Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    I/15 Litoměřice, mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043

I/15 Litoměřice, mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043

Publikováno: 3.3.2016
Rubrika: Zajímavosti

Přemostění řeky Labe v Litoměřicích se datuje již od poloviny 15. století, cca od roku 1452. Je zmíněn v privilegiu krále Ladislava Pohrobka z roku 1454, které umožňuje Litoměřickým vybírat na mostě clo. Tento dřevěný, částečně krytý most přes Labe byl v průběhu doby upravován. Jeho délka činila 575 metrů, šířka 4 metry (od 18. století 8 metrů). Most byl opakovaně stržen povodní a několikráte – hlavně v průběhu třicetileté války – spálen. Při opravách byly postupně dřevěné pilíře zaměňovány za kamenné. V roce 1686 byla G. Broggiem zahájena výstavba mostu kamenného, jež byla dokončena po potupných úpravách roku 1711 O. Broggiem. Barokní kamenný most měl i velice bohatou plastickou výzdobu – celkem 9 soch a kříž. Most byl poničen v důsledku válečných událostí i povodní a v letech 1853 – 1859 dřevěnou mostovku nahradila železná. Po výstavbě nového Tyršova mostu níže po proudu byl tento po roce 1910 stržen. Dnešní silniční Tyršův most, vybudovaný v letech 1906 – 1910, převádí komunikaci ze středních do severních Čech. Jde o překlenutí řeky Labe v místech, kde se do ní vlévá Ohře. Tyršův most je 397,85 m dlouhý, má 8 polí, o světlostech 38,95 + 6 × 51,3 + 50,8 metru. Jedná se o příhradovou konstrukci – Gerberovy trámy s poli střídavě vloženými a převislými. Konstrukce je nýtovaná. Most je dnes nejstarším mostem přes Labe v oblasti severních Čech. Rozsáhlou opravou v letech 1975 – 1985 byl rozšířen ze 7,5 na 10,5 metru, přičemž došlo k rozšíření konzol o 1,5 metru. Bohužel muselo být sneseno staré umělecké zábradlí, které tvořilo – stejně jako odstraněné kamenné pylony – skutečnou ozdobu mostu. U mostu byly vyměněny nýty, na povrch byla aplikována metalizace zinkem.

Rekonstrukce soumostí se sestává z celkem 21 stavebních objektů (SO) – 3 objekty demolic, 1 SO komunikace, 4 SO mostů (směrem od Terezína 15‑040 (SO 201), 15‑041 (SO 202), 15‑042 (SO 203) a 15‑043 (SO 204)), gabionové zdi SO 205, středové kanalizace, osmi objektů elektro, vegetačních úprav a dvou objektů dopravně inženýrských opatření. Oprava soumostí má celkovou délku 569m. Demolice dvou inundačních mostů od Terezínské strany, odstranění součástí příslušenství mostu Tyršova a demolice NK a části opěr železničního mostu na straně Litoměřic. Inundační mosty 15‑040 a 15‑041, příslušenství ocelového mostu a odbourané konstrukce železničního mostu budou kompletně vystavěny nově. Převáděná komunikace má kategorii S7,5/50.

V lednu letošního roku bylo započato přeložkami IS a výstavbou provizorní mostní konstrukce pro chodce na levém břehu, která je vedena nejprve po panelové cestě mimo inundační mosty, dále po stávajícím chodníku Tyršova mostu a dále mimo most přes železnici SO 204. Konstrukce provizoria SO 902 u inundačních mostů je tvořena konstrukcí typu SMS – střední mostová souprava uložená na podpěrách PIŽMO, které jsou postaveny na panelech se ŠP podsypem. Mostiny jsou dřevěné. Lávka o šesti podestách šířky 3,5 m a osmi podpěrách je délky 110 m s šíří mezi obrubníky 2 m. Na pravém břehu je pěší provoz veden vlevo od mostu přes lávu ze sestavy Bailey Bridge – lávka je vedena nad železniční tratí.

Pro demolici mostu SO 204 nad tratí bylo nutné upravit trolejové vedení – zřídit neutrální uzemněné pole v obou kolejích v dl. 40m s ohledem na šířku mostu a polohu podpěr TV. Neutrální pole bude instalováno po celou dobu rekonstrukce nadjezdu.

Most 204 je jednopolová spřažená žb deska o dl. přemostění 10,83 m, proměnné šířce 13,9 – 16,5 m s oboustranným chodníkem šířky 1,125 m uložená na hrncových ložiscích. Demolice mostu nad železnici i řešení jeho vlastní rekonstrukce byla významně ovlivněna možnostmi zajištění traťových výluk. Po odstrojení příslušenství bylo nutné během krátkých nočních výluk, které probíhaly za účasti a průběžné kontroly zástupce správce trati nosnou konstrukci rozřezat podélně na kvádry a jeřábem vyzvednout z pole, uložit v blízkosti mostu k jejich následné ekologické likvidaci. Bourací práce ŽB desky byly zahájeny vývrty děr, v krajní oblasti u obou opěr, jako místa pro úvazy zdvihu. Pak následovaly řezy železobetonové desky v podélném směru, což bylo realizováno kotoučovou pilou. Řezy proběhly v několika fázích tak, aby chladící voda odtékala z každé strany podél opěr a poslední řez o hloubce cca 5 cm byl řezem dokončovacím, čímž se do kolejiště dostalo minimum úlomků a chladící emulze. V předpolí na obou koncích 204 se bouracím kladivem odbourávaly nahrubo místa do hl. cca 1,2 m, pro osazení pily pro vodorovné řezy. ŽB deska, se tak postupně oddělovala od podpěry. Dále byly jednotlivé bloky hydraulicky posunuty tak, aby byla jistota, že jsou volné. Po uvolnění jednotlivých nařezaných betonových částí, původní ŽB desky, proběhla příprava pro jejich vyzvednutí. Pro zdvih byl použit jeřáb Terex AC700 (700 t).

Vodorovné řezy provedeny kotoučovou pilou, pro uvolnění ŽB desky od obou opěr, byly realizovány mimo oblast průjezdného profilu. V této oblasti proběhly i bourací práce mechanickými kladivy popř. ručními sbíječkami pro jemnější začištění. Po odstranění ŽB desky, proběhlo rovněž ruční odbourání sbíječkami prostoru úložných prahů, za sjednaných pomalých jízd. Práce prováděly firmy CAM Diamac a Tomáš Novotný. Po následných betonážích opěr byly na hrncová ložiska firmy OK-BE s. r. o. osazeno 11 prefabrikovaných předpínaných nosníků typu MK-T proměnné délky výrobce ZPSV. Beton nosníků je třídy C 45/55-XF2, s nimi spřažená žb deska je z betonu třídy C30/37‑XF2. Nosníky byly dodatečně předepnuty sedmipramennými lany Ls 15,7 mm, pevností v tahu 1 860 MPa, relaxační třídy 2. Lana jsou v nosnících uloženy v ocelových kanálcích stáčených z ocelových pásků s drápkovým švem, které jsou navzájem propojeny vnější šroubovou spojkou a utěsněny. Pasivní kotvu VSL typ H tvoří cibulový rozplet, jehož konec je utěsněn Mycoflexem 500W. Aktivní kotva VSL typ GC pro rychlý přenos přepínací síly do konstrukce přes litinovou byla k bednění při betonáži přichycena šrouby. Lana byla do kabelů instalována před betonáží a kompletací pasivní kotvy H a instalována pomocí prostrkovacího zařízení VSL EMK-E. Kabely byly napnuty po sedmi dnech po betonáži hydraulickým lisem s hydraulickým čerpadlem jednostranně postupně po vybetonování příčníků a spřažené desky přepínací silou 1 385 MPa. Napínání probíhalo postupně od nosníku č. 5 dále 6, 10, 11, 1, 2, 7, 8, 9, 3 a 4. Dále byly kanálky zainjektovány maltou připravenu v souladu s průkazní zkouškou.

Během výstavby SO 204 byly prováděny také bourací práce na mostech SO 201, 202, postupně odfrézovávány konstrukční vrstvy komunikace na Tyršově mostě a zahájena výstavba SO 205. Před zahájením prací bylo firmy Inset v místě náspu mezi inundačními mosty uskutečněno georadarové měření pro ověření polohy klenby původního mostu tak, aby nedošlo ke kolizi s budoucí středovou kanalizací.

Most 201 o jednom mostním otvoru má dl. přemostění 9,9 m, dl. NK 12,1 m, šířce 13,9 m, byl založen na 10 velkoprůměrových pilotách ∅ 1,2 m, dl. pilot 10m, beton pilot C25/30 XA1. Spodní stavbu tvoří základové patky betonu C 25/30 XA1 a krajní žb opěry z betonu C 30/37 XF4. V současné době je pro betonáž NK vystavěna podpěrná konstrukce typu Staxo a probíhají práce na osazování 4 ks hrncových ložisek firmy OK-BE, na kterých bude NK uložena. 

Most 202 je řešen obdobně jako je tomu u SO 201. Most o jednom mostním otvoru, dl. přemostění 9,9 m, dl. mostu 22,2 m s šířce mostu 13,9 m bylo nutné vzhledem k zastižení základu původního mostu založit na mikropilotách ze silnostěnných ocelových trubek ∅ 108/16 mm, dl. 13,2 m o dl. kořene 8 m na OP1 a na OP2 dl. 14,2 m o dl. kořene 9 m. Dodavatelem mikropilot je firma VGP Hammer s. r. o. Dále proběhla výstavba základů a montáž bednění dříků opěr.

Při výstavbě SO 201, 2 a 4 bylo využito bednícího systému od firmy Doka.

Most SO 203 Tyršův – původní ocelová příhradová konstrukce o šířce mostu 13,5 m, šířce mostu mezi obrubami 10,05 m, šířce veřejného chodníku 2 × 1,125 m, výšce mostu nad terénem 16,4 m, stavební výšce 7,68 m a ploše mostu 4 177,72 m2. Původní podpěry jsou masivní ze žulového zdiva. Na mostě je sedm vnitřních kloubů. NK nýtovaná se dvěma hl. příhradovými nosníky jednostranné soustavy. Hl. nosníky jsou doplněny ztužením polopříčníkové soustavy, mostovka horní. Původní ložiska jsou válečková a bude provedena jejich vyčištění konzervace grafitovou vazelínou. Mezi hl. nosníky je mostovka železobetonová, mostovka na vnějších stranách hl. nosníků je ocelová. Po odstranění a dočištění vozovky byla provedena protikorozní ochrana původní OK boků dilatační spáry, horních profilů čel původní NK a boků horního povrchu mostovky navazujícího na svislou část římsy. Systém PKO byl volen s ohledem na stávající povrch konstrukce – vícevrstvý nátěr. Dále bude zřízeno kotvení trny prům. 16mm pro spřažení s budoucí žb vyrovnávací deskou a vymezení polohy výztuže kari sítěmi 100/100/8. Deska má tl. 100 mm. Použit byl beton třídy C30/37 XF4. Dále v místě betonové části NK byla byly na pečetící vrstvu nataveny pásy izolace NAIP tl. 5 mm. V krajích (rozšíření OK) byly na ocelový povrch použit jako podklad pásů NAIP také tl. 5 mm penetrační nátěr. V obou případech se jedná o pásy firmy Parabit. Další operací bylo položení krytu izolace – litého asfaltu tl. 45 mm MA 11 IV (LAS IV). U mostu 203 dále v místech pohybu 150 mm budou vzhledem k omezenému prostoru pro uložení použity MZ typu XW1. Poslední závěr na SO 203 u sousedního železničního mostu 204 bude ukotven přímo do jeho opěry.

Na SO 203 do vzdálenosti 1,2 m od os MZ bude v celém průřezu původní OK zřízena nová PKO. Dále bude osazeno nové mostní příslušenství vč. záchytného systému. Ten tvoří zábradelní svodidlo ZMS4/H2 bez výplně firmy Stavby OMO (PKO dle TKP 19B). Stávající odvodňovače firmy Vlček typ Labe budou doplněny o nový podélný svod DN 200 vč. kompenzátoru s vyústěními do Labe a do mlýnského náhonu.

Výplně původního repasovaného zábradlí budou mimo most SO 203, kde je zachováno původní zábradlí – zábradlí bude kotveno na patní desku s podlitím.

U SO 101 bude následovat provedení vozovkových vrstev.

U 202 budou dokončeny gabionové zídky u OP1 a po pokládce izolace budování říms.

Na S0 202 po proběhlé betonáží OP 2 probíhá betonáž NK a dále proběhne izolace mostovky.

U SO 204 bude instalována vodorovná protidotyková zábrana do zabetonovaných pouzder v bocích říms.

Na mostech 201 a 202 budou dále po betonážích žb. desek osazeny MZ D80 Maurer Soehne firmy Cirmon s. r. o., natavena izolace, betonovány římsy, položen LA, zřízeno mostní příslušenství.

U SO 205 bude dokončen rádius navazující na OP1 SO 202. Dále bude dokončena středová kanalizace mezi 201 a 202 a objekty elektro – definitivní úprava VO.

PO dokončení prací bude demontována provizorní lávka pro pěší. Zprovoznění stavby je plánováno do konce letošního roku.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY:

  • Investor: ŘSD ČR, správa Praha
  • Projektant DSP-ZDS: Pontex s. r. o.
  • Projektant RDS: Dosing Dopravoprojekt Brno s. r. o.
  • Generální dodavatel: SDS EXMOST spol. s r. o. Brno

LITERATURA:
[1] Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Josef, D., www.libri.cz 
[2] TP provedení mikropilot, Liška, M., VGP Hammer, 2015
[3] TP předpínací systém VSL, Ševčík, P., VSL Systémy s.r.o., 2015
[4] Technické zprávy mostních objektů, Pachl, R., Dosing Brno, 2015

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Původní strana Tyršova mostu (SO203) ze směru od LitoměřicOsazení koncových příčníků nosníků MK-T (ŽPSV) na Litoměřické straně mostu přes železnici; přípravné práce po zahájení montáže výztužeMikropiloty na OP1 SO 202 osadila společnost VGP Hammer, s. r. o.Práce při demontážích konzol, rozšíření mostovek souměstí; pohled od budoucího mostu 201 k mostu 202 a Tyršovu mostuVyrovnávací deska Tyršova mostu po betonáži; pohled směrem k Litoměřicím; odrazné hrany již opatřeny ochranným PKO

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (630x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (601x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (586x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...

Časopis KONSTRUKCE

Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Zavřít [x]