Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Most Sucha Beskidzka v Polsku

Most Sucha Beskidzka v Polsku

Publikováno: 5.8.2013
Rubrika: Mosty

Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstrukcí oblouku a spřaženou předpjatou mostovkou zavěšenou na oblouku prostřednictvím táhel z nerezové oceli. Jde o technologicky náročnou konstrukci o poměrně velkém rozpětí mostního pole v intravilánu města, jejíž realizace proběhla bez přerušení silničního provozu.

V roce 2011 byla polským ředitelstvím silnic a dálnic (GDDKiA) v Krakowie vypsaná soutěž na stavbu mostu ve městě Sucha Beskidzka na státní silnici DK 28 mezi městy Wadowice a Makow Podhalanski. Stávající most byl v nevyhovujícím stavu, měl být demolován a nahrazen novým mostem. Kromě toho byla součástí tendru stavba silnice o délce 310 m včetně křižovatky s vojvodskou silnicí DW 946, výstavba rámového mostu přes potok Ksiezy, vybudování provizorního přemostění, zřízení objízdných tras, vybudování kanalizace pro odvodnění mostu, přeložky telekomunikačních kabelů, kabelů NN a vybudování nového osvětlení.

V projektu pro zadání stavby, který zpracovala projekční kancelář MP Mosty z Krakowa, byl navržen most, jehož jednopolová nosná konstrukce je sestavena ze dvou ocelových oblouků s uzavřeným komorovým průřezem, skloněnými o 10 stupňů v podélném směru „k sobě“. Podélné stažení oblouku je zajištěno předpínacími kabely umístěnými pod mostovkou.

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Založení a spodní stavba
Most je založen plošně. Opěry jsou posazeny přímo na vrstvě štěrku nebo měkké skále. Obě opěry jsou chráněny po obvodu základového pásu palisádami z vrtaných železobetonových pilot průměru 600 mm vetknutých do tvrdé skály. Opěry jsou železobetonové, plnostěnné, masivní. Délka základových pásů je 24,0 m, šířka je 7,0 m. Všechny prvky spodní stavby jsou provedeny z betonu třídy C30/37.

Nosná konstrukce a mostovka
Nosná konstrukce jednopolová přemosťuje řeku Skawu. Mostovku nesou dva ocelové oblouky uzavřeného profilu řezu, nakloněné směrem k sobě pod úhlem 10 stupňů. Pod mostovkou je instalováno podélné předpětí čtyřmi kabely z 31 lan ∅ 15,7. Deska tloušťky 0,25 m je spřažena s ocelovým roštem a zavěšená pomocí táhel na ocelovém oblouku. Rošt mostovky je tvořen z ocelových příčníků a podélníků. Zárodky oblouku spolu s příčníkem podpěry byly navrženy jako monolitický prvek ze železobetonu, ve kterém jsou zakotveny předpínací lana stahující oba nosné oblouky. Rovněž byly zabetonovány vnitřky oblouku do výšky 2,0 m nad úrovní vozovky. Ocelová konstrukce je z oceli S355J2 a betonové konstrukce jsou z betonu C35/45 vyztuženého betonářskou ocelí.

POSTUP VÝSTAVBY
V říjnu 2011 po převzetí staveniště jsme neprodleně zahájili stavební práce na vybudování mostního provizoria přes řeku Skawu. Původní projekt byl upraven na třípolové mostní provizorium z inventárních ocelových nosníků ŽBM o rozpětí 30 m. Výsledkem bylo mostní provizorium s dvěma jízdními pruhy a chodníkem pro pěší, založené na krajních opěrách ze silničních panelů. V korytě řeky byly dva pilíře vytvořené vždy z osmi silnostěnných ocelových trub zaražených do skalního podloží, příčně i podélně ztužených válcovanými profily. Mostovka na provizoriu byla z dřevěných fošen a dojezdy k provizoriu byly vybudovány ze silničních panelů s ohledem na zimní období a nemožnost vytvoření vozovkového souvrství z živice. Po úspěšné zatěžovací zkoušce v prosinci 2011 byla objízdná trasa uvedena do provozu. Zprůjezdnění mostního provizoria bylo jedním z termínových milníků uvedených ve smlouvě o dílo pod finanční sankcí.

Po převedení silničního i pěšího provozu a přeložení inženýrských sítí ze stávajícího mostního objektu bylo přistoupeno k jeho demolici. Termín vybourání mostního objektu byl opožděn z důvodů nepředpokládaných přeložek optických kabelů, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. Současně s demoličními a výkopovými pracemi, pro uvolnění pracovního prostoru, bylo započato od strany Wadowic s vrtáním palisád. Tyto byly využity i jako zajištění svahu mostního provizoria při výkopu opěr. Po vybudování opěr byly do podložiskových bloků osazeny čtyři hrncová ložiska, dvě na každé opěře. Do opěry byla rovněž zabetonována fixační tyč pro spojení s betonovým zárodkem ocelové konstrukce, sloužící jako stabilizační zajištění celé konstrukce při montáži.

Od zahájení stavby probíhaly intenzivní jednání na přípravě dílenské a montážní dokumentace. Ze čtyř variant pro montáž ocelové konstrukce byla vybrána varianta, zahajující montáž OK od dolních částí ocelových oblouků, které byly ukládány na betonové příčníky na opěrách a na montážní podpory. Každá dvojice uložených oblouků byla současně fixována ocelovou trubkou. Montáž oblouků proběhla v pěti etapách a po ní následovala montáž mostovkového roštu. Spodní část oblouku byla ihned po uložení ocelové části zmonolitněna se zárodkem, z kterého vycházejí podélníky nesoucí rošt mostovky. Zároveň jsou zde umístěny kotvy předpínacích lan. Po ukončení montáže ocelových částí nosné konstrukce a částečném provedení PKO byly protaženy předpínací lana a částečně předepnuty pro zajištění samonosnosti ocelové konstrukce – tzv. stažení oblouků. Předepínání proběhlo do konečného napnutí ve čtyřech etapách. Ještě před vlastní betonáží mostovky bylo provedeno další dopnutí lan. Bednění mostovky bylo realizované jako zavěšené, tak aby nedošlo k jeho ohrožení případnými zvýšenými průtoky na řece Skawě. Z důvodu povodňového nebezpečí byly podpěrné konstrikce pro montáž ocelové konstrukce založeny obdobně, jako podpěry mostního provizoria na zaražených silnostěnných ocelových trubkách. Současně s bedněním mostovky byly instalovány táhla a demontovány montážní věže. Táhla byly po provedení všech konstrukčních vrstev vozovky a osazení mostního příslušenství napnuty na projektem požadované napětí. 

Současně s výstavbou mostního objektu byly realizovány přeložky inženýrských sítí, nové odvodnění komunikace. Byly vybudovány nové dojezdy k mostu a rekonstruována křižovatka s vojvodskou silnicí pro vjezd do centra města. Bylo provedeno opevnění břehů řeky Skawy, na které v současnosti probíhá výstavba vodního díla, které by mělo v budoucnosti chránit okolní obce před povodněmi. Celá stavba byla osazena novým osvětlením a na most byla instalována světelná iluminace.

Vlastní výstavba trvala 13 měsíců a rozhodně by se tato lhůta neměla stát tradicí pro stavby takto složitých mostních konstrukcí. Výsledkem je zajímavé architektonické dílo, které vytváří dominantu města Sucha Beskidzka.

PARAMETRY MOSTU:

  • Teoretické rozpětí mostu: 121,00 m (v osách podpor)
  • Délka mostu: 123,40 m
  • Šířka mostu: 24,16 m (z ohledem na zárodky)
  • Vozovka: 3 × 3,50 m (jízdní pruhy) + 2 × 0,5 (vodící proužky)
  • Chodníky pro chodce a cyklisty: 2 × 3,0 m
  • Úhel křížení s osou řeky: 47,5 °

New Bridge Sucha Beskidzka in Poland
New bridge over the Skawa river on public road DK 28 in Poland was build as a single-beam bridge constituted by prestressed steel structure of arch and grid composite with reinforced concrete slab. The bearing structure is suspended on rods made of stainless steel. It is technologically very demanding construction of a large span bridge carried out in the urban area with full traffic.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Hotový most v Suche BeskidzkeStavba mostu byla zahájena v říjnu roku 2011.Půdorys mostuBoční pohledDetail betonového zárodkuPříloha montážní dokumentace – montážní podpěryPohled na most přes řeku SkawuMontáž ocelové konstrukce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (697x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (668x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (642x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google
Zavřít [x]