa mostu je v přímé a v podélném jednostranném sklonu. Pro oba jízdní směry je zhotovena jedna nosná konstrukce, tvořená spřaženým ocelobetonovým komorovým nosníkem se široce vyloženými konzolami. Komorový nosník se skládá z ocelové dolní pásnice a dvou šikmých ocelových stěn s pásnicemi a ze spřažené betonové desky mostovky. Výška komorového nosníku činí 3 350 mm, šířka dolní pásnice 6 700 mm. Příčný řez je ztužen po 3,0 m rámovými diafragmaty. V příčném řezu jsou dále tři podélníky, střední v ose mostu a dva krajní podélníky. Střední podélník uvnitř komory je podpírán trubkovými diagonálami, krajní podélníky jsou podporovány trubkovými vzpěrami od dolního pasu komorového nosníku. Tvar komorového nosníku v příčném řezu je zajištěn příčnými táhly umístěnými v betonové desce mostovky. Táhla jsou kotvená do všech tří podélníků a do horních pásů komorového nosníku. Betonová deska mostovky tloušťky 350 mm byla zhotovena do ztraceného bednění z betonových filigránů. Celková šířka mostu je 25,7 m. Ocelová konstrukce byla postupně sestavována za opěrou a následně byla podélně vysouvána ve směru stoupání, částečně i s filigránovými nosníky. Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska. Všechny podpěry mostu jsou založeny hlubině na vrtaných pilotách ∅ 1 200 mm.

6. Viadukt přes údolí potoka Kremlice

Druhým mostem na silnici I/11 Opava – Ostrava je most přes údolí potoka Kremlice. Most celkové délky 528 m má 11 polí o rozpětí 33,0 + 45,0 + 2 × 48,0 + 4 × 57,0 + 48,0 + 45,0 + 33,0 m. Osa mostu je v půdorysném oblouku o poloměru 900 m a v údolnicovém zakružovacím oblouku. Pro oba jízdní směry je zhotovena jedna nosná konstrukce, tvořená spřaženým ocelobetonovým komorovým nosníkem se široce vyloženými konzolami. Komorový nosník se skládá z ocelové dolní pásnice a dvou šikmých ocelových stěn s pásnicemi a ze spřažené betonové desky mostovky. Výška komorového nosníku činí 3 100 mm, šířka dolní pásnice 6 200 mm. Příčný řez je ztužen po 3,0 m rámovými diafragmaty. V příčném řezu jsou dále tři podélníky, střední v ose mostu a dva krajní podélníky. Střední podélník uvnitř komory je podpírán trubkovými diagonálami, krajní podélníky jsou podporovány trubkovými vzpěrami od dolního pasu komorového nosníku. Tvar komorového nosníku v příčném řezu je zajištěn příčnými táhly umístěnými v betonové desce mostovky. Táhla jsou kotvená do všech tří podélníků a do horních pásů komorového nosníku. Betonová deska mostovky tloušťky 350 mm byla zhotovena do ztraceného bednění z betonových filigránů. Celková šířka mostu je 25,7 m. Ocelová konstrukce byla postupně sestavována za oběma opěrami a následně byly obě části mostu podélně vysouvány. Montážní styk obou částí byl přibližně v místě nulového momentu v 5. poli. Protože výsun konstrukce proměnné křivosti byl náročný, tak se vysouvala pouze ocelová část nosného průřezu a betonové filigrány byly ukládány až na vysunutou konstrukci. Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska. Krajní opěry jsou založeny plošně, pilíře mostu jsou založeny hlubině na vrtaných pilotách ∅ 1 200 a 1 500 mm.

7. Přemostění železniční trati v Poděbradech

Most se nachází v intravilánu města Poděbrady a nahrazuje původní úrovňový přejezd silnice II/329 přes frekventovanou železniční trať Kolín – Lysá nad Labem. Most má 10 polí s rozpětími od 14,0 do 26,5 m, celková délka nosné konstrukce je 213,7 m. V půdorysu osa mostu tvoří písmeno U, skládá se z části v kruhovém oblouku a ze dvou přímých částí. Hlavní nosnou konstrukcí je spojitá monolitická deska z předpjatého betonu. Deska má šířku 14,75 m a tloušťku 0,9 m. Dolní líc desky je na okrajích zaoblený. Deska je v jednostranném příčném sklonu 4 %. Na mostě je dvoupruhová vozovka šířky 9,05 m a dva oboustranné chodníky 2,75 m a cyklistická stezka 1,0 m. Většina pilířů je v podélném směru kyvná, dva středové pilíře jsou pevné. Kyvné pilíře jsou složeny ze dvou šikmých trubek, pevné pilíře ze šesti šikmých trubek. Všechny trubky jsou vyplněny betonem. Základy pilířů a opěr jsou hlubinné na velkoprůměrových pilotách ø 900 mm. Celá konstrukce je chráněna proti vlivu bludných proudů, včetně elektricky izolovaného předpínacího systému. Do konstrukce jsou zabudovány sondy pro diagnostické sledování.

8. Lávka přes Bečvu v Přerově

Lávka převádí komunikaci pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře z prostoru U Tenisu přes koryto řeky Bečvy do oblasti Malých lagun. Je na stejném místě jako původní lávka, která byla poškozena povodněmi v letech 1997, 2004 a 2010. Lávka je navržena tak, aby i při stoleté vodě byla dolní hrana konstrukce cca 0,7 nad hladinou. Jedná se o zavěšenou lávku o třech polích s rozpětími 18,0 + 47,9 + 28,0 m. Pylony jsou v podélném směru svislé a v příčném řezu jsou vykloněné od osy mostu. Hlavní nosný trám je vždy 12 m od osy pylonu podpírán dvojicí závěsů kotvených do vrcholu nízkého pylonu. Trám je betonový deskového průřezu a je podélně předepnutý. Tloušťka desky je 372 až 572 mm. Trám byl zhotoven z příčně rozdělených prefabrikovaných částí z betonu C60/75-XF4. Monolitické části (příčníky a petlicové styky) jsou z betonu C45/55-XF4. Pylony jsou ocelové a jsou kotvené do příčníků hlavního nosného trámu. Závěsy jsou z plných ocelových tyčí ∅ 100 mm. Nosná konstrukce je nad pilíři uložena na vrubový kloub, na jedné opěře jsou dvě hrncová ložiska, na druhé jsou dvě kyvné stojky. Pilíř na pravém břehu je založen na základu původní lávky a je zesílen mikropilotami. Pilíř na levém břehu je nový a je založen na základu s mikropilotami. Opěry jsou na masivních základech původní lávky.

9. Lávka přes Labe v Čelákovicích

Lávka přes Labe je zavěšená konstrukce o třech polích. Rozpětí středního pole, které překračuje řeku, činí 156 m, rozpětí krajních polí je 43 m. Vozovka je 3,0 m široká a umožňuje přejezd lehkého užitkového vozidla do hmotnosti 3,5 t. Ocelové pylony tvaru A jsou cca 37 m vysoké a jsou vetknuté do základových bloků na velkoprůměrových pilotách. Hlavním nosným prvkem je trám mostovky z předpjatého betonu velmi vysoké pevnosti C110/130 s rozptýlenou výztuží, který je podporován lanovými závěsy. V příčném řezu se trám skládá ze dvou okrajových částí výšky 600 mm a šířky 315 mm a z desky mostovky tloušťky 60 mm, která je vetknuta do okrajových částí. Celková šířka trámu je 3 756 mm. Závěsy jsou uspořádány ve dvou rovinách, v dolní části jsou kotveny do okrajových částí trámu, v horní části jsou kotveny do příčlí, které jsou mezi oběma dříky pylonu. Rektifikovatelné kotvy jsou v dolním přípoji. Trám byl sestaven ze segmentů o délce 11,3 m. Segmenty krajních polí byly montovány na pevné skruži, a pak předepnuty. Střední pole bylo montováno letmo. Jednotlivé segmenty se zvedaly z pontonů pomocí montážních vozíků. Uprostřed rozpětí byly zabetonovány dvě uzavírací spáry. Nakonec bylo dokončeno podélné předpětí. Realizaci této lávky předcházel vývoj a zkoušení použitého betonu velmi vysoké pevnosti. Výsledky zkoušek prokázaly vynikající mechanické vlastnosti a trvanlivost.

10. Lávka přes Labe v Jaroměři

Lávka slouží k převedení chodců a cyklistů přes Labe v místě původního mostu z roku 1886 strženého povodní v roce 2013. Lávka umožňuje přejezd vozidla do hmotnosti 3,5 t. Rozpětí ocelové lávky je 60,35 m. Hlavní nosnou konstrukcí je ocelové vzpínadlo, které se skládá z páteřní trubky a ze tří předpjatých táhel. Táhla v příčném řezu tvoří trojúhelníkové schéma, do kterých jsou vsazeny třícípé příčníky. Středem příčníků prochází páteřní trubka. Táhla jsou ve tvaru ploché paraboly. Lávka svými reakcemi působí na opěry jako prostý nosník. Páteřní trubka ∅ 762 mm má vzepětí 1 050 mm. Třícípé příčníky jsou v osové vzdálenosti 6 000 mm a jsou umístěny radiálně na osu páteřního nosníku. Na příčnících jsou uloženy tři podélníky HEA 240, na kterých leží ocelové rošty. Konstrukční systém táhel Macalloy se skládá z tyčí s válcovaným závitem, napínákových matic, konických krytek, atypických kloubových spojek a koncových matic. Dolní táhlo ∅ 105 mm je z oceli S520, horní táhla ∅ 52 mm jsou z oceli S460. Táhla jsou spojována na příčníku speciální spojkou. Lávka byla montována na břehu na provizorní konstrukci a následně byla těžkým jeřábem uložena na hrncová ložiska. Obě nábřežní opěry zůstaly zachovány a byly kamenicky upraveny.

11. Lávka přes Ohři v Karlových Varech

Lávka propojuje dvě stezky na levém a pravém břehu Ohře. Lávka je ocelová, má jedno pole o rozpětí 47,14 m. Niveleta lávky je ve výškovém vrcholovém oblouku o poloměru 300 m. Lávka má dolní mostovku, volná šířka mezi zábradlím je 3,5 m. Při povodňovém nebezpečí se lávka zvedne o 1,5 m. Zvedací lisy jsou umístěny na opěrách. Hlavní nosnou konstrukcí jsou dva ocelové trámy rámové konstrukce proměnné výšky v podélném směru. Trámy jsou v osové vzdálenosti 4 360 mm. Výška trámu je 1 850 mm nad opěrami a 3 500 mm uprostřed rozpětí. Trám se skládá z horního a dolního pásu, mezi kterými jsou rámové spojky. Rámové spojky jsou zhotoveny ze dvou zkřížených trubek. Pásy jsou trubkové ∅ 457 mm, spojky ∅ 194 mm. Mezi horními pásy je rámové ztužení. Prostor mezi pásy je vyplněn dvojicí ocelových plechů tloušťky 8 mm, které jsou architektonicky tvarované. Plechy jsou k nosné konstrukci přišroubovány ke kotevním profilům přivařeným k nosné konstrukci. Mostovka je ortotropní, skládá se plechu mostovky tloušťky 10 mm, z podélných výztuh pásového průřezu a z příčných výztuh obráceného T průřezu. Na horním povrchu plechu mostovky je gumový koberec tloušťky 10 mm. Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiskách. Založení opěr je plošné.

KATEGORIE PŘESTAVBA NEBO OPRAVA

12. Železniční most přes Labe v Lovosicích

Rekonstrukce železničního mostu na trati Lovosice – Česká Lípa v km 38,816 spočívala ve výměně hlavní nosné konstrukce a v sanaci původní spodní stavby. Most má 7 polí o rozpětí cca 2 × 27,1 + 3 × 74,4 + 2 × 27,1 m. Ve středních třech polích překonává řeku Labe, v krajních polích vede přes inundační území. Most je trámový s dolní mostovkou. Hlavní nosnou konstrukci ve třech středních polích jsou tři prostě uložené trámy vyztužené obloukem, v krajních polích je spojitý plnostěnný nosník. Kolej je uložená v kolejovém loži v ocelovém žlabu spolupůsobícím s hlavní nosnou konstrukcí. Oblouky v hlavních polích mají vzepětí 12,3 m a svislé závěsy z plných tyčí ∅ 110 mm umístěných po 6,03 m. Průřez oblouku je uzavřený komorový o šířce 800 mm. Oblouky jsou vzájemně propojeny čtyřmi rámovými spojkami. Trám průřezu I má výšku 2 500 mm. Ortotropní mostovka se skládá z plechu mostovky, spojitých podélných výztuh pásového průřezu a z příčných výztuh po 2,01 m. V krajních polích jsou dva plnostěnné nosníky I průřezu výšky 2 500 mm. Mostovka je stejná jako v hlavních polích. Demontáž původních tří příhradových nosníku ve středních polích byla provedena vcelku pomocí pontonového soulodí, kterým se konstrukce zaplavila do laguny u břehu řeka, kde se rozřezala. Montáž nové konstrukce probíhala v opačném sledu. Konstrukce pro každé pole byla smontována na břehu, přesunuta na soulodí v laguně, zaplavena do otvoru a osazena na sanované pilíře.

13. Most přes Borovnický potok na silnici II/325

Most na silnici II/325 mezi Chlumem a Rudníkem v intravilánu obce Souvrať vede přes Borovnický potok. Kamenný obloukový most má jeden otvor o světlosti cca 6,0 m s nadnásypem 0,62 m ve vrcholu klenby. Polokruhová klenba je založena na kamenných opěrách výšky cca 3,0 m. Délka klenby je 7,5 m. Klenba je z řádkového pískovcového zdiva. Před rekonstrukcí bylo spárování klenby, říms a čelního zdiva hloubkově vypadané. Křídla byla rozvolněná a deformovaná. Předmětem rekonstrukce bylo statické zajištění klenby, hloubkové přespárování klenby, oprava průčelních zdí a křídel a nové odláždění kuželů. Zábradlí bylo rozebráno a nově vyzděno z původních kamenů. Na upravené pláni byla provedena nová hydroizolace a odvodnění. Na mostě je nová asfaltobetonová vozovka. Dno koryta bylo opevněno kamennou dlažbou osazenou do betonového lože.

14. Most přes potok u obce Trpnouze na silnic III/15425

Most se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko v katastrálním území Dvory nad Lužnicí u obce Trpnouze. Most převádí komunikaci III/15425 přes potok Tušť. Most má jedno pole a je šikmý. Konstrukcí původního mostu byly zabetonované válcované nosníky do betonové desky. Spodní stavba byla z kamenného zdiva založená plošně. Most byl v havarijním stavu, nevyhovoval z hlediska dopravy ani z hlediska hydrotechnického. Bylo rozhodnuto o výstavbě zcela nového mostu. Hlavní nosnou konstrukcí je uzavřený monolitický železobetonový rám o světlosti 4,0 m a výšce 1,95 m. Délka rámu je cca 6,5 m. Na horní příčli rámu je pouze vozovka bez nadnásypu. Tloušťka stěn a dolní příčle je 300 mm, tloušťka horní příčle je 325 až 376 mm. V rámových rozích jsou oboustranné náběhy. Rám je zhotoven
z betonu C35/45 XF2. Součástí rámu jsou zavěšená křídla. Rám je založen plošně, je uložen na vrstvě štěrkodrtě tloušťky 1,0 m. Svahové kužele jsou opevněny kamennou rovnaninou.

Přípravný výbor letos vybíral k ocenění ze 14 zaslaných návrhů, z nichž bylo pět mostů železničních, pět silničních a čtyři lávky pro chodce. Kritériem při výběru bylo technické řešení mostu, kvalita zhotovení, architektonické ztvárnění, provedení detailů a v neposlední řadě i cena díla. Z hlediska použitého materiálu bylo pět mostů betonových, šest ocelových, tři spřažené ocelobetonové a jeden most byl kamenný. Mosty navržené přípravným výborem k ocenění se vyznačují odborně fundovaným návrhem a vysokou kvalitou provedení. Přípravný výbor se již nyní těší na návrhy, které se budou ucházet o titul Mostní dílo roku 2016.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Dva železniční mosty přes dálnici D3 a údolí u obce RzaváŽelezniční most přes NežárkuŽelezniční most v OtrokovicíchŽelezniční most na trati Ševětín – Veselí nad LužnicíViadukt přes údolí potoka HrabyňkaViadukt přes údolí potoka KremlicePřemostění železniční trati v PoděbradechLávka přes Bečvu v PřerověLávka přes Labe v ČelákovicíchLávka přes Labe v JaroměřiLávka přes Ohři v Karlových VarechŽelezniční most přes Labe v LovosicíchMost přes Borovnický potok na silnici II/325Most přes potok u obce Trpnouze na silnic III/15425

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v PrazeDvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v Praze (465x)
V říjnu 2017 vyhlásilo hlavní město Praha otevřenou dvoufázovou projektovou architektonicko-konstrukční soutěž o návrh n...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (441x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (427x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google