Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Dálniční most D1-035

Dálniční most D1-035

Publikováno: 9.11.2016
Rubrika: Mosty

Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dokončen a uveden do provozu levý dálniční most D1-035. Také je realizována spodní stavba pravého dálničního mostu D1-035, jsou na ni osazeny prefabrikované předpjaté nosníky a finalizuje se příprava betonáže spřažené desky mostovky.

Celá stavba se skládá z devíti stavebních objektů: dopravně-inženýrské opatření, kabelové trasy, přejezdy středního dělicího pruhu dálnice, provizorní rozšíření krajnice a především konstrukce dálničního mostu D1-035.

Výstavba mostu je celkem rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap. V rámci první a druhé etapy výstavby v druhé polovině loňského roku byly realizovány přejezdy středního dělicího pruhu dálnice, provizorní rozšíření krajnice a přípravné práce na realizaci dálničního mostu D1-035. V polovině listopadu byly práce plánovaně přerušeny z důvodu zimní údržby. Obnoveny byly po dohodě společně se stavbou Modernizace D1 – úsek 03 začátkem března tohoto roku, tedy ještě v období zimní údržby. Během částečných uzavírek dálničních jízdních pruhů bylo realizováno dočasné vodorovné a svislé dopravní značení, dočasná mobilní svodidla a byl převeden provoz na pravý dálniční most ve směru na Brno v systému 2 + 2 jízdní pruhy. Poté započaly práce na demontáži podpěrné skruže probíhající stavby „Havarijní podepření mostu D1-035 na dálnici D1“. Následovala třetí etapa výstavby, která spočívala v demolici a výstavbě levého dálničního mostu směrem na Prahu. Třetí etapa byla dokončena za neuvěřitelných 106 dní začátkem července tohoto roku a v jeho polovině byl levý most uveden do předčasného užívání. Po převedení provozu na nový, levý dálniční most, byly obnoveny práce na demontáži podpěrné skruže stavby „Havarijní podepření mostu D1-035 na dálnici D1“ a poté byla zahájena čtvrtá a také poslední etapa. Ta spočívá v demolici a výstavbě pravého dálničního mostu. Dokončení je plánováno na konec října tohoto roku, což je 105 dní od započetí demoličních prací.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

 • Stavba: Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1
 • Investor/objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, ŘSD ČR, závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 • Zhotovitel stavby: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
 • Projektant realizační dokumentace: VANER s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
 • Projektant zadávací dokumentace: PONTEX s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
 • Doba výstavby: 08/2015 – 10/2016

ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Rekonstrukce mostu D1-035 byla vyjmuta z druhého úseku modernizace dálnice D1, a to vzhledem k havarijnímu stavu mostu původního. Po rozsáhlých diagnostických průzkumech a po jejich vyhodnocení bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci mostního objektu.

Most D1-035 převádí čtyřpruhovou dálnici D1 přes údolí Drahanského potoka, který byl pravděpodobně v rámci výstavby D1 v místě mimoúrovňového křížení D1 a silnice II/109 zatrubněn v délce několika set metrů a terén pod mostem byl výrazně úpraven materiálem z výstavby dálnice D1. Založení původního mostu bylo provedeno plošně pod úrovní původního terénu, tudíž mnoho metrů pod úrovní terénu stávajícího.

Vzhledem k velkému významu stavby musí být rekonstrukce provedena po polovinách se zachováním provozu v každém jízdním směru, a to v režimu 2 + 2 jízdní pruhy.

Nová nosná konstrukce mostu je navržena v rozšířeném tvaru tak, že je na mostě navrženo uspořádání odpovídající připravované modernizaci D1 – úseku 2, které umožňuje vedení dopravy v režimu 2 + 2 jízdní pruhy po jedné polovině dálnice. Uspořádání na mostě je částečně ovlivněno připojovacími pruhy mimoúrovňové křižovatky v pražském předpolí pravého dálničního mostu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NOVÉHO MOSTU:

 • Délka přemostění: 85,86 m
 • Délka mostu: 103,0 m
 • Délka nosné konstrukce: 90,36 m
 • Rozpětí jednotlivých polí: 29,16 m + 29,16 m + 29,16 m
 • Šikmost mostu: 90,00° (100,00 gr.)
 • Šířka mezi (svodidly):
  • levý most – 12,5 m
  • pravý most – 12,75 m
 • Šířka průjezdního prostoru:
  • levý most – 12,5 m
  • pravý most – 12,75 m
 • Šířka průchozího prostoru: 2 × 0,75 m (služební chodník oboustranně)
 • Šířka nosné konstrukce:
  • levý most – 14,30 m
  • pravý most – 14,55 m
 • Výška mostu: cca 10,0 m
 • Stavební výška: 2,10 m
 • Konstrukční výška: 1,64 m
 • Plocha mostu: 2 507,5 m2
 • Zatížitelnost mostu: most je navržen na zatížení dle ČSN EN 1990, 1991
 • Staničení mostu: km 29,161 (dle údajů BMS)

ZÁKLADNÍ POPIS HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

Hlavní stavební objekt tvoří dvojice dálničních, předpjatých třípolových mostů z prefabrikovaných nosníků T-průřezu s vylehčenou stěnou a se spřaženou železobetonovou deskou spojenou do jednoho dilatačního celku pomocí pérových desek. Most se nachází ve směrové přímé linii a výškově v údolnicovém oblouku.

DEMOLICE MOSTU

Před zahájením samotné demolice stávajícího mostu (levého i pravého) bylo demontováno jeho provizorní podepření. Provizorní podepření mostu vybudovala, jako součást stavby „Havarijní podepření mostu D1-035 na dálnici D1“, Stavební firma HOBST, pro kterou bylo toto podepření demontováno.

Demolici mostů provedla k tomu specializovaná firma Speciální stavby Most, a to za velmi krátký časový úsek včetně zachování bezpečného provozu nejen na komunikaci II/109, ale i na celé stavbě. Zachování provozu na komunikaci pod demolovaným mostem během celé doby výstavby je nelehkou podmínkou zadavatele stavby.

Demolice levého i pravého mostu sestávala z několika etap. Společnou etapou pro oba mosty je odfrézování živičné vozovky na mostě, odstranění izolace mostovky a demontování mostního vybavení. Pro levý most byla zvolena varianta demolice pomocí mechanizace s hydraulickými nůžkami, a to konkrétně pro pole č. 3 (brněnská strana) a pro pole č. 1 (pražská strana). Tímto způsobem však nebylo možné demolovat pole č. 2 nad provozovanou komunikací II/109. Proto byly za dočasných cca 10minutových uzavírek zdemolovány římsy a rozvolněny nosníky tak, aby mohly být demontovány v celku pomocí mobilního jeřábu. Vzhledem k pokročilosti celé výstavby je nyní možné konstatovat, že tato činnost byla nejrizikovějším okamžikem probíhající stavby. Varianta s rozvolněnými nosníky snášenými pomocí mobilního jeřábu byla zvolena pro všechna tři pole mostu pravého, a to hlavně z důvodu rychlosti celého procesu vzhledem k napjatosti harmonogramu výstavby. Po snesení nosné konstrukce následoval shodný proces pro oba mosty – ubourání úložných prahů opěr a kompletní demolice pilířů.

ZALOŽENÍ MOSTU

Pro založení rekonstruované mostní konstrukce je maximálně využito založení původního mostu. Založení opěr nebylo modifikováno vůbec a dle původní dokumentace je provedeno hlubinně na prefabrikovaných beraněných pilotách. Část opěr – dřík výšky 3,5 m – zůstala zachována a na ní je zhotoven nový úložný práh. Původní pilíře jsou dle původní projektové dokumentace založeny plošně v úrovni původního terénu, který byl během výstavby dálnice D1 výrazně upraven. Současný terén je přibližně o 6 m výše, než byl terén původní. Vzhledem ke snaze o maximální využití stávající konstrukce spodní stavby byly stávající pilíře ubourány pouze do úrovně nové základové spáry s ponechanou vyčnívající výztuží a byly využity jako „pilotové“ založení. Dále bylo realizováno hlubinné založení tvořené pomocí dvou řad čtyř desetimetrových velkoprůměrových železobetonových pilot. Ty byly realizovány přes zmíněné navážky až do únosného horninového podloží. Poté byly na původních ubouraných pilířích a nových pilotách realizovány masivní základové železobetonové desky.

SPODNÍ STAVBA

Spodní stavbu jedné opěry tvoří původní dřík, který je z prostého betonu, a nový spřažený železobetonový úložný práh, závěrná zídka a křídlo ve tvaru „L“. Ponechaná část původní opěry byla opatřena sanační přibetonávkou.

Spodní stavbu jednoho pilíře tvoří sloup tvaru komolého jehlanu s obdélníkovou podstavou jako první betonážní takt výšky 6 m pro pilíř P2, resp. 8 m pro pilíř P3, a vytvarované stativo („květ“) s obloukovými náběhy jako druhý betonážní takt výšky téměř pět metrů. Vzhledem k harmonogramu výstavby byly oba pilíře realizovány současně pro levý i pravý most. Z toho důvodu byly vyrobeny dvě bednicí formy ze systémového bednění firmy PERI společně s inventárním materiálem SMP CZ.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nová nosná konstrukce dálničního mostu je tvořena soustavou prostých nosníků o třech polích spojených pérovými deskami do jediného dilatačního celku. Dilatační závěry jsou tedy umístěny pouze nad opěrami. Nosná konstrukce je navržena jako spřažená železobetonová deska s dodatečně předpjatými nosníky tvaru „T“ s vylehčenou stojnou (PETRA). Dodavatelem nosníků je společnost PREFA PRO. V příčném směru se nosná konstrukce skládá ze sedmi nosníků, které jsou v oblasti nad podporami ztuženy nadpodporovými příčníky. Mezi nosníky je klasicky použito ztracené bednění, pro jehož montáž bylo vyrobeno zabezpečovací zařízení, které je možné na nosníky umístit ještě před jejich montáží.

Nosníky byly osazovány pomocí mobilního jeřábu společnosti Hanyš – Jeřábnické práce, a to 17. – 19. května 2016 pro levý most a 5. – 7. září 2016 pro most pravý. Jednotlivá pole byla osazována ve stejném pořadí, v jakém probíhala demolice. Prvním osazeným polem tedy bylo pole č. 3 (brněnská strana) s mobilním jeřábem umístěným za opěrou OP4. Následující den bylo osazeno pole č. 2 s jeřábem umístěným pod dálničním mostem. I v tomto případě bylo nutné dle požadavků objednatele stavby zachovat provoz na silnici II/109. Nakonec bylo osazeno pole č. 1 (pražská strana) s mobilním jeřábem umístěným za opěrou OP1.

Nosníky byly montovány nejen se zabezpečovacím zařízením uvedeným výše, ale také s kompletními ložisky, což bude dále podrobněji popsáno.

LOŽISKA

Nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích kotvených s tím, že pod každým koncem nosníku je jedno elastomerové ložisko. Celkem je tedy na každém mostě 42 ložisek, téměř všechna jsou všesměrně pohyblivá. Pro zajištění polohy a posunů nosné konstrukce je vždy pod středním nosníkem pole č. 2 na pilíři P2 ložisko pevné a na opěře OP4 je pod středním nosníkem ložisko podélně posuvné. 

Ložiska jsou navržena jako vyztužené elastomerové bloky mezi dvěma ocelovými deskami. Horní ocelová deska ložiska je kotvena do nosníku pomocí M10 šroubu. Spodní ocelová deska je uložena do plastmalty na podložiskový bloček.

Realizační tým SMP CZ přišel s návrhem na urychlení výstavby díky spojení montáže ložisek a nosníků do jedné činnosti. Na podložiskové bloky byly vytvořeny dokonale vodorovné dosedací puky z plastmalty s výškou přesně odpovídající výšce uložení ložiska dle projektové dokumentace. Horní ocelové desky ložiska byly pomocí M10 šroubu přikotveny k nosníku se spárou mezi deskou a betonovým nosníkem utěsněnou pomocí epoxidového materiálu. Následně byla před osazením nosníku namontována pomocí čtyř montážních ocelových pásků spodní ocelová deska i s elastomerem k horní ocelové desce. Nakonec byl nosník i s ložiskem usazen na dosedací puk tak, aby osy vyznačené na spodní desce ložiska co možná nejlépe lícovaly s osami vytyčenými na podložiskovém bločku. Nosník byl poté zafixován pomocí rozpěrných stojek a ložisko bylo podlito plastmaltou.

Tímto způsobem se nejen urychlil proces výstavby mostu, ale také se předešlo vyosení horní a spodní ocelové desky vzhledem k výrobním tolerancím prefabrikovaných nosníků.

ŘÍMSY

Římsy na mostě jsou navrženy klasické železobetonové monolitické s výškou nášlapu 150 mm. Jsou kotveny kombinací výztuže vycházející z boku nosné konstrukce a vlepenými kotvami. Betonáž říms levého mostu proběhla v jediném betonážním postupu pro celý dálniční most, a to včetně říms v přechodových oblastech. Římsy na pravém mostě budou provedeny stejným způsobem.

Pro realizaci říms je navržena zavěšená pracovní podlaha skládající se ze systémových prvků bednění podvěšených pod křídlo prefabrikovaného nosníku. Nosná část této podlahy byla opět provedena ještě před montáží nosníků tak, aby se omezily práce s individuálními prostředky osobní ochrany a aby kolektivní ochrana zaměstnanců byla provedena co nejrychleji.

VYBAVENÍ MOSTU

V římsách je klasicky kotven záchytný systém se stupněm zadržení H2. Na vnitřní římse je umístěno zábradelní svodidlo bez výplně a na vnější římse zábradelní svodidlo bez výplně a zábradlí vymezující revizní chodník. Mezera mezi vnitřními římsami levého a pravého mostu bude zakryta pomocí kompozitních roštů uložených na „L“ profil kotvený do římsy z boku. Nebude tedy použito oplocení zrcadla tak, jak tomu bylo u mostu před jeho rekonstrukcí.

Z mostního vybavení stojí především za zmínku první použití tichého povrchového jednolamelového mostního závěru XW1+ na mostě dálniční sítě České republiky. Závěr použitý u opěry OP4 dodala firma Cirmon.

ZÁVĚR

Tato stavba je součástí nejfrekventovanější dopravní tepny v České republice. Tím je také dán velký tlak na její dokončení v co nejkratším termínu. Převedení provozu ze stávajícího pravého mostu na nově vybudovaný levý most bylo původně naplánováno na 15. 7. 2016. To se nám podařilo s více než týdenním předstihem. Uvedení nově vybudovaného pravého mostu do provozu proběhne velmi pravděpodobně do konce října tohoto roku tak, jak bylo plánováno.

Stavba dálničního mostu D1-035 je pro realizační tým SMP CZ takový „stavební sprint“. Doba stanovená na rekonstrukci každého z mostů, levého i pravého, a uvedení mostu do provozu je méně než čtyři měsíce, a to včetně demoličních prací. I přesto náš realizační tým pevně věří, že pravý most dokončíme dle harmonogramu a v perfektní kvalitě odpovídající jménu a historii naší společnosti, kterou lze vidět na již realizovaném levém mostě.

D1-035 Highway Bridge
SMP CZ company has been reconstructing and expanding D1-035 bridge in km 29.161 of D1 highway. In the second half of September, the left D1-035 highway bridge was completed and put into operation. The lower construction of the right D1-035 highway bridge was completed as well; precast prestressed beams were mounted on it. The preparation of concreting of a composite bridge deck board is being finalized.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Letecký pohled na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1“ – betonáž spřažené desky mostovky – levý mostObr. 2 – Levý dálniční most D1-035 po uvedení do provozu a demolici pravého mostuObr. 3 – Havarijní podepření mostu D1-035 na dálnici D1, stav před převzetím staveništěObr. 4 – Demolice levého mostu – pole č. 3 – demolice nosníků pomocí mechanizace s hydraulickými nůžkamiObr. 5 – Demolice pravého mostu – pole č. 3 – snášení nosníků pomocí mobilního jeřábuObr. 6 – Realizace první piloty pravého mostu – pilíř P3Obr. 7 – Montáž bednění pilíře pravého mostu (vlevo) a dokončený pilíř levého mostu (vpravo) – pilíř P3Obr. 8 – Letecký pohled na montáž nosníků levého mostu – pole č. 1Obr. 9 – Montáž posledního nosníku pravého mostu a zabezpečovací zařízení pro pohyb po nosnícíchObr. 10 – Montáž ložiska na nosník před jeho osazenímObr. 11 – Realizace ochranného nátěru říms a realizace pečetící vrstvy desky mostovky – levý most

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (697x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (668x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (641x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google
Zavřít [x]