Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Metodický postup kontroly dat digitálních tachografů

Metodický postup kontroly dat digitálních tachografů

Publikováno: 3.5.2018
Rubrika: Zajímavosti

Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Data z digitálního tachografu jsou v praxi využívána zejména pro kontrolu dodržování sociálních předpisů v dopravě dle nařízení (ES)561/2006, digitální tachograf je ale také důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu např. nehodového děje. Ačkoliv je zařízení digitálního tachografu zabezpečené na několika úrovních, kontrolní orgány a znalci by měli být obeznámeni s tím, že v praxi dochází k nelegálnímu potlačování nebo ovlivňování těchto dat. Nová generace inteligentních tachografů by měla zabránit stávajícím hrozbám, avšak již dnes se spekuluje o nových možnostech, jak tato zařízení ovlivnit, případně zneužít pro kriminální činnost. Z toho důvodu je důležitá informovanost kontrolních orgánů a znalců v této problematice, kterou se budu detailně zabývat v některém dalším pojednání. Níže je popsán základní metodický postup kontroly, díky které mohou být některé nelegální způsoby ovlivnění dat odhaleny. Tento doporučený metodický postup by měl předcházet následné analýze dat.

KONTROLA VOZIDLA A PLATNOSTI OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Kontrola registrační značky vozidla, VIN kódu umístěného na karosérii, výrobním štítku vozidla a porovnání s údaji v osvědčení vozidla a následném porovnání s údaji uloženými v paměti digitálního tachografu. Tachograf je stanovené měřidlo a z tohoto důvodu musí být dle Vyhlášky 65/2006 Sb. ze dne 22. února 2006 povinně ověřen ve lhůtě dvou let od posledního ověření.

Montážní štítek umístěný u nákladních vozidel na sloupku dveří obsahuje následující údaje:

 • jméno, adresu nebo firemní značku schváleného montéra nebo dílny,
 • charakteristický koeficient vozidla ve tvaru „w = … imp/km“,
 • konstantu záznamového zařízení ve tvaru „k = … imp/km“,
 • účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru „l = … mm“,
 • rozměr pneumatiky,
 • datum změření charakteristického koeficientu vozidla a účinného obvodu pneumatik na kolech,
 • identifikační číslo vozidla,

U nové generace inteligentních tachografů přibudou na výrobním štítku následující informace:

 • přítomnost (či nepřítomnost) vnějšího zařízení GNSS,
 • výrobní číslo vnějšího zařízení GNSS,
 • výrobní číslo zařízení dálkové komunikace,
 • výrobní číslo všech příslušných plomb,
 • část vozidla, v níž je případně zabudován adaptér,
 • část vozidla, v níž je zabudován snímač pohybu, pokud není připojen k převodové skříni nebo není používán adaptér,
 • popis barvy kabelu mezi adaptérem a částí vozidla zajišťující přicházející impulsy,
 • výrobní číslo vloženého snímače pohybu adaptéru.

Rovněž je zapotřebí provést kontrolu rozměru pneumatik na vozidle, které musí být shodný s údajem na montážním štítku a daty v digitálním tachografu. V případě, že vozidlo bylo kalibrováno na jiném rozměru pneumatik, dochází ke změně konstanty, která má za důsledek změnu zaznamenávané rychlosti.

KONTROLA PLOMBOVÁNÍ SNÍMAČE

Prováděcí Nařízení komise (EU) 2016/779 požaduje, aby jakékoliv spojení, jehož rozpojení by umožnilo provedení neidentifikovatelných změn nebo neidentifikovatelnou ztrátu dat, bylo zaplombováno. To se týká také spojení snímače s převodovkou a konektorem kabelu vedoucího od snímače k jednotce ve vozidle, adaptéru pro vozidla M1/N1, vnějšího připojení GNSS.

Plombovací drát musí procházet otvorem na snímači a na převodové skříni. Konce musejí být zaplombovány a opatřenou úřední značkou výrobce nebo autorizovaného metrologického střediska. V případě plombování krytkou musí být krytka nasazena na konektoru snímače a označena úřední značkou pomocí plombovacích kleští. U nové generace tachografů bude navíc požadavek na plombování vnějšího připojení GNSS nebo celek ve vozidle. Plomby jsou opatřeny identifikačním číslem přiděleným jejich výrobcem. Toto číslo musí být jedinečné a odlišné od všech ostatních čísel plomb přidělených jakýmkoli jiným výrobcem plomb. Toto jedinečné identifikační číslo je definováno jako: MM NNNNNN provedené neodstranitelným značením, přičemž MM je jedinečná identifikace výrobce (registrační databázi spravuje EK) a NNNNNN alfanumerické číslo plomby, které je jedinečné v doméně výrobců.

Plomby musí mít volné místo, kam mohou schválení montéři, dílny nebo výrobci vozidel přidat zvláštní značku podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014. Tato značka nesmí zakrývat identifikační číslo plomby. Výrobci plomb musí být registrováni v příslušné databázi a musí zveřejnit identifikační čísla svých plomb postupem stanoveným Evropskou komisí. Schválené dílny a výrobci vozidel musí v rámci nařízení (EU) č. 165/2014 používat pouze plomby od výrobců uvedených ve výše uvedené databázi. Výrobci plomb a jejich prodejci musí zachovat plnou sledovatelnost záznamů prodaných plomb pro použití v rámci nařízení (EU) č. 165/2014 a musí být připraveni je podle potřeby předložit příslušným vnitrostátním orgánům.

Záznamové zařízení zaznamenává a ukládá do své datové paměti údaje týkající se posledních dvaceti kalibrací. U každé z těchto kalibrací se ukládají typy a identifikátory všech použitých plomb. V rámci funkce silniční kalibrační kontroly musí nová generace tachografů umět vyčíst výrobní číslo snímače pohybu i z hlavního menu jednotky ve vozidle prostřednictvím příkazů. Následně je vhodná kontrola, zda se číslo shoduje s vyraženým číslem na snímači pohybu.

V praxi je rovněž možno se setkat s případem absence plomby. Ta smí být odstraněna či porušena dle Nařízení (EU) č. 165/2014 pouze:

 • montéry nebo dílnami schválenými příslušnými orgány podle článku 24 pro účely opravy, údržby či opětovné kalibrace tachografu nebo řádně vyškolenými a tam, kde je to vyžadováno, oprávněnými kontrolory pro účely kontroly,
 • pro účely opravy vozidla či změny, která má dopad na plombu. V takových případech musí být ve vozidle uloženo písemné prohlášení s uvedením dne a času, kdy byla plomba porušena, a s uvedením důvodů pro odstranění plomby. Komise vypracuje prostřednictvím prováděcích aktů jednotný formulář pro toto písemné prohlášení.

V každém případě schválený montér nebo dílna plomby nahradí bez zbytečného prodlení a nejpozději sedm dnů po jejich odstranění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017 stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu. Pracovník dílny, který odstranil nebo porušil plombu tachografu z důvodu opravy vozidla či změny, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014, vyplní, podepíše a opatří razítkem písemné prohlášení obsahující informace stanovené v příloze tohoto nařízení. Originál písemného prohlášení musí být ve vozidle a orazítkovaná kopie musí zůstat v dílně, ve které byla plomba odstraněna či porušena. Písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu musí obsahovat následující informace:

 • Registrační značka vozidla
 • Identifikační číslo vozidla
 • Jméno řidiče
 • Licence Společenství podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo dopravce (1)
 • Název dílny
 • Adresa dílny
 • Identifikační číslo dílny
 • Jméno pracovníka odpovědného za odstranění plomby
 • Číslo odstraněné plomby
 • Den a čas odstranění plomby
 • Důvod(y) pro odstranění
 • Poznámky

Na konci formuláře je ještě uvedeno místo a datum provedení demontáže včetně podpisu pracovníka dílny a řidiče. Výše zmíněné prohlášení slouží pro případnou silniční kontrolu jako vyvinění z absence plomby, potažmo pro autorizované měřící středisko pro provedení nového ověření.

KONTROLA PLOMBOVÁNÍ JEDNOTKY VE VOZIDLE

Provedení kontroly neporušenosti či nepoškozenosti plombování na digitálním tachografu. Každý výrobce má vlastní způsob plombování a proto zde uvádím způsoby plombování jednotlivých výrobců a umístění výrobních štítků.

Výrobce tachografů Siemens umisťuje první plombu na čelní desku tachografu. Druhá plomba je umístěna na zadní desce tachografu. Zabraňuje neoprávněnému odpojení záložního zdroje napájení tachografu. Plomba umístěná na tachografech Siemens VDO musí mít vytištěnou úřední značku výrobce nebo střediska.

Tachografy Stoneridge jsou chráněny proti neoprávněnému otevření pevným spojením jednotlivých částí tachografu. Na spodní straně tachografu jsou umístěny umělohmotné patky.

Tachografy Acta SmarTach jsou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí třemi kusy ochranných štítku spojující horní kryt tachografu s bočními kryty a zadním krytem. Čelní panel je chráněn proti odstranění dvěma štítky umístěnými na bocích tachografu.

KONTROLA ČASU

Tachografy zaznamenávají v UTC (Coordinated Universal Time) času je možné zkontrolovat na prvním řádku jakéhokoliv výtisku, nebo z paměti DT (menu – zadání vozidlo – místní čas). Správnost nastavení je možno zkontrolovat a porovnat s časem uvedeným na webových stránkách https://time.is/UTC.

Nová generace tachografů bude využívat kromě standartních vnitřních hodin celku ve vozidle ještě druhého nezávislého zdroje času GNSS, což velice ztíží případné manipulace. Nastavení času vnitřních hodin celku ve vozidle se bude provádět automaticky v intervalech maximálně 12 hodin. Pokud tato lhůta uplyne a signál GNSS nebude k dispozici, provede se nastavení času, jakmile bude mít celek ve vozidle podle stavu zapalování vozidla přístup k platnému času poskytovanému přijímačem GNSS. Časový odkaz pro automatické nastavení času vnitřních hodin celku ve vozidle se odvodí od přijímače GNSS. Nesoulad času nastane v případě, že se aktuální čas odchýlí od časové informace poskytované přijímačem GNSS o více než jednu minutu.

STAŽENÍ DAT Z KARTY ŘIDIČE

Znalec provede stažení dat z karty řidiče některým z výše popsaných zařízení a provede analýzu:

 • činností řidiče,
 • událostí a závad.

Při stažení dat z karty řidiče je velice nutné provézt kontrolu identifikačních údajů elektronicky uložených v čipu paměťové karty a provést porovnání s údaji na kartě. Kontrolní pracovníci se již setkali s případem podvodného jednání, kdy došlo výměně čipu paměťové karty. K výše zmíněnému jednání dochází při jízdě na cizí kartu, tak aby řidič při silniční kontrole nepředkládal kartu cizího řidiče, ale na první pohled vlastní.

Číselný kód karty: XXXXXXXXXXXXXXXX

X – Pořadový index karty se skládá z prvních čtrnácti čísel a slouží pro rozlišení vydávaných karet
X – Číslice indexu náhrady karty se zvyšuje s každým novým vydáním za kartu původní a to při zcizení, ztrátě, poškození či nefunkčnosti. V případě, že číslice indexu náhradní karty je větší než 0, měl by znalec prověřit možnost, zda řidič neužívá více karet. Provede kontrolou dat v digitálním tachografu, zda se nevyskytují kombinace karet na téhož řidiče s rozdílným číslem karty.
X – Index obnovy karty se zvyšuje s každým vydáním nové karty za kartu s prošlou platností nebo při změně údajů na kartě.

STAŽENÍ DAT Z TACHOGRAFU

Předmětem analýzy bývají zejména data o:

 • činnostech řidičů,
 • událostech a závadách,
 • kalibracích,
 • překročení povolené rychlosti,
 • průběhu rychlosti.

LITERATURA:
[1] Bradáč a kol. Soudní inženýrství. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 1999, ISBN 80-7204-133-9 (dotisk 1999)
[2] Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ve znění pozdějších předpisů
[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
[4] Zákon 111/1994 Sb.
[5] Doporučení Komise č. 2009/60/ES
[6] Směrnice Komise 2009/4/ES
[7] Směrnice Komise 2009/5/ES
[8] http://www.hale.cz 
[9] http://www.vdo.com/ 
[10] http://www.atal.cz 
[11] http://www.cdv.cz 
[12] http://www.mechanikadc.cz 
[13] http://www.mdcr.cz
 

A Methodological Procedure for Checking Digital Tachograph Data
Control authorities and experts in their practice mostly come across digital tachographs. Analogue tachographs are gradually replaced with digital ones. The digital tachograph´s data is used in practice to check infringements of Regulation (EC) No 561/2006. The data stored in digital tachographs is an important source of informations and relevant input data for in depth analysis (e.g. collision analyse). Although digital tachograph´s unit is multi level secured, control authorities and experts in daily practice should be familiar with possible illegal suppression or manipulation of such data. For that reason it is very important to keep control authorities and experts informed about that issue. I intend to discuss this problem in more detail in some other treatise.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (1033x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (1028x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (1026x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...

NEJlépe hodnocené související články

Komplexní rekonstrukce autobusového terminálu a přednádražního prostoru v HolešověKomplexní rekonstrukce autobusového terminálu a přednádražního prostoru v Holešově (5 b.)
Holešov je město, které leží na pomezí Hané a Valašska a žije v něm jen něco málo přes deset tisíc obyvatel. Přesto je d...
„Máme v republice spoustu schopných a vzdělaných projektantů a techniků, kteří mohou projekty vysokorychlostních železnic řídit a zpracovávat. Je klíčové, aby u nich byly české firmy“„Máme v republice spoustu schopných a vzdělaných projektantů a techniků, kteří mohou projekty vysokorychlostních železnic řídit a zpracovávat. Je klíčové, aby u nich byly české firmy“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro Silnice-železnice Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel MORAVIA CONS...
Online služba Projektování s katastrem (5 b.)
Liniové stavby a inženýrské sítě mají zpravidla shodné to, že zasahují do velkého množství pozemků. Projektant takové st...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]